เกณฑ์ โครงการ โอลิมปิกวิชาการ (รอบที่ 1)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. ประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ
 1. ประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านจุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านจุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. การสอบสัมภาษณ์ (หลังจากผ่านการคัดเลือกจากการคำนวณคะแนนสอบแล้ว)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 9. มีประวัติผลงานหรือโครงงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 1. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. มีประวัติผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 8. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. เอกสารผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio)
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาโลกและอวกาศ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 8. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 9. มีประวัติผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
 10. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 12. สุขภาพ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีอาการตาบอดสี (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. เอกสารผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  4. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
  5. ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยนำมาพิจารณาร่วมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 6. มีประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
  (Statement of Purpose)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. ความรู้ด้านพันธุศาสตร์
  2. ทัศนคติ
 2. ประวัติผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 1. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 1. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียน
   รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
   และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชา
   พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. ผู้สมัครโครงการฯ (สสวท.) ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 6. แฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. บุคลิกภาพ และเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่สมัครเรียน
  2. เชาว์ปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ (ถาม-ตอบ แก้ปัญหา)
  3. ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่สมัคร
  4. ศักยภาพในสาขาวิชาที่สมัคร
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  1. ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
  2. ความสามารถพิเศษ
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 1
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียน
   รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
   และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชา
   พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. ผู้สมัครในโครงการฯ (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ อย่างน้อยสาขาใดสาขาหนึ่ง
 6. แฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. บุคลิกภาพ และเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาที่สมัครเรียน
  2. เชาว์ปัญญา และปฏิภาณไหวพริบ (ถาม-ตอบ แก้ปัญหา)
  3. ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่สมัคร
  4. ศักยภาพในสาขาวิชาที่สมัคร
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  1. ผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ
  2. ความสามารถพิเศษ
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 3
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ) 3
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ) 2
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
 2. เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์
  สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.) ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
  ไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 5. ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยอัพโหลดผ่านระบบรับสมัครในวันสมัคร
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 3. การสอบสัมภาษณ์