เกณฑ์ โครงการ ช้างเผือก (รอบที่ 1)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. มีคุณสมบัติต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช./ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3. มีใบประกาศนียบัตรชุดวิชา Non Degree ในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) (ส่งไฟล์ .PDF)
 2. SOP คลิปแนะนำจุดเด่นตนเองที่ตรงกับหลักสูตรความยาวไม่เกิน 3 นาที (ส่งไฟล์ .MP4)
 3. Interview and Audition (On-site)
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 18
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงานด้านการเกษตร ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. ประวัติผลงานด้านการเกษตร
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 14
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 14
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 17
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 102
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 15
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 21
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 180
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และประวัติผลงาน ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยู่ใน 20 เปอร์เซนต์แรกของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และได้รับรางวัลจากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ผลงาน พร้อมรูปภาพการเข้าร่วมกิจรรม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ข้อ 4
 3. สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาภายใต้ "ทุนเลิศมัจฉา"
  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา โดยเรียนตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา การคัดเลือกให้เป็นไป
  ตามประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 230
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผลงานการแข่งขันหรือการประกวดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผลงานการแข่งขันหรือการประกวดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์
 4. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์)
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำโครงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าโครงการ สอวน. ค่าย 1 เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. ประวัติผลงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  3. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  4. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) หรือโครงงานด้านจุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) หรือโครงงานด้านจุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. มีประวัติผลงานด้านการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือมีประวัติเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. การสอบสัมภาษณ์ และประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio)
  (หลังผ่านการคัดเลือกจากการคำนวณคะแนนสอบ)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2.  ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 8
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 7. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์
 2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio)
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 8. ประวัติผลงาน : มีผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่น่าสนใจ หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. สุขภาพ : เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการตาบอดสี (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์)
 12. อื่นๆ: มีผลงานจิตอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม
 1. การสอบสัมภาษณ์
  1. คำถามเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  4. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำนึกดี
  5. ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ (ระบุ) โดยนำมาพิจารณาร่วมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 2.  การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 12.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio)
 2. การสอบสัมภาษณ์
  1. ความรู้ด้านพันธุศาสตร์
  2. ทัศนคติ
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านการเรียน หรือด้านอื่น ๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น โครงงาน การเข้าร่วมแข่งขัน การเข้ารับการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
 2. การสอบสัมภาษณ์
  1. องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ความคิดสร้างสรรค์
  3. ภาษาต่างประเทศ
  4. การสำนึกดีและจิตสาธารณะ
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 25
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น โครงงาน การเข้าร่วมแข่งขัน การเข้ารับการอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
 2. การสอบสัมภาษณ์
  1. องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ความคิดสร้างสรรค์
  3. ภาษาต่างประเทศ
  4. การสำนึกดีและจิตสาธารณะ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 2. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า (รวมหลักสูตร พสพ.) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือมีโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงาน/โครงงาน ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงาน/โครงงานนั้น ๆ
 4. วิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที แสดงผลงาน/โครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงาน/โครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงาน/โครงงานนั้น ๆ
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า (รวมหลักสูตร พสพ.) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือมีโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงาน/โครงงาน ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงาน/โครงงานนั้น ๆ
 4. วิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที แสดงผลงาน/โครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงาน/โครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงาน/โครงงานนั้น ๆ
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโครงงานนวัตกรรม ด้านทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ถ้าเป็นผลงานจากการประกวดแข่งขันจะต้องเป็นการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาในด้านการฝึกประสบการณ์ด้านการวิจัยขั้นสูง เพื่อเตรียมพร้อมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาถ้าต้องการ รวมทั้งยังมีโอกาสได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทำวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม
 1. ประวัติผลงานและประกาศนียบัตรต่าง ๆ
 2. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดง
  ความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียนที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงาน และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียนที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. มีผลงานแสดงความสามารถพิเศษ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 8
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. มีประวัติผลงานการประดิษฐ์หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 9. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกั ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) หรือมีผลงานแสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 15
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีประวัติเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. แฟ้มผลงานหรือรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย หรือการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นผลงานหรือรางวัลในระดับโรงเรียนขึ้นไป
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. มีผลงานแสดงความสามารถพิเศษ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขัน ของการประดิษฐ์หรือโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. มีผลงานแสดงความสามารถพิเศษ หรือการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" จำนวน 1 ทุน ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.sup.eng.ku.ac.th
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. รายละเอียดผลงานหรือประวัติผลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 25
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเที่ยบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ประวัติผลงานด้านการบิน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 4. บทความแสดงความคิดเห็น หัวข้อ "การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในการใช้น้ำมันทางเลือก SAF" ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 5. มีประกาศนียบัตรผลงาน/กิจกรรมด้านการบิน
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 5. บทความแสดงความคิดเห็น
 6. การสอบสัมภาษณ์และประวัติผลงาน
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
 5. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 7. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 8. ประวัติผลงานที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู คหกรรมศาสตร์ จิตอาสา การพัฒนาตนเองทางคหกรรมศาสตร์ หรือผลงานทางคหกรรมศาสตร์ที่โดดเด่นที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
  (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที
  - ผลงานสะสมย้อนหลัง 3–4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะสมัครหรือผลงานที่สร้างตามโจทย์ที่สาขาวิชากำหนด
  - เลือกผลงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขา โดยอธิบายสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ
  - แสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิตที่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
 4. ประวัติผลงาน
 5. การสอบสัมภาษณ์
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 6. ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ)
 7. วิดีโอคลิปภาษาอังกฤษที่แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อ และทัศนคติที่มีต่อวิชาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 นาที
 1. วิดีโอคลิปภาษาอังกฤษที่แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อ และทัศนคติที่มีต่อวิชาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 1-2 นาที
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง คำนำ สารบัญ) โดยนำเสนอผลงานไม่เกิน 4 ปี เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยในระดับชาติขึ้นไป
 7. คลิปวีดิทัศน์แสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาต่อและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครู ความยาวประมาณ 2-3 นาที
  รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
 4. การสอบสัมภาษณ์
  - บุคลิกภาพและน้ำเสียงที่เหมาะกับวิชาชีพครู
  - ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทยและวรรณคดีไทย
  - ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
  - ทัศนคติต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 18
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 27.00 คะแนน
 8. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยส่งบทคัดย่อ/รายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์
   ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  2. เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3. เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงาน
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 8. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 9. ประวัติผลงาน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยส่งบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
  2. เคยได้รับรางวัลทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ประเภทที่นอกเหนือจากโครงงานวิทยาศาสตร์) หรือได้รับรางวัลวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแนะนำตัวและ
   ส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  3. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยแนะนำตัวและ
   ส่งรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  4. เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยแนะนำตัวและส่งรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ประวัติผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคำถามเชิงวิชาการ ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ของคณะฯ โดยมีคะแนนสูงสุด 20 ลำดับแรก หรือเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 อันดับแรก หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
 6. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 7. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนเศรษฐศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์ (.pdf เท่านั้น)
 1. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนเศรษฐศาสตร์
 2. ประวัติผลงาน
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 5. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีผลจากการทำกิจกรรมให้เห็นในเชิงประจักษ์
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 9. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียน และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 3. ประวัติผลงาน
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 5. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 6. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน
 7. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์หรือเพชรยอดมงกุฎ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ หรือเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ (แนบคะแนน) หรือผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการ DARE to Drive Your Community ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. ประวัติผลงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางวิชาการที่มีความโดดเด่น ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ประวัติผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด
 2. การสอบสัมภาษณ์และการนำเสนอผลงาน
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio) ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลงานทางด้านการศึกษาและ/หรือสังคม และมีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตำบล/อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยผลงานดังกล่าว
  ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 5. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 4
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
น.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงความโดดเด่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 4. การสอบสัมภาษณ์
น.บ. (ภาษาไทย พิเศษ) 10
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. Portfolio แสดงความสนใจและผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเขียนในลักษณะ Statement of Purpose (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) พร้อมแนบแฟ้มประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. Portfolio แสดงความสนใจและผลงานทางด้านประวัติศาสตร์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) หรือแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. มีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) (อัพโหลดเป็นเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในวันที่สมัคร)
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 7
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ รวม 1 ไฟล์) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. นําเสนอ ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์
  2. ดํารงตําแหน่งผู้นํานักเรียนและ/ หรือนักศึกษาในระดับสถาบันที่ตนสังกัด และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน/ โครงการ/ กิจกรรม
 4. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. ประวัติผลงาน
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 4
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 4
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 4
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. Portfolio การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน/การทำประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3-5 หน้า รวม 1 ไฟล์
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สพ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 78.00 คะแนน
  2. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.00 คะแนน
 5. มีประวัติผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีเอกสารรับรอง ยื่นแฟ้มสะสมผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น ผ่านลิงก์ https://kasets.art/tg14mv
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะกำหนด
 1. ประวัติผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 22
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ย ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  9. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน.
 8. เรียงความแสดงความมุ่งมั่นหรือสนใจในสาขาที่สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงาน
 3. เรียงความแสดงความมุ่งมั่นหรือสนใจในสาขาที่สมัคร
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ย ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง ประกอบด้วยประวัติที่แสดงตัวตน ผลงานที่แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสิ่งทอ แฟชั่น และนวัตกรรมต่าง ๆ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ย ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน.
 8. เรียงความแสดงความมุ่งมั่นหรือสนใจในสาขาที่สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. ประวัติผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ย ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 29.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
  6. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  9. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ประวัติผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 45
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  2. OOPT ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  3. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  6. SAT ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 4. การอธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์
 5. ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 8. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  2. OOPT ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  3. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  6. SAT ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 9. มีประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงานเชิงประจักษ์
 4. การอธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์
 5. ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 9
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง (นักแสดง), การร้องเพลง (ศิลปิน, นักร้อง) หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (นางงาม, อินฟลูเอนเซอร์ เป็นต้น) หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือ
  การประกวดเกี่ยวกับการร้องเพลงหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
 3. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการแสดง
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติของแฟ้มสะสมผลงาน: สามารถบรรเลงดนตรีไทย ร่วมดนตรีไทยกิจกรรมในวาระต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในระดับต่าง ๆ หรือได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทยในระดับต่างๆ หรือสอบเทียบวัดมาตรฐานทางด้านดนตรีจากสถาบันดนตรีที่ได้รับการรับรอง
 3. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ตามศักยภาพของเครื่องดนตรีนั้น ๆ
 1. แฟ้มประวัติและผลงานทางด้านดนตรีไทย
  1.1 แฟ้มสะสมงานทางด้านดนตรีไทย
  1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. การทดสอบทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ตามที่ถนัด 1 ชิ้น (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์)
  - เครื่องดนตรี ประเภทปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน เครื่องหนัง บรรเลงเพลงชุดโหมโรงเช้า หรือเพลงอื่น ๆ
  - เครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย ขลุ่ยเพียงออ จะเข้ ขับร้อง บรรเลงเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น หรือ เพลงอื่น ๆ
 3. การสอบสัมภาษณ์
  - ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
  - ทัศนคติ
 4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
  - วิธีการสอบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 28
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จากหลักสูตรโรงเรียนดุริยางค์ทหาร
 2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชำนาญ อย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิก หรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครฮาร์ป รีคอร์เดอร์ อิเลคโทน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า และเครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด)
 3. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่นด้านทักษะดนตรีตะวันตก เช่น ประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตก
 4. 4. วิดีโอคลิปการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เห็นใบหน้าผู้สมัคร) โดยบรรเลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London
  หมายเหตุ
  1) เฉพาะผู้สมัครเครื่องกระทบ (Percussion) ให้ส่งคลิปการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบจำนวน 3 เครื่อง ได้แก่
  1. Concert Snare Drum 2. Timpani และ 3. Keyboard Percussion โดยแต่ละเพลงในแต่ละเครื่องต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาทีและไม่เกิน 7 นาที
  2) สำหรับผู้สมัครขับร้อง สามารถส่งบทเพลงประเภท Musical ทดแทนบทเพลงคลาสสิกได้
  3) ไม่รับพิจารณาคลิปการบรรเลงรวมวงที่ผู้สมัครบรรเลงอยู่ในวง เนื่องจากกรรมการต้องการดูทักษะเดี่ยวเครื่องดนตรีของผู้สมัคร
 1. ประวัติผลงาน (portfolio)
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. การทดสอบทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลี (TOPIK 1) ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรการอบรมภาษาเกาหลีจากสถาบันที่มีการรับรองมาตรฐาน
 4. ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี (ถ้ามี)
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. Portfolio: ระบุประวัติโดยย่อ ผลการเรียนอย่างน้อย 5 ภาคเรียน รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ และความคาดหวังด้านอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 7. นิสิตทุกคนจะต้องสามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในช่วงชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา (อาทิ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ระหว่างการศึกษาทั้งหมด และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลี
 3. Portfolio
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) 13
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน
 4. ผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ผลสอบใช้ได้ 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ไม่ต่ำกว่า 210.00 คะแนน
 5. ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน (หากได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. Portfolio ระบุประวัติโดยย่อ ผลการเรียน 5 ภาคเรียน รางวัลหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีน และเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 4 (HSK4) (ผลสอบใช้ได้ 2 ปี นับจากวันที่สอบ)
 2. Portfolio
 3. การสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาจีน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. มีผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านภาษาไทยในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
   ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ต้องการสมัครด้วยหลักฐาน ข้อ 4.1 ต้องแยกหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมมีหัวข้อดังกล่าวกำกับ
  2. หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะ
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน
 3. ผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป
 5. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. เป็นนักแสดงหรือนักร้องที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องส่งหลักฐานแสดงผลงานอย่างชัดเจน
 5. มีผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทยที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณะขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งหลักฐานแสดงผลงานหรือความสามารถให้เห็น
  เป็นที่ประจักษ์
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 5 ภาคเรียน
 3. เป็นนักแสดงหรือนักร้องที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องส่งหลักฐานแสดงผลงานอย่างชัดเจน
 4. มีผลงานหรือความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป
 6. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสรวม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด-อ่าน-เขียน DELF ในระดับ A2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 4. หากเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากผู้สมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 ภาคเรียน ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 2 ขอให้ผู้สมัครแสดงเอกสารยืนยันว่า เคยไปเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 8 เดือน พร้อมแนบผลการสอบวัดระดับภาษาตามเงื่อนไขที่ระบุข้อ 3
 6. Portfolio ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. Portforlio
 2. การสอบสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียนวิชาภาษาเยอรมันรวม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาเยอรมันฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับ A2 ในระดับ befriedigend ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
 4. หากเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากผู้สมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาเยอรมัน 5 ภาคเรียน ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 2 ขอให้ผู้สมัครแสดงเอกสารยืนยันว่า เคยไปเข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 เดือน พร้อมแนบผลการสอบวัดระดับภาษาตามเงื่อนไขที่ระบุข้อ 3
 6. Portfolio ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. Portforlio
 2. การสอบสัมภาษณ์ภาษาเยอรมัน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 59.00 คะแนน
  3. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  7. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 600.00 คะแนน
 4. ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหรือการประกวดภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคขึ้นไป
 5. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ ระบุประวัติโดยย่อ ผลการเรียน 5 ภาคเรียน ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และรางวัลที่ได้รับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแยกและลำดับรางวัลออกเป็นระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ อย่างชัดเจน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ
  1. TOEFL PBT/ITP
  2. TOEFL IBT
  3. TOEIC
  4. IELTS
  5. KU-EPT
  6. CU-TEP
  7. TU-GET
 3. รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันหรือการประกวดภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
 5. ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย
 3. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. นักแสดงหรือนักร้อง ที่มีผลงานเป็นประจักษ์สู่สาธารณชน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. ผลการเรียนวิชาภาษาไทยทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย ความยาว 1 หน้า
 6. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. นักแสดงหรือนักร้อง ที่มีผลงานเป็นประจักษ์สู่สาธารณชน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 5. ประวัติผลงาน
 6. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้เกรด 4 ทุกภาคเรียน
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้า
 5. ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 3. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. นักแสดงหรือนักร้อง ที่มีผลงานเป็นประจักษ์สู่สาธารณชน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 5. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้า
 6. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. นักแสดงหรือนักร้อง ที่มีผลงานเป็นประจักษ์สู่สาธารณชน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 4. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
 5. ประวัติผลงาน
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.60
 3. ประวัติผลงาน มีผลงานเชิงประจักษ์ในการนำเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางวิชาการหรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ SDGs17 ซึ่งจัดโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษาของตน หรือมีคณะกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่น/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
 3. การสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
 4. การสอบสัมภาษณ์ ทัศนคติ และความเหมาะสมในการศึกษา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 433.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  7. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  8. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 8. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสีทุกรูปแบบ) (นำใบรับรองแพทย์มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ กำหนด)
 1. ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 18
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานและเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 80
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 7. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. ประวัติผลงานและแบบเรียงความ
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 93
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 7. แบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. ประวัติผลงานและแบบเรียงความ
 4. การสอบสัมภาษณ์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ประวัติผลงาน
 4. เรียงความเรื่อง "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ" (1 หน้ากระดาษ)
 5. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. ประวัติผลงาน
 2. เรียงความ
 3. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ประวัติผลงาน
 4. เรียงความเรื่อง "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ" (1 หน้ากระดาษ)
 5. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. ประวัติผลงาน
 2. เรียงความ
 3. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน ที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า บรรจุผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก สารบัญ ประวัติ) จำนวน 1 ไฟล์
 8. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรมส่งเป็น .pdf file ในช่องทางอัพโหลดเท่านั้น (ไม่รับลิงก์ผลงาน)
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 4. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
ภ.สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. มีเอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก สารบัญ ประวัติ) จำนวน 1 ไฟล์ ส่งเป็น .pdf file ในช่องทางอัพโหลดเท่านั้น (ไม่รับลิงก์ผลงาน)
 8. เอกสารหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Letter of Intention) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. เอกสารผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป
 4. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
 5. การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 45
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. เอกสารรวบรวมประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก สารบัญ ประวัติ) จำนวน 1 ไฟล์ ส่งเป็น .pdf file ในช่องทางอัพโหลดเท่านั้น (ไม่รับลิงก์ผลงาน)
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. เอกสารประวัติผลงาน
 4. การสอบสัมภาษณ์ และการแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก สารบัญ ประวัติ) รวม 1 ไฟล์ (ส่งเป็น .pdf file ในช่องทางอัพโหลดเท่านั้น (ไม่รับลิงก์ผลงาน)
 8. มีหนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 – 8 หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบในแฟ้มรวบรวมผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป
 4. การสอบสัมภาษณ์ (แสดงความถนัดเชิงประจักษ์ ทำ Sketch design ระหว่างสอบสัมภาษณ์)
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5.00 หน่วยกิต
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของรายวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 9. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 10. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 1. Portfolio
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 5. การสอบสัมภาษณ์ : นักเรียนต้องนำเสนองานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือแนวคิดการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือการชลประทาน
คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
พ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 12
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. ประวัติผลงาน ใช้คะแนนรวม
  1. ผลงานหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ (จำนวน 3 กิจกรรมที่คิดว่าสำคัญที่สุด) อธิบายรายละเอียดพร้อมเหตุผล (ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4) (30 คะแนน)
  2. ผลงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ (ไม่เกิน 10 กิจกรรม และไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) (20 คะแนน)
  3. ความสามารถโดดเด่นในด้านต่าง ๆ (20 คะแนน) เช่น
   - ภาษาต่างประเทศ
   - โอลิมปิกวิชาการ
   - ธุรกิจ การเงิน
   - ความเป็นผู้นำชุมชน สังคม
   - วิจัยและนวัตกรรม
   - ศิลปวัฒนธรรม
   - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
   - Artificial intelligence/ Robot
   - อื่น ๆ
   หมายเหตุ: แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของอาจารย์ในโรงเรียนสุดท้ายจำนวน 2 ท่าน
  4. รางวัลที่ได้รับในระดับชาติ (20 คะแนน) และระดับนานาชาติ (25 คะแนน)
 9. Statement of Purpose (SOP)/ Personal Statement
  1. อธิบาย แนะนำตนเอง เป้าหมายในชีวิต (30 คะแนน)
  2. เหตุผลที่อยากเรียนแพทย์ (30 คะแนน)
  3. แรงจูงใจที่อยากมาเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (30 คะแนน)
  4. ภาพรวมในการเขียน (10 คะแนน)
 10. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 550.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.50 คะแนน
  5. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  7. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700.00 คะแนน
 11. ผลสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) คะแนนรวมทั้ง 3 sessions ไม่ต่ำกว่า 11.00 คะแนน
 12. ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะกำหนด
 13. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559
 14. หมายเหตุ
  - ข้อ 8.1 – 8.3 ต้องมีหลักฐานประกอบในเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย หรือ เกียรติบัตร
  - ข้อ 8.3 แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของอาจารย์ในโรงเรียนสุดท้ายจำนวน 2 ท่าน
  - ผลงานหรือกิจกรรมในข้อ 8.1 และ 8.2 ต้องระบุด้วยว่า ท่านทำหน้าที่ใดในผลงานหรือกิจกรรมเหล่านั้น เช่น ประธานโครงการ รองประธาน เลขานุการ กรรมการ หรือในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  - ข้อที่ 9 ให้เขียนด้วยลายมือตัวเอง ตัวบรรจง
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (อักษรขนาด 16/Font Th Sarabun PSK) (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)
 2. ผลสอบ BMAT
 3. Statement of Purpose (SOP)/ Personal Statement
 4. การสอบสัมภาษณ์
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา 5 ภาคการศึกษา
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครข้อ 10)