การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวสารการสมัคร

 • ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่... คลิก
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio กำหนดการสำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักกีฬาทีมชาติฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการช้างเผือก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเรียนล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 61) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร KU_TCAS 2562 ดาวน์โหลด
 • ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่... คลิก
 • TCAS รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร KU_TCAS 2562 ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะเกษตร ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
 • ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่... คลิก
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะวนศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประกาศแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือก คณะเกษตร ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร KU_TCAS 2562 ดาวน์โหลด
 • ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่... คลิก
 • TCAS รอบที่ 4 เกณฑ์การคัดเลือก Admissions (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร KU_TCAS 2562 ดาวน์โหลด

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เข้าระบบรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เข้าระบบรับสมัคร

โครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
2 เรียนล่วงหน้า 1 – 15 ธ.ค. 61 0 ทุกวิทยาเขต
3 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
4 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
5 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
6 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
7 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
8 รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 – 15 ธ.ค. 61 0 กำแพงแสน
9 โอลิมปิกวิชาการ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
10 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ศรีราชา 15 พ.ย. - 16 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
11 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ฉกส. 3 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 0 สกลนคร
รอบที่ 2 การรับระบบโควตา กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
3 เพชรนนทรี 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
4 ลูกพระพิรุณ 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
5 เด็กไทยสู่สากล 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
6 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
7 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ 6 – 20 ก.พ. 62 0 ทุกวิทยาเขต
8 โควตาศิลปวัฒนธรรม 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
9 รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง 0 ศรีราชา
10 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 4 ก.พ. - 7 เม.ย. 62 0 สกลนคร
11 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา 6 – 20 ก.พ. 62 0 สถาบันสมทบ
12 ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
13 รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา 6 – 20 ก.พ. 62 0 กำแพงแสน
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ