การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ข่าวสารการสมัคร

 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ หลักสูตร สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS1 และ TCAS2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS1 - 3) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS1 Portfolio ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS66 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
  • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
  • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) ดาวน์โหลด
  • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
  • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดาวน์โหลด
 • โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS1 - 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ หลักสูตร สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS1 และ TCAS2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS1 - 3) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (KU83) (อัพเดต 3 พ.ค. 66) ดาวน์โหลด
 • คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 66) คลิก
 • การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (KET1) ของนิสิตใหม่ ปี 1 (รหัส 66) ทุกวิทยาเขต ดาวน์โหลด
 • การแต่งกายของนิสิตใหม่ (KU83) ดาวน์โหลด
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ชาย - หญิง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออนไลน์ ได้แล้วที่นี่ คลิก

ปฏิทินการรับสมัคร

กรุณาติดตามประกาศกำหนดการสำหรับการรับสมัครปีการศึกษา 2566 เร็ว ๆ นี้
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์22 ก.พ. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1)
9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 7 พ.ค. 64
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) 1 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 มิ.ย. 64
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขจะประกาศเร็ว ๆ นี้

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด
เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร

สำหรับโครงการอื่น ๆ ในวิทยาเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาเขต

รอบที่ 4
รับตรงอิสระ อ่านเกณฑ์