การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ข่าวสารการสมัคร

 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การจัดตั้งคณะส่วนงาน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก ดาวน์โหลด
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS67 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2 Quota) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามาถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อะดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (อัพเดต วันที่ 26 ม.ค. 67) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ หลักเกณฑ์การฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามาถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อะดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
 • โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อัพเดต วันที่ 19 ก.พ. 67) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ (อัพเดต วันที่ 19 ก.พ. 67) ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด
 • โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1 - 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1 - 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตรการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 (Admission) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 (Admission) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 4 Direct Admission) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม ใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม ใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) ดาวน์โหลด
 • การจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (KET1) สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 คลิก
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (KU84) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
 • โครงการติดปุ๊บเรียนปั๊บ สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567 คลิก
 • เครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่ คลิก
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด

ปฏิทินการรับสมัคร

รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 4 ม.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 67
สอบสัมภาษณ์ 23 - 27 ม.ค. 67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์30 ม.ค. 67
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1)
1 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1)
22 ม.ค. 67 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1)
26 ม.ค. 67 (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1)
30 ม.ค. 67 (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 1 พ.ย. 66 - 7 ม.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 67
สอบสัมภาษณ์ 26 ม.ค. 67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์30 ม.ค. 67
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 2 ต.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 15 ก.พ. - 21 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ ตามที่โครงการกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 67
สอบสัมภาษณ์ 23 - 26 เม.ย. 67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 67
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 15 ก.พ. - 21 มี.ค. 67
ทดสอบทักษะ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 31 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 67
สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 67
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 67
สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 67
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย. 67
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร รอตรวจสอบข้อมูล
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านระบบของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ mytcas.com รับสมัคร 6 - 12 พ.ค. 67
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 67
ยืนยันสิทธิ์ (ครั้งที่ 1) 20 - 21 พ.ค. 67
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) โดยระบบยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ 25 พ.ค. 67
สละสิทธิ์ในระบบ mytcas 26 พ.ค. 67
สอบสัมภาษณ์หรือส่งผลตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ภายใน 31 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 มิ.ย. 67
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด
เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร

สำหรับโครงการอื่น ๆ ในวิทยาเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาเขต

รอบที่ 1
ช้างเผือก บางเขน อ่านเกณฑ์
เรียนล่วงหน้า บางเขน อ่านเกณฑ์
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ บางเขน อ่านเกณฑ์
รับนักกีฬาดีเด่น อ่านเกณฑ์
ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ศรีราชา อ่านเกณฑ์
ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ศรีราชา อ่านเกณฑ์
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านเกณฑ์
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) บางเขน อ่านเกณฑ์
โอลิมปิกวิชาการ บางเขน อ่านเกณฑ์
รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กำแพงแสน อ่านเกณฑ์
รับนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล บางเขน อ่านเกณฑ์
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 บางเขน อ่านเกณฑ์
รอบที่ 2
นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. อ่านเกณฑ์
เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน บางเขน อ่านเกณฑ์
เพชรนนทรี บางเขน อ่านเกณฑ์
ลูกพระพิรุณ บางเขน อ่านเกณฑ์
โควตาพิเศษ 30 จังหวัด บางเขน อ่านเกณฑ์
โควตานักกีฬา บางเขน อ่านเกณฑ์
โควตาศิลปวัฒนธรรม บางเขน อ่านเกณฑ์
รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ศรีราชา อ่านเกณฑ์
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย สกลนคร อ่านเกณฑ์
โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อ่านเกณฑ์
โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น บางเขน อ่านเกณฑ์
รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงแสน อ่านเกณฑ์
ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ศรีราชา อ่านเกณฑ์
โครงการรับนิสิตพิเศษ บางเขน อ่านเกณฑ์
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อ่านเกณฑ์
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 2) บางเขน อ่านเกณฑ์
รอบที่ 3
Admission อ่านเกณฑ์
รอบที่ 4
รับตรงอิสระ อ่านเกณฑ์