เกณฑ์ โครงการ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 2) (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. มีประวัติผลงาน
 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สัดส่วน 1.00
 4. ประวัติผลงาน สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากต่างประเทศ โดยมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. มีประวัติผลงาน
 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 8. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สัดส่วน 1.00
 3. GAT สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 3. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย(ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
 4. ผลคะแนน(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) สัดส่วน 1.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 1.00
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วนย่อย 1.00
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วนย่อย 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ) 3
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา
  1. คณิตศาสตร์ ≥ 40%
  2. ฟิสิกส์ ≥ 40%
  3. ภาษาอังกฤษ (REW Test) ≥ 60%
  4. มีการจัดสอบเพิ่มเติม 3 วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ จะประกาศอีกครั้งหนึ่งทาง www.admission.ku.ac.th
 3. สามารถใช้คะแนนดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. 2.1 ภาษาอังกฤษ
   -O-NET (03) ≥ 86
   -TOEFL PBT≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์
   -PAT1 Standardized Score (Ti) ≥ 50%
   -SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   -A Levels Math or Further Maths ≥ C
   -AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   -GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
  3. วิชาฟิสิกส์
   -PAT3 Standardized Score (Ti) ≥ 50%
   -SAT Physics ≥650
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   -A Levels Physics ≥C
   -AS Levels Physics ≥B
   -GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
 1. คะแนนสอบข้อเขียน 3 รายวิชา สัดส่วน 1.00
 2. หรือคะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยกเว้น (ตามเกณฑ์ ข้อ 3.1-3.3) สัดส่วน 1.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 62.00
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00
  3. SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00
  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00
  5. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00
  7. GAT General (English)
   ไม่ต่ำกว่า 75.00
  8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 56.00
 4. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00
  2. PAT I ความถนัดทางคณิตศาสตร์
   ไม่ต่ำกว่า 60.00
  3. O-NET (04) วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00
 5. หมายเหตุ
  1.กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT ฉบับจริงทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ Username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2.คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 5. ประวัติผลงานด้าน กิจกรรมระหว่างศึกษา
  หรือโครงการแลกเปลี่ยน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) สัดส่วน 10.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียน
  2. เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเอกสารแสดงผลการเรียน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) หรือ ผลทดสอบ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. GSAT ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  4. ผลการสอบ GED วิชา Mathematics และ Science แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 165.00 คะแนน
 4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามด้านล่างจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 173.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  7. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  8. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  9. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
 5. หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT, TOEIC ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 7. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. ประวัติผลงาน สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 3.00