เกณฑ์ โครงการ เพชรนนทรี (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. Portfolio ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (.pdf)
 1. Portfolio สัดส่วน 25.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทางคณิตศาสตร์ หรือประวัติผลงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน สัดส่วน 10.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 60.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ หรือผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ หรือผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ หรือผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงานมีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. เคยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 100.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 100.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลงานวิชาการหรือโครงการด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ/เคยได้รับรางวัลประกวดหรือแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ (ระดับพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. เงื่อนไขเฉพาะสาขาวิชา เป็นบุคคลที่ไม่พิการทางสายตา (ตาบอดสี) (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 25.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลจากการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 20.00
  1. ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สัดส่วนย่อย 60.00
  2. ทัศนคติ สัดส่วนย่อย 40.00
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ หรือเคยเข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ (Physics Battle) ที่จัดโดยภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. เคยได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลจากการประกวด หรือการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ผ่านการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 80.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษ (รวมหลักสูตร พสพ.)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. 4.ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT
  - TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ คะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  --------------------------------------------
  - TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน
  - TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน
  - IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน
  - KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  - SAT (Evidenc-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน
  - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม หรือห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านภาษาอังกฤษ (รวมหลักสูตร พสพ.)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT
  - TGAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ คะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  --------------------------------------------
  - TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน
  - TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน
  - IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน
  - KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  - SAT (Evidenc-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน
  - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง
  ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 12. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 16
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 คะแนน
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. มีแฟ้มประวัติผลงานทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. มีแฟ้มประวัติผลงานทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 10. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. กำศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. มีผลงานเชิงวิชาการหรือโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. ผลงานเชิงวิชาการหรือโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

  ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเพชรนนทรี" จำนวน 5 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 5. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 6. คลิปวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 นาที
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ) โดยนำเสนอผลงานไม่เกิน 4 ปี เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยในระดับภูมิภาคขึ้นไป
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 30.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
  - บุคลิกภาพและน้ำเสียงที่เหมาะกับวิชาชีพครู
  - ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยและวรรณคดีไทย
  - ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
  - ทัศนคติต่อวิชาชีพครู สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 27.00 คะแนน
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
 6. ต้องมีประวัติผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านเทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สัดส่วน 20.00
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู สัดส่วน 10.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎหรือการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 60
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎหรือการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00
 7. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ต้องมี Portfolio Statement of Purpose (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) ที่แสดงถึงความโดดเด่นทางด้านรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีการรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง
 4. A-Level Math ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. A-Level Kor ภาษาเกาหลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. A-Level Chi ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. A-Level Bal ภาษาบาลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. A-Level Spn ภาษาสเปน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Math ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 10.00
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 4. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 6. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 10.00
 7. A-Level ภาษาต่างประเทศ ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 10.00
  1. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ
  2. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส
  3. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน
  4. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น
  5. A-Level Kor ภาษาเกาหลี
  6. A-Level Chi ภาษาจีน
  7. A-Level Bal ภาษาบาลี
  8. A-Level Spn ภาษาสเปน
 8. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. มีผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน/การทำประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3-5 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ หรือ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง ประกอบด้วยประวัติที่แสดงตัวตน ผลงานที่แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งทอ แฟชั่น และนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. มีประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในโครงการด้านนวัตกรรมอาหาร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี หรือได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 2. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 70.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. A-Level Kor ภาษาเกาหลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. A-Level Chi ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. A-Level Spn ภาษาสเปน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี หรือได้รับรางวัลในการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. A-Level ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 20.00
  1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส
  2. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน
  3. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น
  4. A-Level Kor ภาษาเกาหลี
  5. A-Level Chi ภาษาจีน
  6. A-Level Spn ภาษาสเปน
  7. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย สัดส่วน 30.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. สามารถบรรเลงดนตรีไทย ร่วมดนตรีไทยกิจกรรมในวาระต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในระดับต่าง ๆ หรือได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทยในระดับต่าง ๆ หรือสอบเทียบวัดมาตราฐานทางด้านดนตรีจากสถาบันดนตรีที่ได้รับการรับรอง
 3. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ตามศักยภาพของเครื่องดนตรีนั้น ๆ
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. การทดสอบความสามารถทางดนตรีไทยและสอบสัมภาษณ์
  การทดสอบความสามารถทางดนตรีไทย ร้อยละ 80
  - เครื่องดนตรี ประเภทปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน เครื่องหนัง บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเช้า หรือเพลงอื่นๆ
  - เครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย ขลุ่ยเพียงออ จะเข้ ขับร้อง บรรเลงเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น หรือเพลงอื่นๆ
 2. การสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 20
  - ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
  - ทัศนคติ
 3. กำหนดการทดสอบความสามารถทางดนตรีไทยและสอบสัมภาษณ์
  - วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  - วิธีการสอบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากหลักสูตรดุริยางค์ทหาร
 2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชำนาญอย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิก หรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
  หมายเหตุ เฉพาะการสอบเครื่องกระทบ (Percussion) มีรายละเอียดดังนี้
  1. สอบการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ Concert Snare Drum / Timpani / Keyboard Percussion โดยแต่ละเพลงในแต่ละเครื่องต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาที และไม่เกิน 7 นาที
  2. สอบ Rudiment Snare 3 รูปแบบได้แก่ Single Stroke, Double Stroke, Triple Stroke
  3. สอบการจูนเสียง Timpani ตามที่กรรมการเรียกขอ
  4. สอบสเกล Major และ Minor 12 keys 3 octave และอาร์เปโจ
  5. สอบการ Sight-Reading ของเครื่อง Snare, Timpani และ Keyboard Percussion
 3. คะแนนสอบวิชา TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 1. การสอบวัดความรู้พื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป (ร้อยละ 25) สอบวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดยสอบเนื้อหาด้านความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
 2. การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก (ร้อยละ 75) สอบวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดยมีการสอบดังนี้ (ต้องผ่านขั้นต่ำ 70 คะแนน จาก 100 คะแนน)
  2.1 สเกล อาร์เปโจ พื้นฐานของเครื่องดนตรี (อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต) สัดส่วนย่อยร้อยละ 20
  2.2 บทเพลงคลาสสิกตะวันตก จำนวน 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London Examinations Board (สอบขับร้องใช้บทเพลง musical ทดแทนได้) สัดส่วนย่อยร้อยละ 60
  2.3 สอบอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-Reading) สัดส่วนย่อยร้อยละ 20
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. มีความสนใจและมีความสามารถโดดเด่นทางปรัชญาและศาสนา เช่น สามารถเขียนงานวรรณกรรม ความเรียงบทความ หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ ด้านปรัชญาและศาสนาได้ โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 20.00
 5. ผลงานการเขียนวรรณกรรม ความเรียง บทความ หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ ด้านปรัชญาและศาสนา สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย ในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ รวม 1 ไฟล์)
  6.1 รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านภาษาไทย ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
  6.2 หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ต้องการสมัครด้วยหลักฐาน ข้อ 6.1 ต้องแยกและลำดับหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมมีหัวข้อดังกล่าวกำกับ)
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส รวมไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาฝรั่งเศส DELF ในระดับ A2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 3. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4. ถ้าหากเคยได้รับรางวัลการแข่งขันหรือประกวดเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาฝรั่งเศส DELF ในระดับ A2 สัดส่วน 25.00
 2. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส สัดส่วน 25.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส สัดส่วน 50.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมัน รวมไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาเยอรมัน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในระดับ A2 ในระดับ befriedigend ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 3. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4. หากเคยเป็นตัวแทนแข่งขันแสดงความสามารถหรือทักษะภาษาเยอรมันระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศหรือนานาชาติ โดยแนบหลักฐานประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. ผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาเยอรมัน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในระดับ A2 สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 59.00 คะแนน
  3. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  7. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. ขณะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือการประกวดภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแยกและลำดับรางวัลเป็นระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติอย่างชัดเจน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 40.00
  1. TOEFL PBT/ITP
  2. TOEFL IBT
  3. TOEIC
  4. IELTS
  5. KU-EPT
  6. CU-TEP
  7. TU-GET
 3. รางวัลจากการแข่งขันหรือประกวดภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคขึ้นไป สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 59.00 คะแนน
  3. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  7. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. ขณะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษได้รับรางวัลจากการแข่งขัน หรือการประกวดภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแยกและลำดับรางวัลเป็นระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติอย่างชัดเจน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 40.00
  1. TOEFL PBT/ITP
  2. TOEFL IBT
  3. TOEIC
  4. IELTS
  5. KU-EPT
  6. CU-TEP
  7. TU-GET
 3. รางวัลจากการแข่งขันหรือประกวดภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคขึ้นไป สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เคยมีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ รวม 1 ไฟล์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 4. ผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. มีผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ รวม 1 ไฟล์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. ผลงานประกวดทางด้านแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ สัดส่วน 50.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. เคยมีประวัติการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยมีหนังสือรับรอง โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 5. ประวัติการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. เคยมีประวัติการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยมีหนังสือรับรอง โดยแนบประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 5. ประวัติการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 6. มีแบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 7. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 8. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 9. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 10. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 11. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. พิจารณาจากการเรียงลำดับคะแนน ค่าน้ำหนักดังนี้ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 60.00
  1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนย่อย 20.00
  2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วนย่อย 20.00
  3. A-Level Chem เคมี สัดส่วนย่อย 20.00
  4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วนย่อย 20.00
  5. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วนย่อย 20.00
 2. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) และประวัติผลงาน (Portfolio ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 9. ประวัติผลงานด้านการเป็นผู้นำองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหรือมีผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6. ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดหรือแข่งขันทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันระดับภูมิภาคขึ้นไป จากหน่วยงานซึ่งได้รับการยอมรับ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก สารบัญ ประวัติ) จำนวน 1 ไฟล์ ส่งเป็น .pdf file ในช่องทางอัพโหลดเท่านั้น (ไม่รับลิงก์ผลงาน)
 7. คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครแอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในประวัติผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 5.00
 3. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัดส่วน 5.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 40.00
 5. ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแบบ ที่ได้รับรางวัลที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคขึ้นไป สัดส่วน 40.00