เกณฑ์ โครงการ รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (รอบที่ 1)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 2. วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 4. ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
 5. กรณีเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 6. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 159
 1. รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
 6. กรณีเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 7. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 3 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 2. วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 4. ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
 5. กรณีเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตรกร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 6. กรณีที่เป็นยุวเกษตร ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 2. วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 4. ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4.00 หน่วยกิต
 5. กรณีที่เป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองบุตรเกษตร หรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกาตรกร ไม่ต่ำกว่า 1.00 ฉบับ
 6. กรณีที่เป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นยุวเกษตร ไม่ต่ำกว่า 1.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 31
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
 2. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. มีผลงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น โครงงาน การประกวดแข่งขัน หรือมีประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงการอบรมในรูปแบบออนไลน์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 25
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 4. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 13
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.80
 3. เรียนแผนวิทย์ - คณิต
 4. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 2. เรียนแผนวิทย์ - คณิตฯ
 3. มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 60
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 3. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือ
 4. รับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรือ
 5. รับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 18
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 87
 1. ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและ ต่างประเทศ
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
 3. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. แฟ้มสะสมผลงานโดยมีการทำโครงงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือด้านสังคม และ เรียงความที่อธิบายเหตุผลที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 15.00
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา
 2. ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและ ต่างประเทศ
 1. แฟ้มสะสมผลงาน
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 14
 1. รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ) 65
 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต หรือ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. portfolio
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 18
 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต หรือ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. portfolio
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 35
 1. รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 14
 1. รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. รูปแบบที่ 3 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8.00 หน่วยกิต
 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 16.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. มีประวัติผลงาน (Portfolio ด้านสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน 10 หน้า)
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
 2. PAT 1
 3. PAT 2
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. รูปแบบที่ 3 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 6. มีประวัติผลงาน (Portfolio ด้านสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน 10 หน้า)
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT
 2. PAT 1
 3. PAT 2