เกณฑ์ โครงการ รับตรงอิสระ (รอบที่ 4)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 10 10239
 1. Portfolio (document .pdf) 10 pages หรือผลการเรียนชุดวิชา non-degree ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตขึ้นไป และเกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า C สัดส่วน 20.00
 2. Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 3 minutes ในหัวข้อ "Integrated Science toward Disruptive Innovation and Modern Entrepreneurship" สัดส่วน 30.00
 3. Interview and Audition สัดส่วน 50.00
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 3 10228
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2 10229
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 21 10230
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 20 10347
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ GED / ต่างประเทศ
 2. คะแนนทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 542.00 คะแนน
  3. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 183.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 71.00 คะแนน
  5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 20 10231
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 18 10334
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แผนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
  2. คะแนนการสอบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน
  3. คะแนน SAT ทุกข้อดังนี้
   - SAT I Math ไม่ต่ำกว่า 350
   - SAT Physics ไม่ต่ำกว่า 450
   - SAT Chemistry ไม่ต่ำกว่า 450
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
  8. SAT ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  9. CU-TEP SCORE ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือคะแนน GED หรือคะแนน SAT
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 22 10335
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. GAT สัดส่วน 10.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 25.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 25.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. คะแนนการสอบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน หรือ
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. คะแนน GED หรือผลการเรียน GPA
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 5 10232
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คะแนน
 2. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) สัดส่วน 30.00
 3. GAT สัดส่วน 10.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 30.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 10233
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 5. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 50.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 35 10301
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. O-NET (04) คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. O-NET (04) คณิตศาสตร์ สัดส่วน 100.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 23 10337
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. แผนการเรียน วิทย์-คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
  2. คะแนนการสอบ GED รวม 4 รายวิชา คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนน
  3. คะแนน SAT ทุกข้อดังนี้
   - SAT I Math ไม่ต่ำกว่า 350
   - SAT Physics ไม่ต่ำกว่า 450
   - SAT Chemistry ไม่ต่ำกว่า 450
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
  8. SAT ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  9. CU-TEP SCORE ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือคะแนน GED หรือคะแนน SAT
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10 10338
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา แบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ (ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่ต่ำากว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (ภาษาต่างประเทศ) 5 10328
 1. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
  ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  2. ผลสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 130 คะแนน ผลสอบ PAT1 ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน และผลสอบPAT3 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ) 4 10329
 1. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียนระดับมัธยมปลาย (ณ วันที่รับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
  ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน และผลสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  2. ผลสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 130 คะแนน ผลสอบ PAT1 ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน และผลสอบPAT3 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือจบการศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. มีผลคะแนนสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 4. ประวัติผลงาน (Portfolio)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 15 10339
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา แบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ (ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่ต่ำากว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 21 10302
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 2. GAT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. GAT
 2. PAT 1
 3. PAT 3
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5 10303
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 2. GAT ไม่ต่ำกว่า 130.00 คะแนน
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
 1. GAT
 2. PAT 1
 3. PAT 3
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) 10 10346
 1. ด้านการศึกษา
  - เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศนั้น
 2. ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์
 1. ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐานจำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยในแต่ละวิชาสามารถเลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  ภาษาอังกฤษ
  - TOEFL PBT/ITP≥ 548, IBT≥ 79,CBT≥ 211
  - IELTS Overall band Score≥ 5.5
  - RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  - O-net (03) ≥86
  วิชาคณิตศาสตร์
  - SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 650
  - AP Calculus AB or BC ≥ 3
  - A Levels Math or Further Maths ≥ C
  - AS Levels Math or Further Maths ≥ B
  - GCSE or IGCSE Math ≥ A
  - IB Diploma Math HL ≥ 5
  - PAT 1 Standardized Score ≥50%
  วิชาฟิสิกส์
  - SAT Physics ≥650
  - AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
  - A Levels Physics ≥C
  - AS Levels Physics ≥B
  - GCSE or IGCSE Physics ≥A
  - IB Diploma Physics HL≥5
  - PAT 3 Standardized Score ≥50%
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 4 10330
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษา แบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 3. ผลคะแนนสอบ (ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผลสอบ SAT Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน และ ผลสอบ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาในปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา
 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 10234
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 4. O-NET (04) คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 5. PAT 5 ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (04) คณิตศาสตร์ สัดส่วน 1.00
 3. PAT 5 สัดส่วน 1.00
 4. GAT สัดส่วน 1.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 10 10331
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 62.00 คะแนน
  2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  3. SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 350.00 คะแนน
  4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  5. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 เปอร์เซ็นต์
  7. GAT General (English) ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 56.00 คะแนน
 4. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. SAT I (Math) ไม่ต่ำกว่า 530.00 คะแนน
  2. PAT I ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  3. O-NET (04) วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. หมายเหตุ
  1.กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL IELTS SAT CU-TEP TU-GET KU-EPT ฉบับจริงทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ Username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2.คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. ผลคะเเนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. ผลคะเเนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 60 10340
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ผลคะแนนสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  2. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 76.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 เปอร์เซ็นต์
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  7. GAT (ส่วนที่ 2) ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 4. ผลคะแนนสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  1. SAT (Math ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
   GSAT
   ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
 5. หากผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 1.00
  1. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สัดส่วนย่อย 1.00
  2. ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ สัดส่วนย่อย 1.00
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 45 10304
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ทุกแผนการศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. O-NET (03) ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)
 5. GAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 8. มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาบอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยส่งใบรับรองแพทย์ที่อีเมล patchar25333@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) สัดส่วน 1.00
 3. GAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 10 10341
 1. กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
  1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 41.00 คะแนน
  5. GAT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
  6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 2. กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากต่างประเทศ
  1. มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หรือเทียบเท่า) หรือผลการสอบ GED โดยวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) และ Social Studies มีคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และวิชา Mathematical Reasoning และ Science แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
  3. คะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   TOEFL (PBT/ITP ≥ 500, CBT ≥ 173, IBT ≥ 61) หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ OOPT ≥ 60 หรือ KU EPT ≥ 50 หรือ CU-TEP ≥ 75 หรือ
   TU GET ≥ 520 หรือ TOEIC ≥ 500
 3. ประวัติผลงานหรือข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ (ถ้ามี)
 4. ประวัติผลงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) หรือ วิดีโอคลิปแสดงผลงานหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)
 5. หากมีคะแนนทดสอบ SAT Math ให้แนบมาด้วย
 6. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 3.00
 2. ผลคะแนนสอบตามที่กำหนด สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 15 10235
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2
  เงื่อนไขเพิ่มเติม คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกันไม่น้อยกว่า 270 คะแนน

  หมายเหตุ สามารถใช้ผลสอบจากปี 2563 – 2564 และสามารถเลือกใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบปีเดียวกัน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 2.00
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10305
 1. กรณีใช้วิชาสามัญ
  1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
  6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  7. วิชาสามัญ 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ (29) คณิตศาสตร์1 (39) ฟิสิกส์ (49) เคมี (59) และ ชีววิทยา (69)
   เงื่อนไขเพิ่มเติม คะแนนรวมทั้ง 5 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
   หมายเหตุ สามารถใช้ผลสอบจากปี 2563 – 2564 และสามารถเลือกใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบปีเดียวกัน
 2. กรณีใช้วิชา GAT PAT
  1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00
  4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00
  6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  7. GAT PAT1 และ PAT2
   เงื่อนไขพิเศษ คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกันไม่น้อยกว่า 225 คะแนน
   หมายเหตุ สามารถใช้ผลสอบจากปี 2563 – 2564 และสามารถเลือกใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบปีเดียวกัน
 1. เกณฑ์วิชาสามัญ ใช้คะแนนมากที่สุด
  1. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วนย่อย 1.00
  2. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วนย่อย 1.00
  3. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วนย่อย 1.00
  4. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วนย่อย 1.00
  5. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) สัดส่วนย่อย 1.00
 2. เกณฑ์วิชา GAT PAT ใช้คะแนนมากที่สุด
  1. GAT สัดส่วนย่อย 1.00
  2. PAT 1 สัดส่วนย่อย 1.00
  3. PAT 2 สัดส่วนย่อย 2.00
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 2 10342
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ONET รหัส 03 (วิชาภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  2. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 45.00 คะแนน
  3. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  4. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 65.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50
  6. SAT เฉพาะส่วน Evidence-based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 530.00
 1. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom สัดส่วน 100.00
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 5 10236
 1. สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี (ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม และขับร้อง)
 3. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 4. วีดิโอคลิป
 1. การ Audition และการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ด้วย google meet วันที่ 15 มิถุนายน 2564
  พิจารณาจากการแสดงความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย 1 ชิ้น เป็นอย่างดี
  - ปี่พาทย์ สอบเพลงชุดโหมโรงเช้า และ/หรือ เพลงอื่น ๆ
  - เครื่องสาย สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้นและ/หรือเพลงอื่น ๆ
  - ขับร้อง สอบเพลงตับต้น เพลงฉิ่งสามชั้น และ/หรือ เพลงอื่น ๆ
  สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 5 10306
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. PAT 7.3 ไม่ต่ำกว่า 165.00 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 7.3 สัดส่วน 1.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 2 10237
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. PAT 7.1 ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 4. Portfolio ประวัติผลงาน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 2.00
 3. PAT 7.1 สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 10 10238
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. PAT 7.2 ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 2. PAT 7.2 สัดส่วน 2.00
 3. GAT สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมัน สัดส่วน 1.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 50 10343
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยให้เลือก ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. O-NET รหัส (03) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 85.00 คะแนน
  2. GAT (ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 90.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 547.00 คะแนน
  5. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 78.00 คะแนน
  6. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 210.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  8. OOPT ไม่ต่ำกว่า 81.00 คะแนน
  9. SAT ไม่ต่ำกว่า 450.00 คะแนน
  10. G-SAT ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  11. CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป
  12. สอบไล่ผ่านอย่างน้อย 1 ระดับชั้นในการแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วน 10.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ สัดส่วน 10.00
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 20 10344
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ได้รับวุฒิการศึกษาของ GED
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน
 3. ผลคะแนนทางภาษา โดยให้เลือก ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. O-NET รหัส (03) วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 85.00 คะแนน
  2. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 510.00 คะแนน
  5. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 140.00 คะแนน
  7. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 70.00 คะแนน
  8. OOPT ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
  9. SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
  10. SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ สัดส่วน 20.00
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 10 10307
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนน
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT ตอน 2 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 1
 9. PAT 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. GAT ตอน 2 สัดส่วน 20.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 20.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 16 10244
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 44 10245
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. แนบเรียงความแสดงเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และแผนการทำงานในอนาคต ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 14 10246
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 5.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT (ความถนัดทั่วไป) สัดส่วน 40.00
 2. PAT 1 (คณิตศาสตร์) สัดส่วน 20.00
 3. PAT 2 (วิทยาศาสตร์) สัดส่วน 40.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 25 10308
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 10 10309
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 25 10250
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 30 10251
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 24 10252
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 21 10253
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 56 10310
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 33 10311
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 26 10312
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 1 10254
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 17 10313
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 163 10314
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 10315
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 35 10247
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 10248
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 26 10249
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 20 10316
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 100 10318
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 100 10332
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10319
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10320
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10321
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10322
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 100 10333
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ) 150 10323
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย พิเศษ) 150 10324
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10327
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาษาไทย ปกติ) 3 10262
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 10263
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 30 10345
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาษาไทย ปกติ) 40 10264
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 15 10258
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 30 10259
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 10260
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 10325
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 10261
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 10326
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 200 10317
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 10 10255
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 20 10256
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 40 10257
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาวิทยาเขตศรีราชา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 20 10240
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00
 4. GAT
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 20 10241
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00
 4. GAT
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 34 10242
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 45 10243
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน
  อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์การรับสมัครวิทยาเขตกำแพงแสน