เกณฑ์ โครงการ เพชรนนทรี (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. GAT
 3. PAT 2
 4. Portfolio (document .pdf) 10 page
 5. Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 3 minutes
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 30.00
 3. Portfolio (document .pdf) 10 page สัดส่วน 20.00
 4. Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 3 minutes สัดส่วน 30.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 6. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 7. GAT
 8. PAT 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 2.00
 2. GAT สัดส่วน 2.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 2.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
  2. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 2.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ / Portfolio
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
 4. คะแนนสอบ
  1. คะแนนรวม GAT/PAT ไม่ต่ำกว่า 300.00 คะแนน
  2. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  3. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  4. PAT2 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 5. ประวัติผลงานตามความสามารถ
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
 4. คะแนนสอบ
  1. คะแนนรวมวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่ต่ำกว่า 220.00 คะแนน
  2. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  3. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  4. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  5. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  6. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
  7. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09)
  8. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19)
 5. ประวัติผลงานตามความสามารถ
 1. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 20.00
 2. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 20.00
 3. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) สัดส่วน 20.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 10.00
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 10.00
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 10.00
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 10.00
 8. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. Portfolio
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. Portfolio
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. เคยเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือนานาชาติ
 8. portfolio
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ 1.คำถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ 2.ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา 3.ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ/เคยได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ (ระดับพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ)
 4. เป็นบุคคลที่ไม่พิการทางสายตา (ตาบอดสี ตาบอด)
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 8. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานตามความสามารถ
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 2. GAT
 3. PAT 1
 4. PAT 2
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ผ่านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือเคยเข้าอบรม สอวน. ชีววิทยา เป็นต้น
 8. ประวัติผลงานความสามารถ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 15.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 3. GAT สัดส่วน 15.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 25.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 80.00
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ และ portfolio
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. GAT สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ และ portfolio
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. GAT สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ และ portfolio
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. GAT
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 7. ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด
 5. มีใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือ หลักฐานการรับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ หรือ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด
 6. คะแนนสอบ O-NET(03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 8. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 9. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. หนังสือรับรองความประพฤติ สัดส่วน 1.00
 4. คะแนน GAT PAT1 PAT3 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET(03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ โดยนำใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับจาก
  ผลงานด้านวิชาการมาแสดง
  สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
  และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรอง
  จากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. คะแนนสอบ O-NET (03) ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 8. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน สัดส่วน 1.00
 3. GAT PAT1 และ PAT3 สัดส่วน 1.00
 4. ประวัติผลงานหรือรางวัลที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ
  (ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เป็นโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
  2. เป็นโรงเรียนที่มีคะแนน ONET อยู่ใน 100 ลำดับแรกของประเทศ หรือ
  3. เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศตามที่กำหนด ดังนี้
   1.3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
   1.3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   1.3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. คะแนนสอบ O-NET (03) GAT PAT1 และ PAT3
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 8. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) สัดส่วน 1.00
 3. GAT PAT1 และ PAT3 สัดส่วน 1.00
 4. ประวัติผลงานหรือรางวัลที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ
  (ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสายการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 4. ผลสอบ PAT3 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 5. Portfolio โครงงาน ทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และเป็นนักเรียนของโรงเรียน (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สัดส่วน 1.00
 2. ผลสอบ PAT3 สัดส่วน 1.00
 3. Portfolio หรือ โครงงานทางด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
  และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรอง
  จากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. คะแนนสอบ O-NET (03) GAT PAT1 และ PAT3
  1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัครได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 7. GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 8. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 9. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) สัดส่วน 1.00
 3. GAT PAT1 และ PAT3 สัดส่วน 1.00
 4. ประวัติผลงานหรือรางวัลที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ
  (ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
 6. สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถขอสมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ “ทุนช้างเผือก”จำนวนสาขาละไม่เกิน 5 ทุน รวม 35 ทุนโดยให้แจ้งในวันที่สอบสัมภาษณ์
  ดูรายละเอียดการให้ทุนได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. GAT
 5. PAT 5
 6. เรียงความทัศนคติต่อวิชาชีพครู เป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง "Why I want
  to be an English teacher." ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  ขนาดตัวอักษร 16 (.pdf file)
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. GAT
 5. PAT 5
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ประวัติผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. GAT สัดส่วน 50.00
 2. PAT 5 สัดส่วน 40.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. GAT
 5. PAT 1
 6. PAT 2
 7. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมปลาย มีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือสังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 8. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GAT
 4. ต้องมี Portfolio Statement of Purpose (ไม่จำกัดหน้า)
 5. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. GAT
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. GAT
 6. การสอบสัมภาษณ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 41.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 3.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (ทุกภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 170.00 คะแนน
 6. PAT 1 หรือ PAT 7 ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ 3 วิชา ได้แก่ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา (29) ภาษาอังกฤษ
  โดยผลรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
 8. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี หรือได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขัน
  เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมสร้างสรรค
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 4. GAT และ PAT1 หรือ PAT7 (77-83) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ 3 วิชา ได้แก่ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา
  และ (29) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  และประวัติผลงาน (ถ้ามี) สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง)
 1. ประวัติผลงาน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 3. การทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี วันที่ 6 เมษายน 2564 พิจารณาจากการแสดงความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี
  - ปี่พาทย์ สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า และ/หรือ เพลงอื่น ๆ
  - เครื่องสาย สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้นและ/หรือเพลงอื่น ๆ
  - ขับร้อง สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น และ/หรือ เพลงอื่น ๆ สัดส่วน 100.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. การศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาปวช. จากหลักสูตรดุริยางค์ทหาร
 3. คะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างชำนาญได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือ กีตาร์คลาสสิก, เปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัคร ฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
 1. ประวัติผลงาน
 2. การสอบวัดความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 25.00
  1. ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก สัดส่วนย่อย 80.00
  2. ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีไทย สัดส่วนย่อย 20.00
 3. การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก (ต้องผ่านขั้นต่ำ 70 คะแนนเต็ม 100) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 75.00
  1. สเกล อาร์เปโจ พื้นฐานของเครื่องดนตรี (อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต) สัดส่วนย่อย 20.00
  2. บทเพลงคลาสสิกตะวันตกจำนวน 2 บทเพลง ที่ไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London Examinations Board สัดส่วนย่อย 60.00
  3. สอบอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-Reading) สัดส่วนย่อย 20.00
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง การเขียนด้านวรรณกรรมทางปรัชญาหรือศาสนา
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. O-NET (01) ภาษาไทย
 6. O-NET (02) สังคมศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. O-NET (01) ภาษาไทย สัดส่วน 30.00
 4. O-NET (02) สังคมศึกษา สัดส่วน 30.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. เป็นนักเรียนของโรงเรียน (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดังต่อไปนี้
  3.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (รับ 1 คน)
  32 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 1 คน)
  3.3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 1 คน)
  3.4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 1 คน)
 4. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 5. ผลสอบ HSK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ไม่ต่ำกว่า 180.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. ผลสอบ HSK ระดับ 3 หรือไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาจีน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 14
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. เป็นนักเรียนของโรงเรียน (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดังต่อไปนี้
  4.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (รับ 3 คน)
  4.2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 3 คน)
  4.3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 3 คน)
  4.4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 5 คน)
 4. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 100.00
 2. ประวัติผลงานการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาจีน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลงานหรือความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษาไทยในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ทางด้านภาษาไทยในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
  2. หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 3. GAT สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. PAT 7.1 ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 5. ประวัติผลงาน และผลคะแนนการสอบวัดระดับ DELF (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 15.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 5.00
 3. PAT 7.1 สัดส่วน 25.00
 4. ประวัติผลงาน/กิจกรรมที่เข้าร่วม และ/หรือ ผลคะแนนการสอบวัดระดับ DELF สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 45.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. PAT 7.2 ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  1. ผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมันเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 4.00
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน สัดส่วน 1.00
 3. PAT 7.2 สัดส่วน 2.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เคยมีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ
 4. วิชา GAT/PAT
  1. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานการประกวด สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เคยมีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ
 4. วิชา GAT/PAT
  1. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานการประกวดโดยผู้สมัครจะต้องมีส่วนในผลงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สัดส่วน 40.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. มีประวัติผลงานด้านการเป็นผู้นำองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 6. PAT 4 ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 8. ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดหรือแข่งขันทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันระดับภูมิภาคขึ้นไป จากหน่วยงานซึ่งได้รับการยอมรับ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ pdf.
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. GAT สัดส่วน 5.00
 3. PAT 4 สัดส่วน 5.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 40.00
 5. ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแบบ ที่ได้รับรางวัลที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคขึ้นไป สัดส่วน 40.00
 6. คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครแอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม