เกณฑ์ โครงการ Admission 2 (รอบที่ 3)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
หน่วยกิต GPAX O-NET GAT/PAT (ขั้นต่ำ) เงื่อนไขขั้นต่ำอื่น ๆ
คณิต วิทย์ ภาษาตปท. 03 GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 10 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 7 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 7 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 9 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 50 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 3 12 22 56 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 12 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 14 12 22 2.50 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 12 12 22 9 2.75 16 50 40 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 21 12 22 9 3 25 110 60 70 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 9 12 22 9 2.75 25 120 60 70 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5 12 22 9 2.50 31 40 50 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.75 16 100 40 60 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 25 150 50 80 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 100 40 60 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 100 40 60 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20 12 22 9 2 31 100 30 50 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.75 16 10 20 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2.50 16 100 30 50 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 25 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.50 16 130 45 80 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 9 3 16 130 45 80 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 35 12 9 2.75 16 100 35 70 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 22 9 2 16 130 45 80 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 9 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 11
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 3
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 60 120 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 15 2.75 16 1 1 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 1 คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี (ภาษาไทย ปกติ) 2 12 22 16 100 60 120 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 2 วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2 12 22 16 100 60 120 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 2 วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 12 22 16 100 60 120 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 2 วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 2.75 16 100 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3 3 65 1 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 6 3 16 1 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระไทย ≥ 3
- ONET01 ≥ 60
กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 2.75 25 130 130 - ONET04 ≥ 30
กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 2 16 1 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 3 16 1 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 64 12 2.75 25 120 45 - ONET01 ≥ 50
- ONET04 ≥ 40
กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 119 12 2.75 25 120 45 - ONET01 ≥ 50
- ONET04 ≥ 40
กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 10 12 2.25 56 60 - ONET04 ≥ 40
- GAT(ส่วน2) ≥ 75
กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 60 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 100 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 16 30 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 15 2 35 45 - GAT(ส่วน2) ≥ 75
กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 4
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 8
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 3
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 5 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT1
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT7.7 ภาษาเกาหลี
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 3 2.75 16 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 - ใช้คะแนน PAT1
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 10 2.50 16 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 7 2.50 16 - ใช้คะแนน PAT1
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 6 2.50 16 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 5 2.50 16 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 2 2.50 16 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 32 12 22 9 2.50 16 100 30 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
12 15 2.50 16 100 30 - สำหรับแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 70 2.50 16 100 30 - มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.7 ภาษาเกาหลี
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT1
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 2.75 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 20 2.50 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 - ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.4 สัตวแพทย์ศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 10 12 22 9 41 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 14 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 4 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 10 31 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
31 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
31 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศษ)
31 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
31 - ใช้คะแนน PAT7.7 ภาษาเกาหลี
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 30 50 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) 5 3 16 - PAT7.4 ≥ 120
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 38 3 31 30 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย ปกติ) 5 3 16 - PAT7.3 ≥ 195
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 10 2.75 16 - PAT7.3 ≥ 180
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 29 16 50 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 11 16 - PAT7.1 ≥ 150
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 - PAT7.2 ≥ 150
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 19 3 50 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 42 3 50 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 10 3 25 180 - ONET01 ≥ 50
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 10 3 50 180 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 36 2.75 16 50 - ใช้คะแนน PAT7.7 ภาษาเกาหลี
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
2.75 16 50 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
2.75 16 50 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
2.75 16 50 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
2.75 16 50 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
2.75 16 50 - สำหรับพื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่ใช้ PAT7
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
2.75 16 50 - สำหรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ) 35 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 25 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 15 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 50 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 50 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 8 30 1 1 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.75 16 - ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ) 25 12 22 9 2.75 16 - ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 20 9 2.50 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5 12 20 9 2.50 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 2.50 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 25 10 15 5 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 1 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 7 12 22 9 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 12 12 22 9 2 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 7 12 22 9 2 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15 12 22 9 2.50 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2.50 16 50 50 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 10 12 22 9 2.50 16 50 50 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2.50 16 50 70 90 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.50 16 50 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 4 12 22 9 2.50 16 68 85 104 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 16 - ONET04 ≥ 30
2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 15 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 10 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 30 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 10 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 10 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 1 16 - รูปแบบที่ 1 ไม่ใช้คะแนน PAT7
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.1 ฝรั่งเศส
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศษ)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.3 ญี่ปุ่น
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.6 บาลี
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.6 บาลี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.7 เกาหลี
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 2 16 - รูปแบบที่ 1 ไม่ใช้คะแนน PAT7
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.1 ฝรั่งเศส
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.3 ญี่ปุ่น
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - รูปแบบที่ 2 ใช้คะแนน PAT7.4 จีน
กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 7 16 - สำหรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 4 16 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 4 16 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 4 16 - ใช้คะแนน PAT7.6 ภาษาบาลี
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.6 บาลี)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 2 16 - ใช้คะแนน PAT7.2 ภาษาเยอรมัน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.2 เยอรมัน)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 2 16 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาอาหรับ
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.5 อาหรับ)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ใช้คะแนน PAT7.7 ภาษาเกาหลี
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.7 เกาหลี)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3 30 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3 30 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3 30 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 1 30 - รูปแบบที่ 1 ไม่ใช้คะแนน PAT7
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 5 30 - รูปแบบที่ 1 ไม่ใช้คะแนน PAT7
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 4 30 - ใช้คะแนน PAT7.4 ภาษาจีน
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.4 จีน)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 3 30 - ใช้คะแนน PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.1 ฝรั่งเศส)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 3 30 - ใช้คะแนน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น
กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 PAT 7.3 ญี่ปุ่น)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 18 6 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 8 16 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 11 20 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาตปท. ≥ 3
กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 1)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 18 6 16 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 1 คณิตศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 18 6 16 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 2 วิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 18 6 16 กลุ่ม 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา (รูปแบบที่ 2 PAT 2 วิทยาศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ) 17 12 16 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 12 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
22 16 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 22 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 5 12 16 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 12 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
22 16 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 22 หน่วยกิต
กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 20
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 20
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 20
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 20
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 20 60 - ONET04 ≥ 20
กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 5
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 30 5 5 9 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 20 22 16 - แผนการเรียนวิทย์ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 16 - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 16 - รับเฉพาะเพศชาย/ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 16 - สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 16 - สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) รับเฉพาะเพศชาย/ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 60 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 60 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 60 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 30 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 2 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 6 - 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 16 กลุ่ม 9 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 50 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 50 16 กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1.1 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 30 2 16 กลุ่ม 6 - 6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รูปแบบที่ 1)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 5 20 120 - ONET04 ≥ 20
- ONET05 ≥ 20
กลุ่ม 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 5
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 8
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 กลุ่ม 3 วิศวกรรมศาสตร์
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 2.50 16 กลุ่ม 5 เกษตรศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 2.50 16 2.1: กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ