การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศเกี่ยวกับระบบรับสมัครวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ในช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ระบบบันทึกข้อมูลของระบบรับสมัครมีปัญหา ทำให้มีข้อมูลเสียหาย ทีมงานกำลังอยู่ระหว่างการจัดการกับข้อมูลที่สำรองไว้และข้อมูลที่เหลือในระบบ คาดว่าระบบจะเปิดกลับมาให้ใช้ได้ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 • ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สมัครหรือทำการแก้ไขข้อมูลหลังเวลา 02:00 เมื่อระบบเปิดกลับมาให้บริการใหม่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถกู้ข้อมูลเอกสารที่ผู้สมัครได้อัพโหลดเข้าไปในระบบได้ ดังนั้นเมื่อระบบเปิดกลับมาแล้วทางทีมงานระบบรับสมัครต้องขอรบกวนให้ผู้สมัครอัพโหลดข้อมูลอีกครั้ง ทางทีมงานจะเร่งดำเนินการติดต่อแจ้งรายละเอียดกับผู้สมัครทุกท่านต่อไป โดยขั้นต้นจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครทางอีเมลก่อน

ทีมงานระบบรับสมัครต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้อย่างสูง และจะดำเนินการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

ข่าวสารการสมัคร

 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ แก้ไขข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา สังกัดคณะอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตกำแพงแสน) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1 - 3) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 2 (Quota) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ แก้ไขข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา สังกัดคณะอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตกำแพงแสน) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ วัน เวลา และวิธีการทดสอบทัศนคติและความพร้อมในวิชาชีพสัตวแพทย์ โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 2 และ 3 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เลื่อนกำหนดการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
 • การปรับเพิ่มจานวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เลื่อนกำหนดการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (ไม่ผ่านระบบ TCAS) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลด
 • โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1 - 3) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ งดการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT/PAT และวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ แก้ไขข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชา สังกัดคณะอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตกำแพงแสน) ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน TCAS รอบที่ 2 และ 3 ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1 - 3) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission) ดาวน์โหลด
 • จำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 คลิก ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 4 ดาวน์โหลด
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU82 (บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอหนังสือนำ เพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แบบไม่ต้องมีเงินฝาก สำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ คลิก
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • การแต่งกายของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิต สำหรับใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ และทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น เพื่อการจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ คลิก
 • ขั้นตอนการใช้คะแนน GAT 85 ส่วนที่ 2 และคะแนนอื่น เพื่อจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเกี่ยวหอพักนิสิตมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ติดตามรายละเอียดผ่านแฟนเพจ "ศูนย์ข่าวหอพักนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน" คลิก
 • แนวปฏิบัติสำหรับผู้ยินยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต มก. ออนไลน์ ได้แล้ว ที่นี่ คลิก
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คลิก

ปฏิทินการรับสมัคร

กรุณาติดตามประกาศกำหนดการสำหรับการรับสมัครปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์22 ก.พ. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1)
9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 7 พ.ค. 64
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) 1 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 มิ.ย. 64
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขจะประกาศเร็ว ๆ นี้

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด
เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร

สำหรับโครงการอื่น ๆ ในวิทยาเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาเขต

รอบที่ 4
ขยายโอกาสทางการศึกษา สกลนคร อ่านเกณฑ์
นิสิตพ้นสภาพ สกลนคร อ่านเกณฑ์
รับตรงอิสระ อ่านเกณฑ์