เกณฑ์ โครงการ โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สพ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยทั้งภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันรับสมัคร
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.20
 4. ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตามประกาศ สพ.มก.
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะกำหนด
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 3. คะแนนรวม 3 วิชา ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 40.00
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2. A-Level Chem เคมี
  3. A-Level Bio ชีววิทยา
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00