การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวสารการสมัคร

 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (บางเขน) คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการช้างเผือก ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 2 โควตา) (บางเขน) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะประมง ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3 Admission 1) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3 Admission 1) ดาวน์โหลด
 • รายงานคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การตรวจสุขภาพผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (สำหรับ TCAS รอบที่ 3 (กสพท.) ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3 Admission 1) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 3 Admission 1) ดาวน์โหลด
 • รายงานคะแนนสูง-ต่ำ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 (Admission 1) (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 63) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 Admission 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 4 Admission 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 4 Admission 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การตรวจสุขภาพผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (สำหรับ TCAS ทุกรอบ) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 (Admission 2) (อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 63) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ดาวน์โหลด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ดาวน์โหลด
 • แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีผู้ใช้ผ่านเครือข่ายนนทรี ดาวน์โหลด
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างรูปถ่ายนิสิต เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • การแต่งกายของนิสิตใหม่ KU80 ดาวน์โหลด
 • คำถามที่พบบ่อยในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดาวน์โหลด
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตใหม่ KU80 ดาวน์โหลด
 • การดูประกาศรูปแบบการสอนของแต่ละวิชา ดาวน์โหลด
 • การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ดาวน์โหลด
 • การเพิ่มถอนรายวิชา KU3 Online ดาวน์โหลด
 • แนะนำหน่วยงานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดหอพักนิสิต บางเขน ดาวน์โหลด
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิตใหม่ คลิก

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

โครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
2 เรียนล่วงหน้า 1 – 15 ธ.ค. 61 0 ทุกวิทยาเขต
3 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
4 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
5 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
6 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
7 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 - 15 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
8 รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 – 15 ธ.ค. 61 0 กำแพงแสน
9 โอลิมปิกวิชาการ 1 – 15 ธ.ค. 61 0 บางเขน
10 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ศรีราชา 15 พ.ย. - 16 ธ.ค. 61 0 ศรีราชา
11 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ฉกส. 3 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 0 สกลนคร
รอบที่ 2 การรับระบบโควตา กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
3 เพชรนนทรี 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
4 ลูกพระพิรุณ 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
5 เด็กไทยสู่สากล 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
6 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
7 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ 6 – 20 ก.พ. 62 0 ทุกวิทยาเขต
8 โควตาศิลปวัฒนธรรม 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
9 รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง 0 ศรีราชา
10 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 4 ก.พ. - 7 เม.ย. 62 0 สกลนคร
11 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา 6 – 20 ก.พ. 62 0 สถาบันสมทบ
12 ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ 6 – 20 ก.พ. 62 0 บางเขน
13 รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา 6 – 20 ก.พ. 62 0 กำแพงแสน
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 6 กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ