การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ข่าวสารการสมัคร

 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS65 ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 (Quota) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS65 ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 3 Admission) ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS65 ดาวน์โหลด

ปฏิทินการรับสมัคร

กรุณาติดตามประกาศกำหนดการสำหรับการรับสมัครปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 1 Portfolio
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
2 - 6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
11 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 1)
15 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์22 ก.พ. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 1-30 พ.ย. 63 (ครั้งที่ 1)
29 ธ.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
25 ม.ค. 64 (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 63 (ครั้งที่ 1)
6 ก.พ. 64 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธ.ค. 63 (16:00 น.) (ครั้งที่ 1)
9 ก.พ. 64 (16:00 น.) (ครั้งที่ 2)
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 19 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 13 ก.พ. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกวันหลังชำระเงินค่าสมัคร
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 2 Quota
วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 64
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 7 พ.ค. 64
วิทยาเขตศรีราชา รับสมัคร 5 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 5 พ.ค. 64
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 1 มี.ค. - 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 3 Admission
ทุกวิทยาเขต รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผล (ครั้งที่ 2) 1 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 10 มิ.ย. 64
รอบรับสมัคร กำหนดการ
รอบที่ 4 Direct Admission
วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร 7 - 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 มิ.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร 5 - 10 มิ.ย. 64
คณะดำเนินการคัดเลือก 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
วิทยาเขตศรีราชา ตรวจสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัคร 3 - 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์การรับสมัคร
วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เว็บไซต์การรับสมัคร

สาขาและโครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขจะประกาศเร็ว ๆ นี้

สาขาและโครงการรับสมัคร

สามารถตรวจสอบรายการโครงการรับและรอบรับของสาขาที่รับสมัครของคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ

ตรวจสอบรายละเอียด