เกณฑ์ โครงการ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 1) (รอบที่ 1)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 25
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน : กิจกรรมระหว่างศึกษา การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ฯลฯ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 7
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารแสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. มีประวัติผลงาน
 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. มีประวัติผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากต่างประเทศ โดยมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 4. มีประวัติผลงาน
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. มีประวัติผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (ภาษาต่างประเทศ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย(ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
 4. ผลคะแนน(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 5. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 30
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์
 3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ทางวิชาการ หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม หรือ ทางด้านการบิน
 1. ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อยื่นสมัครโดยเลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. ภาษาอังกฤษ
   -TOEFL PBT≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์
   -SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   -A Levels Math or Further Maths ≥ C
   -AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   -GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
  3. วิชาฟิสิกส์
   -SAT Physics ≥650
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   -A Levels Physics ≥C
   -AS Levels Physics ≥B
   -GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 62.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3. SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  5. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 เปอร์เซ็นต์
 4. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
 5. หมายเหตุ
  1.กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT ฉบับจริงทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ Username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2.คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ประวัติผลงานด้าน กิจกรรมระหว่างศึกษา
  หรือโครงการแลกเปลี่ยน ความยาวไม่เกิน
  10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์
  (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 70
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.20
 3. คะแนนทดสอบความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00
  4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 76.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 เปอร์เซนต์
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00
  7. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 75.00
 4. คะแนนทดสอบความสามารถ คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 45.00
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. GSAT ไม่ต่ำกว่า 450.00
 5. หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษแลคณิตศาสตร์
  1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  2. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงานที่แสดงหลักฐาน เช่น ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่เคยได้รับ รวม 1 ไฟล์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียน
  2. เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) หรือ ผลทดสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. GSAT ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
 4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามด้านล่างจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 173.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  7. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  8. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  9. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
 5. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 7. หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT, TOEIC ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ประวัติผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/iTP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.50 คะแนน
  4. OOPT ไม่ต่ำกว่า 41.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 26.00 คะแนน
  6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
  7. SAT เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 200
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ได้วุฒิการศึกษาของ GED
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 548.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 211.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 81.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 71.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 86.00 คะแนน
  8. CEFR B2 = 5.5
 4. กรณีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3 ผู้สมัครต้องมีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาในต่างประเทศ หรือผลภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าอื่น ๆ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
 5. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ระบุ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 140
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาของ GED
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 510.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  7. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  8. SAT (Math) (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  9. SAT (Verbal) (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  10. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 85.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
 5. การสอบสัมภาษณ์ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ระบุ)