เกณฑ์ โครงการ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบ 2) (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 8
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. โรงเรียนในประเทศ หลักสูตรภาษาไทย หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนสองภาษา
   หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED
  2. โรงเรียนในต่างประเทศ และได้รับใบเทียบวุฒิจาก https://hsces.atc.chula.ac.th/
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน กิจกรรมระหว่างศึกษา หรือโครงการแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 6.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 3.00
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. มีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน
 2. คะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. คะแนนภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน โดยแต่ละวิชามีคะแนน
   อย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะแนน A-Level สัดส่วน 20.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือ GCE หรือ Cambridge Pre-U หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ผลคะแนน GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน
  3. ผลคะแนนการสอบ GCE “A” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า E
  4. ผลคะแนนการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า M1 หรือ D3
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 60.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ คะแนนสอบมาตรฐานรายวิชาภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง
   - ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ Duolingo ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ควรมีผลงานตรงกับสาขาที่ต้องการสมัคร)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Mathematics ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Mathematics ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ คะแนนสอบมาตรฐานรายวิชาภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง
   - ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือเทียบเท่า
   - ผลสอบ Duolingo ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) (ควรมีผลงานตรงกับสาขาที่ต้องการสมัคร)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา ดังนี้
  1. วิชาคณิตศาสตร์ ≥ 40%
  2. วิชาฟิสิกส์ ≥ 40%
  3. วิชาภาษาอังกฤษ (REW Test) ≥ 60%
  4. มีการจัดสอบเพิ่มเติม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ ซึ่งรายละเอียดจะประกาศ อีกครั้งทาง www.admission.ku.ac.th
 3. สามารถใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ ดังนี้
  1. ภาษาอังกฤษ
   -TOEFL PBT≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์
   -วิชาสามัญ A-Level Math 1 ≥ ค่าเฉลี่ย
   -SAT I Math ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   - Cambridge A Levels Math or Further Maths ≥ C
   - Cambridge AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  3. วิชาฟิสิกส์
   -วิชาสามัญ A-Level Physics ≥ ค่าเฉลี่ย
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   - Cambridge A Levels Physics ≥C
   - Cambridge AS Levels Physics ≥B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1. คะแนนสอบข้อเขียน 3 รายวิชา หรือคะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยกเว้น (ตามเกณฑ์ ข้อ 3.1-3.3) สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 62.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3. SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  5. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. หมายเหตุ
  1. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT OOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัคร
  4. ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา รางวัลที่เคยได้รับ หรือโครงการแลกเปลี่ยน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. ประวัติผลงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา รางวัลที่เคยได้รับ หรือโครงการแลกเปลี่ยน สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.20 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2. TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
  7. SAT (Evidence-based reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
  8. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการฯ
 4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. บุตรหลานผู้ประกอบการ/ประกอบกิจการส่วนตัว โดยเป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม
 6. หมายเหตุ
  1. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT OOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัคร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. บุตรหลานผู้ประกอบการ/ประกอบกิจการส่วนตัว โดยเป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจหรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเองหรือเป็นเจ้าของร่วม สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15
 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือผลการสอบ GED โดยวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) และ Social Studies มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และวิชา Mathematical Reasoning และ Science แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน
 2. คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ TOEFL (PBT/ITP ≥ 543, IBT ≥ 72) หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ OOPT ≥ 61 หรือ KU EPT ≥ 51 หรือ CU-TEP ≥ 75 หรือ TOEIC ≥ 700
 3. Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 4. ประวัติผลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 5. คะแนนทดสอบ SAT Math (ถ้ามี)
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. Statement of Purpose สัดส่วน 25.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 75.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. **หมายเหตุ** หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ / การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วน 10.00
บธ.บ. (นานาชาติ) 18
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. **หมายเหตุ** หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ / การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วน 10.00