เกณฑ์ โครงการ ช้างเผือก (รอบที่ 1)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. Portfolio (document .pdf) 10 pages
 2. Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 3 minutes ในหัวข้อ "Integrated Science toward Disruptive Innovation and Modern Entrepreneurship"
 3. Interview and Audition
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 22
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. แฟ้มประวัติผลงานด้านการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 80
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 20 เปอร์เซนต์แรกในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน) หรือ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และได้รับรางวัลจากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือ
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ (Portfolio) อย่างน้อย 2 ผลงาน
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 20 เปอร์เซ็นต์แรกในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
 3. ได้รับรางวัลจากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดขึ้นไป
 4. ประวัติผลงานด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ (Portfolio) อย่างน้อย 2 ผลงาน
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ 5 ภาคเรียน
  1. คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเกียรติบัตร หรือผลงานการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์พร้อมเกียรติบัตร
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถวิ่งออกกำลังกายในระยะทาง 15 กิโลเมตรได้
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) โดยจะพิจารณาจากผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับคณะวนศาสตร์ก่อน
 2. การสอบสัมภาษณ์และการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 6. มีประวัติผลงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 3 ปี
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. มีประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประวัติเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้
  1. คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  4. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมีและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประวัติเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้
  1. คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  4. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. มีประวัติผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 6. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. Portfolio
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประวัติเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. Portfolio
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. Portfolio
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า และเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา
  3.ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ
 2. Portfolio ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. มีประวัติผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงาน : มีผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่น่าสนใจ หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. สุขภาพ : เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการ "ตาบอดสี"
 5. อื่นๆ : ผลงานจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  4. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
  5. ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ (ระบุ) โดยนำมาพิจารณาร่วมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 4. ผ่านการทำโครงงานหรือกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
  3. ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ระบุ)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 3. มีผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคยร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เคยฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือมีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผลการสอบเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เป็นต้น
 4. เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1) คำถามเชิงวิชาการ และการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  2) ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขา
  3) ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ตามประวัติผลงานทางวิชาการ
 2. Portfolio
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มี portfolio ดีเด่นในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. portfolio
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
 3. มีประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือวิดิโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ความคิดสาร้างสรรค์
  3. ภาษาต่างประเทศ
  4. การสำนึกดีและจิตสาธารณะ
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือวิดิโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงานด้านวิชาการ
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ความคิดสร้างสรรค์
  3. ภาษาต่างประเทศ
  4. การสำนึกดีและจิตสาธารณะ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือ มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. กรณีไม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวดหรือไม่มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.80 และมี คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.80
  3. กรณีไม่มี GPAX ต้องมีคะแนนข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
   2.3.1 คะแนน GED Math และ Science ไม่ต่ำกว่า 165 หรือ
   2.3.2 คะแนน SAT Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 470 และ Math ไม่ต่ำกว่า 520 หรือ คะแนน GSAT หรือ
   2.3.3 คะแนน As-level หรือ A-level วิชา Computer Science หรือ Information Technology หรือ Mathematics ที่เกรดไม่ต่ำกว่า C
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมความยาวไม่เกิน 5 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ุุถ้ามี)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา
  3. ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือ มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. กรณีไม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวดหรือไม่มีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมี คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมความยาวไม่เกิน 5 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ุุถ้ามี)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการ/ทักษะภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติต่อการเรียนในสาขา
  3. ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 4. มีประวัติผลงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างชัดแจ้ง ถ้ามีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. ผลงานและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ ถ้ามีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด
  มีใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือ หลักฐานการรับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ หรือ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือรับรองความประพฤติ
 4. การสอบสัมภาษณ์ โดยนำใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับจาก
  ผลงานด้านวิชาการมาแสดง
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 2
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร)
  ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มีแบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรม
 5. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2. ผู้นำชุมชน ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 6. มีใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด ระดับอำเภอ/ระดับตำบล
 7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัครได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
 3. แบบเรียงความ หนังสือรับรอง และใบแสดงการประกาศเกียรติคุณ
 4. การสอบสัมภาษณ์ โดยนำแฟ้มสะสมผลงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร) และแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการมาแสดง
 5. สำหรับผู้สมัครที่สนใจจะรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้แจ้งในวันที่สอบสัมภาษณ์
 6. ( ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข “ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม” สาขาละ 1 ทุน ) ดูรายละเอียดการให้ทุน ได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร)
  ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มีแบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรม
 5. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคล ดังต่อไปนี้
  1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
  2. ผู้นำชุมชน ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 6. มีใบแสดงรายการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบสำเนาใบประกาศเกียรติคุณหรือหลักฐานการรับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับเขตการศึกษา/จังหวัด ระดับอำเภอ/ระดับตำบล
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
 3. แบบเรียงความ หนังสือรับรอง และใบแสดงการประกาศเกียรติคุณ
 4. การสอบสัมภาษณ์ โดยนำแฟ้มสะสมผลงานด้านคุณธรรม (เพิ่มเติมจากที่ใช้ในการสมัคร) และแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการมาแสดง
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 4. มีประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. ผลการเรียนเฉลี่ย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 3. ผลงานและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคขึ้นไป
 4. การสอบสัมภาษณ์ โดยนำแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการโดยมีรายละเอียดเนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า มาแสดง
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ อุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีประวัติผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ ในการฝึกอบรมด้านการบิน หรือประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง
 4. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงาน : ด้านการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 4. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์
 5. มีประกาศนียบัตรผลงาน กิจกรรมด้านการบิน (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. แบบเรียงความแสดงความจำนง
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ประเภทวิชาคหกรรม
 5. ประวัติผลงาน (การประกวดทางคหกรรมศาสตร์ ผลงานที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ จิตอาสา การพัฒนาตนเอง) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 6. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
 7. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. ประวัติผลงาน (การประกวดทางคหกรรมศาสตร์ ผลงานที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ จิตอาสา การพัฒนาตนเอง) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 4. การสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง) พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  3.1 เคยร่วมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ โดยส่งบทสรุปของโครงงานทางคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  3.2 ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้คณิตศาสตร์ หรือได้รับรางวัลวิชาการต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์จากการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยส่งรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัลความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3.3 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
  3.4 มีคะแนนสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Scientific and Mathematical Literacy (SML) ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30%
 4. บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ที่เคยสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 3 คน และหนังสือรับรองต้องมีตราประทับของโรงเรียน
 5. ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู และมีคะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ
 6. การสอบสัมภาษณ์
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งสองกลุ่มสาระ
 2. ประวัติผลงาน โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) เคยร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 2) ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 3) เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมทรวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 4) ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 3. การสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง) พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งสองกลุ่มสาระ
 2. ประวัติผลงาน โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1) เคยร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  2) ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3) เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมทรวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  4) ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 3. การสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง) พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งสองกลุ่มสาระ
 2. ประวัติผลงาน โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) เคยร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา หรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ 2) ได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 3) เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมทรวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 4) ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ คลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 3. การสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเอง) พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกประเภทวิชา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีประวัติผลงานหรือประสบการณ์การสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป
 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือประสบการณ์การสร้างสรรค์งานด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคขึ้นไป พิจารณาจากประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือรางวัลต่าง ๆ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและข้อมูล ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากการตอบคำถามที่แสดงถึงความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง ทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และถ่ายทอด ความคิดเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวกับวงการการศึกษา การมีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษา
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครูสอนอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ขนาด font ไม่เกิน 16
 3. สอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ
 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนำเสนอผลงานเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย ในระดับภูมิภาคขึ้นไป
 3. คลิปวิดีโอแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อ และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครู รวม 1 ไฟล์ ความยาว 2-3 นาที
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ / ได้รับรางวัลการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีระดับประเทศ
 1. ประวัติผลงาน (เกี่ยวกับวิชาเอก) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯ หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการ ค่ายส่งเสริมโอลิมปิก
 4. เป็นผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯหรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรม วิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
  3. ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯ หรือเพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการ ค่ายส่งเสริมโอลิมปิก
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. หากเป็นบุตรเกษตรกร หรือธุรกิจเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์เป็น PDF หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 15 นาที เกี่ยวกับการทำกิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมในโรงเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม การเข้าร่วมอบรม หรือการแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. หากเป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตรจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตรจริง
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ เพชรยอดมงกุฎ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก
 4. เป็นผู้มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีผลจากการทำกิจกรรมให้เห็นในเชิงประจักษ์
 1. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์เป็น PDF หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมปลาย มีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือสังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 5. การสอบสัมภาษณ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รวมไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ) รวม 1 ไฟล์
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รวมไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ) รวม 1 ไฟล์
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 4. ผ่านการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่ายที่ 1
 5. มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. นำเสนอ ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  2. ดำรงตำแหน่งผู้นำนักเรียนและ/ หรือนักศึกษา ในระดับสถาบันที่ตนสังกัด และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน/ โครงการ/ กิจกรรม
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. นำเสนอ ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์
  2. ดำรงตำแหน่งผู้นำนักเรียนและ/ หรือนักศึกษา ในระดับสถาบันที่ตนสังกัด และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน/ โครงการ/ กิจกรรม
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 คะแนน
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3-5 หน้า จำนวน 1 ไฟล์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 4
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3-5 หน้า จำนวน 1 ไฟล์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคต้น - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคต้น - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคปลาย) ไม่ต่ำกว่า 3.50 และผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 3. มีประวัติผลงาน หรือความสามารถพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อตามที่กำหนดดังนี้ ใช้คะแนนรวม
  1. มีประวัติผลงานที่มีเอกสารรับรองว่าผ่านการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติ
  2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 78 หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6
 4. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 1. มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามประกาศ
 2. ผ่านคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 2 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือโครงงานนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 2 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ หรือผลงานที่ได้รับรางวัลด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1 โดยประวัติผลงานทั้งหมดมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ หรือผลงานที่ได้รับรางวัลด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1 โดยประวัติผลงานทั้งหมดมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 393.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. การอธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์
 4. ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือได้รับรางวัลในการแข่งขัน หรือการประกวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. . ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมที่เกี่ยวกับ
  การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 4. การสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 28
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง)
 4. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือวีดิโอคลิป ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวง หรือ
  2. ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
  3. สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีในระดับกลางขึ้นไป หรือ
  4. ผลงานการร่วมการบรรเลงดนตรีไทยกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆ หรือ อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานด้านดนตรี
 3. การ Audition วันที่ 16 มกราคม 2564
  พิจารณาจากการแสดงความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี
  - ปี่พาทย์ สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า และ/หรือ เพลงอื่น ๆ
  - เครื่องสาย สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้นและ/หรือเพลงอื่น ๆ
  - ขับร้อง สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น และ/หรือ เพลงอื่น ๆ
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 28
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. การศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาปวช. จากหลักสูตรดุริยางค์ทหารหรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างน้อย 1 เครื่องมือ โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือ กีตาร์คลาสสิก, เปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัคร ฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่นด้านทักษะดนตรีคลาสสิกตะวันตก เช่น มีประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตก
 6. ใน portfolio ให้แนบลิงค์วิดีโอคลิปการบรรเลงเดี่ยว solo เครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เห็นใบหน้าผู้สมัคร) ในบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัย ที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board
 7. สามารถบรรเลงเทคนิคพื้นฐานของเครื่องดนตรีได้อย่างชำนาญ ซึ่งรวมไปถึงการบรรเลง สเกล อาร์เปจโจพื้นฐานของเครื่องดนตรีของตน
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. การทดสอบทักษะ (audition) ในวันที่ 16 มกราคม 2564
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. ผลงานหรือความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษาไทยในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ทางด้านภาษาไทยในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
  2. หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะ
 1. หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ทั้งนี้ผู้สมัครที่ต้องการสมัครด้วยหลักฐานข้อ 4.1 ต้องแยกหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เกรดรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเ
   ศส
  3. มีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ระดับ A2 ขึ้นไป
 4. ประวัติผลงาน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนหรือการสอบระดับภาษาฝรั่งเศสหรือหลักฐานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  1. คะแนนเฉลี่ยวิชาวิชาภาษาเยอรมัน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 4.00
 4. มีผลงานการแข่งขันความสามารถภาษาเยอรมันระดับจังหวัด ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม หรืองานวันเยอรมันร่วมใจ (Tag der deutschen Sprache)
 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมันได้อย่างเหมาะสม
 6. หากมีประกาศนียบัตรวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันตามตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปในระดับ A2 (gut) หรือระดับ B1 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน
 2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลงานหรือกิจกรรมใน portfolio ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เช่น หลักสูตรนานาชาติ) IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 65 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 4. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีผลงานหรือกิจกรรมใน portfolio ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เช่น หลักสูตรนานาชาติ) IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 65 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 4. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทยได้ 4 ทุกภาคการศึกษา
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย 1 หน้ากระดาษ A4
 5. O-NET (01) ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 1. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย 1 หน้ากระดาษ A4
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เกรด 4 ทุกภาคการศึกษา
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 1. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ประวัติผลงาน หรือประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจหรือประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยย่อความสามารถพิเศษ ผลงานหรือรางวัลด้านบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเฉลี่ยในหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. ผลคะแนนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ประวัติผลงาน มีผลงานเชิงประจักษ์ในการนำเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางวิชาการหรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือประเด็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ SDGs17 ซึ่งจัดโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษาของตน หรือมีคณะกรรมการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเฉลี่ยในหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. ผลคะแนนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคเรียน (ณ วันที่รับสมัคร)
 2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 433.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจานงในการเข้าศึกษา
  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 8. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานและแบบเรียงความแสดงเจตจานง
  ในการเข้าศึกษา และประกาศนียบัตรผลงาน (ถ้ามี)
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 433.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจานงในการเข้าศึกษา
  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 8. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานและแบบเรียงความแสดงเจตจานง
  ในการเข้าศึกษา และประกาศนียบัตรผลงาน (ถ้ามี)
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา รวมความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
 3. การสอบสัมภาษณ์
 4. ผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.75
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 65
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 3. การสอบสัมภาษณ์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. เป็นผู้มีผลสอบภาษาต่างประเทศไม่จำกัดภาษา ไม่จำกัดระดับ หรือเขียนเรียงความเรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ไม่ต่ำกว่า 1.00
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. เป็นผู้มีผลสอบภาษาต่างประเทศไม่จำกัดภาษา ไม่จำกัดระดับ หรือเขียนเรียงความเรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีสุดท้าย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. ประวัติผลงาน ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถ ทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น (ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอื่นๆ)
 6. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม
 7. หมายเหตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 3. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
 4. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์การประกวดแบบ รางวัลผลงานที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคขึ้นไป
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีสุดท้าย) หรือประกาศณียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. มีเอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัพโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 6. มีเอกสารหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Letter of Intention) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 7. มีเอกสารผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป
 8. โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างตัน หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงนของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน
  จะถูกตัตสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ค่าน้ำหนักแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ /หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป
 3. ค่าน้ำหนักคะแนนสอบสัมภาษณ์และหนังสือเจตจำนงในการเข้าศึกษา
 4. ค่าน้ำหนักการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. มีเอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 6. โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รวม หรือ 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มรวบรวมผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 3. การสอบสัมภาษณ์
 4. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวม หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ประวัติผลงาน : มี Portfolio ทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file เท่านั้น ไม่รับผลงานที่อัปโหลดไว้ในช่องทางอื่น ๆ)
 7. มีผลงานได้รับรางวัลทางการออกแบบ (optional)
 8. ทำ Sketch design ในระหว่างสอบสัมภาษณ์
 9. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
 10. ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ค่าน้ำหนัก แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ ผลงานที่ได้รับรางวัล การแสดงความถนัดเชิงประจักษ์ (ทำ Sketch design ในระหว่างสอบสัมภาษณ์)
 3. ค่าน้ำหนัก คะแนนสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมแต่ละรายวิชาของวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
 7. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน (กรณีโครงงานเกี่ยวข้องกับการชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โยธา การเกษตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)ในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการอย่างน้อย 1 โครงงาน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. รูปเล่มผลงานของ Protfilo
 3. การสอบสัมภาษณ์