เกณฑ์ โครงการ รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 7
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 19
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 32
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. รูปแบบที่ 6 บุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. กรณีเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 8. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองเป็นยุวเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 9
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 8 บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. หนังสือรับรองของสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 8. หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
 2. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 20.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 30.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 23
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 5. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 6. ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 18
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 %
 1. GAT สัดส่วน 15.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 25.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 30.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 1. PAT 1 สัดส่วน 2.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 3 สัดส่วน 2.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 20.00
 4. PAT 3 สัดส่วน 30.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
  สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1
  สัดส่วน 40.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 1. GAT
  สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1
  สัดส่วน 40.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
  สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1
  สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
  สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1
  สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
  สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1
  สัดส่วน 40.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 5. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 100
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 7 สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 50.00
 2. PAT 7 สัดส่วน 50.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
 3. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 13
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
 3. หรือ
 4. GAT สัดส่วน 60.00
 5. PAT 7 สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 7 สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 7 สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 100.00
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. รูปแบบที่ 10 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 70.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 45
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. รับทุกแผนการเรียน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 15.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 15.00
 3. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. รับทุกแผนการเรียน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 50.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 50.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. รับทุกแผนการเรียน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 50.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 50.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. รับทุกแผนการเรียน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 15.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 15.00
 3. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 21
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 70.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 5 เด็กดีอยากเป็นครู
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 70.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 15.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 15.00
 3. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 15.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 15.00
 3. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 21
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 40.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 20.00
 4. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 30.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 20.00
 4. PAT 5 สัดส่วน 30.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย สัดส่วน 70.00
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 10.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 10.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 10.00
 4. ทดสอบทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม สัดส่วน 70.00
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ) 14
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต หรือ
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 4.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 2.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 4.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต หรือ
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 4.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 2.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 4.00
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์–คณิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 3. GAT (ความถนัดทั่วไป) 40 %
 4. PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20 %
 5. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) 40 %
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. รูปแบบที่ 9 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (โควตาบุตรชาวประมง กำแพงแสน)
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 คะแนน
 6. GAT
 7. PAT 1
 8. PAT 2
 9. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 10. ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
 11. บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
 12. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบวิชา GAT
 3. ผลคะแนนสอบวิชา PAT 1
 4. ผลคะแนนสอบวิชา PAT 2
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 6. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
 7. เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ตามข้อที่ 11 หรือ 12
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. รูปแบบที่ 7 ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้นำองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00