เกณฑ์ โครงการ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบที่ 1)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. โรงเรียนในประเทศ หลักสูตรภาษาไทย หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษา หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
  2. โรงเรียนในต่างประเทศ และได้รับใบเทียบวุฒิจาก https://hsces.atc.chula.ac.th/
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา หรือโครงการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ/ต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. มีผลการสอบ GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 660 คะแนน โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือผลคะแนน GED
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือ GCE หรือ Cambridge Pre-U
  หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
  2. ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
  3. ผลคะแนนการสอบ GCE “A” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า E
  4. ผลคะแนนการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า M1 หรือ D3
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 35
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนน
  อย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และคะแนนสอบมาตรฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
   - ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ Duolingo ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ควรมีผลงานตรงกับสาขาที่ต้องการสมัคร)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 30
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนน
  อย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ คะแนนสอบมาตรฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
   - ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ Duolingo ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ควรมีผลงานตรงกับสาขาที่ต้องการสมัคร เช่น สาขาซอฟต์แวร์ ควรมีผลงานด้าน programming ฯลฯ)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม หรือทางด้านการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า จำนวน 1 ไฟล์
 3. ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐานทั้ง 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดยแต่ละวิชาสามารถใช้ผลคะแนนการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. วิชาภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   - TOEFL PBT≥ 548, IBT≥ 79, CBT≥ 211, ITP≥ 548
   - IELTS Overall band Score≥ 5.5
   - RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   - SAT I Math ≥ 650
   - AP Calculus AB or BC ≥ 3
   - Cambridge A Levels Math or Further Maths ≥ C
   - Cambridge AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Math ≥ A
   - IB Diploma Math HL ≥ 5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  3. วิชาฟิสิกส์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   - AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥ 3
   - Cambridge A Levels Physics ≥ C
   - Cambridge AS Levels Physics ≥ B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Physics ≥ A
   - IB Diploma Physics HL ≥ 5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือทางด้านการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)
 3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 62.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3. SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  5. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. หมายเหตุ
  1) กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT หรือOOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
  2) ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3) สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัครด้วย
  4) ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา รางวัลที่เคยได้รับ หรือโครงการแลกเปลี่ยนความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2.  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
 4. ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา รางวัลที่เคยได้รับ หรือโครงการแลกเปลี่ยน
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 65
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.20
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2. TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. GAT ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
  8. SAT (Evidence-based reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
  9. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการฯ
 4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. หมายเหตุ
  1) กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT หรือOOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
  2) ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3) สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัครด้วย
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
 4. ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา รางวัลที่เคยได้รับหรือโครงการแลกเปลี่ยน
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 20
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือผลการสอบ GED โดยวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) และ Social Studies มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และวิชา Mathematical Reasoning และ Science แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน
 2. คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. OOPT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  6. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  7. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700.00 คะแนน
 3. Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 4. ประวัติผลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือการนำเสนอในที่สาธารณะ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 5. คะแนนทดสอบ SAT Math (ถ้ามี)
 1. Statement of Purpose
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 14
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 57.00 คะแนน
  4. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 501.00 คะแนน
  5. SAT ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
 1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 1
 1. เป็นดารา นักร้อง หรือนักแสดง และผ่านเกณฑ์
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
  4. Statement of Purpose (เป็นภาษาอังกฤษ) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 501.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 57.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  5. SAT ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
 1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 100
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. **หมายเหตุ** หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
บธ.บ. (นานาชาติ) 80
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. **หมายเหตุ** หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา