การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ข่าวสารการสมัคร

 • รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • จำนวนรับเพิ่มเติม ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เรื่อง การผ่อนปรนเอกสารการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 1-3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ 30 จังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • จำนวนรับเพิ่มเติม ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ 30 จังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดการส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS3 ดาวน์โหลด
 • กำหนดการและขั้นตอนการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบ 3) ดาวน์โหลด
 • จำนวนรับเพิ่มเติม TCAS รอบที่ 3 (Admission 1 และ Admission 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 2564) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 1) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 2) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ดาวน์โหลด
 • ขยายเวลารับสมัคร โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4 Direct Admission) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 4 Direct Admission) คลิก
 • ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • นิสิตใหม่ (KU 81) ที่ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ คลิก
 • ข่าวดี มก.เปิดลงทะเบียนยืนยันรับการฉีดวัคซีนให้กับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แจ้งรับการฉีด (เพิ่มเติม) วันที่ 12,15, 21, 22, 24 กรกฎาคม 2564 ได้ที่นี่ คลิก ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติเปิดบัญชี 0 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิก
 • ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ (KU81) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • กำหนดการ โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน คลิก ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ (KU81) ระดับปริญญาตรี บางเขน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (KU81) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • เอกสารในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564) ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม สบศ.2 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (KU81) ดาวน์โหลด
 • การขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ (KU81) ระดับปริญญาตรี บางเขน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ (KU81) ระดับปริญญาตรี บางเขน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน ดาวน์โหลด
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
 • เปิดจองหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 คลิก
 • เปิดจองหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คลิก
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิตใหม่ออนไลน์ได้แล้วที่นี่ คลิก

ปฏิทินการรับสมัคร

รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์22 ก.พ. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1)
9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 7 พ.ค. 64
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) 1 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 มิ.ย. 64
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ ขณะนี้สามารถตรวจสอบสาขาและโครงการกับรอบที่รับได้แล้ว สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด
เงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร

สำหรับโครงการอื่น ๆ ในวิทยาเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวิทยาเขต

รอบที่ 4
ขยายโอกาสทางการศึกษา สกลนคร อ่านเกณฑ์
นิสิตพ้นสภาพ สกลนคร อ่านเกณฑ์
รับตรงอิสระ อ่านเกณฑ์
รอบที่ 3
Admission 1 อ่านเกณฑ์
Admission 2 อ่านเกณฑ์
รอบที่ 2
นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. บางเขน อ่านเกณฑ์
เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน บางเขน อ่านเกณฑ์
เพชรนนทรี บางเขน อ่านเกณฑ์
ลูกพระพิรุณ บางเขน อ่านเกณฑ์
เด็กไทยสู่สากล บางเขน อ่านเกณฑ์
โควตาพิเศษ 30 จังหวัด บางเขน อ่านเกณฑ์
รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ศรีราชา อ่านเกณฑ์
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย สกลนคร อ่านเกณฑ์
โรงเรียนชลประทานวิทยา บางเขน อ่านเกณฑ์
ศอ.บต. บางเขน อ่านเกณฑ์
รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงแสน อ่านเกณฑ์
ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ ศรีราชา อ่านเกณฑ์
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 2) บางเขน อ่านเกณฑ์
รอบที่ 1
ช้างเผือก บางเขน อ่านเกณฑ์
เรียนล่วงหน้า บางเขน อ่านเกณฑ์
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 1) บางเขน อ่านเกณฑ์
ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ศรีราชา อ่านเกณฑ์
ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ศรีราชา อ่านเกณฑ์
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านเกณฑ์
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) บางเขน อ่านเกณฑ์
โอลิมปิกวิชาการ บางเขน อ่านเกณฑ์
รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กำแพงแสน อ่านเกณฑ์