เกณฑ์ โครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (รอบที่ 1)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ ดังนี้
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 3. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ ดังนี้
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 3. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ ดังนี้
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 3. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ ดังนี้
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 3. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการหรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์