เกณฑ์ โครงการ รับตรงอิสระ (รอบที่ 4)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 25
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากโรงเรียนสองภาษา ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ผลคะแนน GED ไม่ต่ำกว่า 145.00 คะแนน
 2. มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. ประวัติผลงาน : กิจกรรมระหว่างศึกษา การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 70.00
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมด้านประมงหรือวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ผลงาน พร้อมรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ประวัติผลงานตามคุณสมบัติเฉพาะข้อที่ 5
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 70.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 7
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 21
 1. แบ่งคุณสมบัติการรับเข้าเป็น 2 ประเภท ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ประเภทผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ประเภทผู้สมัครสัญชาติไทย จากโรงเรียนนานาชาติ/ต่างประเทศ ที่มีผลคะแนนผลการสอบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. ผลคะแนน GED สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 4. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 20
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ/ต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือ GCE หรือ Cambridge Pre-U หรือ IB Diploma หรือเทียบเท่า ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. มีผลคะแนนการสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 145.00 คะแนน
  3. มีผลคะแนนการสอบ GCE “A” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า E
  4. มีผลคะแนนการสอบ Cambridge Pre-U จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา โดยมีเกรดแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า M1 หรือ D3
  5. ได้รับ IB Diploma โดยมีผลคะแนนการสอบรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO)
 2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 42.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.50 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 26.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  7. SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) /ผลคะแนนการสอบ GED/ผลคะแนนการสอบ GCE “A” level”/ผลคะแนนการสอบ Cambridge Pre-U/ผลคะแนนการสอบ IB Diploma สัดส่วน 30.00
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Math ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 95 คะแนน
  2. ผลสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00 TPAT3 ความนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00 A-Level Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 สัดส่วน 30.00 และ A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  4. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Math ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 95 คะแนน
  2. ผลสอบ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน TPAT3 ความนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน A-Level Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน และ A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 21 คะแนน
 4. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 31.60 คะแนน
 7. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ) 5
 1. ด้านการศึกษา
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น
 2. ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐานจำนวน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดยในแต่ละวิชาสามารถเลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. วิชาภาษาอังกฤษ
   -TOEFL PBT≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์
   -วิชาสามัญ A-Level Math 1 ≥ ค่าเฉลี่ย
   -SAT I Math ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   - Cambridge A Levels Math or Further Maths ≥ C
   - Cambridge AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  3. วิชาฟิสิกส์
   -วิชาสามัญ A-Level Physics ≥ ค่าเฉลี่ย
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   - Cambridge A Levels Physics ≥C
   - Cambridge AS Levels Physics ≥B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1. คะแนนสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา (ตามเกณฑ์ ข้อ 2.1-2.3) สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครมีผลสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีผลสอบ GED รวม 4 รายวิชา แต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ Evidence-Based Reading & Writing รวมกับ Math ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ ผลสอบ Duolingo ไม่ต่ำกว่า 95 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่าให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
 3. ประวัติผลงาน (Portfolio)
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 3. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 6. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 15.00
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 35.00
 4. A-Level ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 20.00
  1. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ
  2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 5. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 10.00
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 3. V-NET (รวมทุกทักษะ) ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 35.00
 3. V-NET (รวมทุกทักษะ) สัดส่วน 35.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 10.00
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
  2. เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
  3. เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 1 – 3)
 3. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬาที่ระบุการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทย พร้อมทั้งระบุชื่อตัวตน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ วัน เดือน ปี ที่เข้าร่วมแข่งขัน ลงนามรับรองโดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม (ส่งฉบับสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ โดยเป็นผลงานระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2566) หรือ
 4. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬาที่ระบุการเป็นนักกีฬาและเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศได้อันดับที่ 1-3) พร้อมทั้งระบุชื่อตัวตน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ วัน เดือน ปี ที่เข้าร่วมแข่งขัน ลงนามรับรองโดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม (ส่งฉบับสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน
  1 ฉบับ โดยเป็นผลงานระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2566) หรือ ใบประกาศนียบัตรที่ระบุการเป็นนักกีฬาและเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศได้อันดับที่ 1-3) พร้อมทั้งระบุชื่อตัวตน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ วัน เดือน ปี ที่เข้าร่วมแข่งขัน ลงนามรับรองโดยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่งฉบับสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ โดยเป็นผลงานระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2566)
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 10.00
 4. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน สัดส่วน 10.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 12
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 20
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 50.00
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2. TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 %
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
  7. SAT (Evidence-based reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
  8. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ พิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการฯ
 4. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. หมายเหตุ
  1. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT OOPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. ผลคะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  3. สำหรับผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียน GED ต้องแนบผลการเรียน (Transcript) ในชั้นปีสุดท้ายประกอบการสมัคร
 1. มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในข้อ 2, 3 หรือ 4 ที่กำหนด อย่างน้อย 2 ข้อ
 2. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 100.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 15
 1. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
  1. มีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
  1. มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือผลการสอบ GED 4 รายวิชา มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
 3. คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL (PBT/ITP ≥ 543, IBT ≥ 72) หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ OOPT ≥ 61 หรือ KU EPT ≥ 51 หรือ CU-TEP ≥ 75 หรือ TOEIC ≥ 700
 4. Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ)
 5. ประวัติผลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 6. คะแนนทดสอบ SAT Math (ถ้ามี)
 7. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. Statement of Purpose สัดส่วน 25.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 75.00
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 8
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  4. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 513.00 คะแนน
  5. SAT ไม่ต่ำกว่า 529.00 คะแนน
 1. ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 100.00
 2. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. สามารถบรรเลงดนตรีไทย ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมวาระต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยในระดับต่าง ๆ หรือได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทยในระดับต่าง ๆ หรือสอบเทียบวัดมาตราฐานทางด้านดนตรีจากสถาบันดนตรีที่ได้รับการรับรอง โดยส่งแฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างน้อย 1 เครื่องดนตรี (ไม่รับสอบเครื่องดนตรีไฟฟ้า) และมีประวัติผลงานการแสดงดนตรี หรือการประกวดดนตรี หรือการสอบดนตรีมาตรฐานสากล หรือเคยเข้าร่วมโครงการดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ส่งแฟ้มประวัติผลงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 1. การสอบสัมภาษณ์พร้อมทดสอบทักษะเครื่องดนตรี สัดส่วน 100.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างน้อย 1 เครื่องดนตรี (ไม่รับสอบเครื่องดนตรีไฟฟ้า) และมีประวัติผลงานการแสดงดนตรี/การประกวดดนตรี/การสอบดนตรีมาตรฐานสากล หรือเคยเข้าร่วมโครงการดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ส่งแฟ้มประวัติผลงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 1. การสอบสัมภาษณ์พร้อมทดสอบทักษะเครื่องดนตรี สัดส่วน 100.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 2. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 3. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส สัดส่วน 70.00
 2. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 5.00
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 5.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 2. หรือหากผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ให้ยื่นผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาเยอรมันฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับ A2 ที่สอบผ่าน ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 4. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน หรือผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาเยอรมัน สัดส่วน 25.00
 2. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 3. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 25.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี) ข้อใดข้อหนึ่ง
  3.1TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  3.2 TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3.3 IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  3.4 KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. **หมายเหตุ** หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
  3.1 คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  3.2 ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 40.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 18
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 55
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 22
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน (ภาษาไทย พิเศษ) 4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 4
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 12
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 5
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 4
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 14
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 11
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 9
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 11
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 18
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 8
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 2
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 3
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกดนตรีศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 4
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 40
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาต่างประเทศ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาต่างประเทศ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาไทย พิเศษ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาต่างประเทศ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาต่างประเทศ) 40
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาต่างประเทศ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาต่างประเทศ) 30
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาไทย พิเศษ) 40
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 40
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาษาไทย ปกติ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (ภาษาต่างประเทศ) 35
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 4
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) 25
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 100
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 22
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. เรียงความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ จำนวน 1 แห่ง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 สัดส่วน 100.00
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 44
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 65
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (ภาษาไทย พิเศษ) 111
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย พิเศษ) 26
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
พ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 5. TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท และวิชา A-Level ตามเกณฑ์ของ กสพท. ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 6. A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
 7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 1. A-Level ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 70.00
  1. A-Level Phy ฟิสิกส์
  2. A-Level Chem เคมี
  3. A-Level Bio ชีววิทยา
  4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  5. A-Level Soc สังคมศาสตร์
  6. A-Level Thai ภาษาไทย
  7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ
 2. TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท สัดส่วน 30.00
 3. การสอบสัมภาษณ์