เกณฑ์ โครงการ โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ (รายชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์ )
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน สัดส่วน 10.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 60.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 8. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. เงื่อนไขเฉพาะ เป็นบุคคลที่ไม่มีอาการตาบอดสี (ส่งใบรับรองแพทย์ในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 20.00
  1. ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สัดส่วนย่อย 60.00
  2. ทัศนคติ สัดส่วนย่อย 40.00
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 80.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 80.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. IELTS ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. OOPT ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 24 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี
  1.2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
  1.3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  1.7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.8 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี
  1.9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
  1.11 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  1.12 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
  1.13 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
  1.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.15 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
  1.16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย
  1.17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.แม่ฮ่องสอน
  1.18 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จ.อุบลราชธานี
  1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  1.20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
  1.21 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
  1.22 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
  1.23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
  1.24 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 1
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 40 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2 โรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม
  1.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.5 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.6 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.12 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.13 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.14 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.15 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.16 โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.18 โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.19 โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.20 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.21 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.22 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.24 โรงเรียนสารวิทยา
  1.25 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  1.26 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  1.27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
  1.28 โรงเรียนธัญบุรี
  1.29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
  1.30. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.31. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.32. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.33. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.34. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.35. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.36. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.37. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.38. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.39. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
  1.40. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 8. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและสามารถยื่นผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น IELTS, TOEFL, หรือ SAT
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) 1
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 40 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2 โรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม
  1.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.5 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.6 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.12 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.13 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.14 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.15 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.16 โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.18 โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.19 โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.20 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.21 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.22 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.24 โรงเรียนสารวิทยา
  1.25 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  1.26 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  1.27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
  1.28 โรงเรียนธัญบุรี
  1.29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
  1.30. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.31. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.32. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.33. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.34. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.35. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.36. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.37. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.38. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.39. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
  1.40. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 45.00
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 5.00
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ) 10
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 40 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2 โรงเรียนในเครือทิวไผ่งาม
  1.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.5 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.6 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.12 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.13 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.14 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.15 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.16 โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.18 โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.19 โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.20 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.21 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.22 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.24 โรงเรียนสารวิทยา
  1.25 โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  1.26 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  1.27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
  1.28 โรงเรียนธัญบุรี
  1.29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
  1.30. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.31. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.32. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.33. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.34. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.35. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.36. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.37. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.38. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.39. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
  1.40. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 8. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีและสามารถยื่นผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น IELTS, TOEFL, หรือ SAT
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนรายวิชาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  โดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน
 3. เป็นโรงเรียน ที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ หรือเครือข่ายสะเต็ม (STEM Education)
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. แบบเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต่อเป้าหมายของชีวิตผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (ขนาดA4) สัดส่วน 30.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนรายวิชาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  โดยมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากัน
 3. เป็นโรงเรียน ที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ หรือเครือข่ายสะเต็ม (STEM Education)
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. แบบเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อเป้าหมายของชีวิตผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (ขนาดA4) สัดส่วน 30.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลงานเชิงวิชาการหรือโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 25.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. ผลงานเชิงวิชาการหรือโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 25.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 25.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ อุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา (โรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. มีประวัติผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 8. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 10.00
 6. ประวัติผลงาน สัดส่วน 20.00
 7. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ) 21
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. มีการจัดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม 3 วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ จะประกาศอีกครั้งหนึ่งทาง www.admission.ku.ac.th
  1. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์≥ 40%
  2. คะแนนวิชาฟิสิกส์≥ 40%
  3. คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (RMIT English Worldwide Test) ≥ Intermediate Level
 8. หรือสามารถใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้งหมดได้ ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ภาษาอังกฤษ
   -TOEFL PBT≥ 548,IBT≥ 79,CBT≥ 211, ITP≥ 548
   -IELTS Overall band Score≥ 5.5
   -RMIT English Worldwide Test ≥ Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์
   -วิชาสามัญ A-Level Math 1 ≥ ค่าเฉลี่ย
   -SAT I Math ≥ 650
   -AP Calculus AB or BC ≥ 3
   - Cambridge A Levels Math or Further Maths ≥ C
   - Cambridge AS Levels Math or Further Maths ≥ B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Math ≥ A
   -IB Diploma Math HL ≥ 5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  3. วิชาฟิสิกส์
   -วิชาสามัญ A-Level Physics ≥ ค่าเฉลี่ย
   -AP Physics I or II B or C: Mechanics ≥3
   - Cambridge A Levels Physics ≥C
   - Cambridge AS Levels Physics ≥B
   - Cambridge GCSE or IGCSE Physics ≥A
   -IB Diploma Physics HL≥5
   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 จากโรงเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 1. คะแนนสอบข้อเขียน 3 รายวิชา หรือคะแนนสอบมาตรฐานที่ใช้ยกเว้น สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 50.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน ดังนี้
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 33 โรงเรียน
  1.1. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 9 แห่ง
  1.2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  1.3. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
  1.4. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
  1.5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1.6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  1.7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1.8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  1.9. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  1.10. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  1.11. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
  1.12. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา
  1.13. โรงเรียนอัสสัมชัญ
  1.14. โรงเรียนวัดราชบพิธ
  1.15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  1.16. โรงเรียนแสงทองวิทยา
  1.17. โรงเรียนสาธิตบางนา
  1.18. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  1.19. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  1.20. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  1.21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  1.22. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  1.23. โรงเรียนสารวิทยา
  1.24. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  1.25. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  1.26. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  1.27. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  1.28. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  1.29. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  1.30. โรงเรียนชลประทานวิทยา
  1.31. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
  1.32. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  1.33. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 30.00
 4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน โรงเรียนชลประทานวิทยา (โรงเรียนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ MOU
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีประวัติผลงานในการฝึกอบรมด้านการบิน หรือประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
 4. สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 5. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 3. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 20.00
 4. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน สัดส่วน 5.00
 5. การสอบสัมภาษณ์ และประวัติผลงานตามข้อ 2 สัดส่วน 20.00
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 60.00
 3. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สัดส่วน 20.00
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 7. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 1.00
 4. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน สัดส่วน 1.00
 5. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้ง 2 กลุ่ม
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 15
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
  สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 14
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  1.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
  1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
  1.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
  1.4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
  1.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  1.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
  1.7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  1.8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนสารวิทยา (รับ 1 คน)
  2. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 1 คน)
  3. โรงเรียนระยองวิทยาคม (รับ 1 คน)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลการสอบวัดระดับ
  1. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) หรือคะแนนสอบวิชา PAT 7.7 ตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนสารวิทยา)
  2. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป หรือ A-Level ภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
  3. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป หรือ A-Level ภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนระยองวิทยาคม)
 4. ถ้าได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. นิสิตทุกคนจะต้องสามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในช่วงชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา (อาทิ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเอง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษาทั้งหมด และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 80.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนสารวิทยา (รับ 1 คน)
  2. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 1 คน)
  3. โรงเรียนระยองวิทยาคม (รับ 1 คน)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลสอบวัดระดับ
  1. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) หรือคะแนนสอบวิชา PAT 7.7 ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนสารวิทยา)
  2. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป หรือ A-Level ภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
  3. ผลสอบ TOPIK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ตั้งแต่ 140 คะแนนขึ้นไป หรือ A-Level ภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนระยองวิทยาคม)
 4. ถ้าได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. นิสิตทุกคนจะต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในช่วงชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (อาทิ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) ให้แก่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาเอง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษาทั้งหมด และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 80.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (รับ 1 คน)
  2. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 1 คน)
  3. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 1 คน)
  4. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 1 คน)
  5. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (รับ 1 คน)
  6. โรงเรียนระยองวิทยาคม (รับ 1 คน)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ผลสอบ HSK
  1. ผลสอบ HSK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) หรือคะแนนสอบวิชา PAT 7.4 ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา)
  2. ผลสอบ HSK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) หรือ A-Level ภาษาจีน ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
  3. ผลสอบ HSK ระดับ 3 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่สอบ) ตั้งแต่ 120 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบวิชา A-Level ภาษาจีน ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนระยองวิทยาคม)
 4. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน และ/หรือ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาจีน สัดส่วน 80.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 24
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์) ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (รับ 5 คน)
  2. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (รับ 5 คน)
  3. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (รับ 3 คน)
  4. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รับ 5 คน)
  5. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (รับ 3 คน)
  6. โรงเรียนระยองวิทยาคม (รับ 3 คน -นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 2 คน และนักเรียนแผนการเรียนใดก็ได้ จำนวน 1 คน)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 3. ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันและ/หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 80.00
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 4
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 543.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 72.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 51.00 คะแนน
 4. หากมีคะแนน SAT ตั้งแต่ 1,200 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พิจารณาจาก ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. มีประวัติผลงาน (Portfolio ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า) รวม 1 ไฟล์
 12. มีแบบเรียงความแสดงความจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 1. พิจารณาจากการเรียงลำดับคะแนน ค่าน้ำหนักดังนี้ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 60.00
  1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วนย่อย 20.00
  2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนย่อย 20.00
  3. A-Level Chem เคมี สัดส่วนย่อย 20.00
  4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วนย่อย 20.00
  5. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วนย่อย 20.00
 2. ประวัติผลงานและเรียงความ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 26 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  1.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  1.3 โรงเรียนดอนคา
  1.4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
  1.5 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
  1.6 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
  1.7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
  1.8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  1.9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  1.10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
  1.11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
  1.12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
  1.13 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
  1.14 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
  1.15 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
  1.16 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ
  1.17 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
  1.18 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
  1.19 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
  1.20 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
  1.21 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
  1.22 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
  1.23 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
  1.24 โรงเรียนหนองหญ้าไชวิทยา
  1.25 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
  1.26 โรงเรียนอู่ทอง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 26 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  1.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  1.3 โรงเรียนดอนคา
  1.4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
  1.5 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
  1.6 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
  1.7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
  1.8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  1.9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  1.10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
  1.11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
  1.12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
  1.13 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
  1.14 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
  1.15 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
  1.16 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ
  1.17 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
  1.18 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
  1.19 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
  1.20 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
  1.21 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
  1.22 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
  1.23 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
  1.24 โรงเรียนหนองหญ้าไชวิทยา
  1.25 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
  1.26 โรงเรียนอู่ทอง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 26 โรงเรียน ดังนี้
  1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  1.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  1.3 โรงเรียนดอนคา
  1.4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
  1.5 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
  1.6 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
  1.7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
  1.8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  1.9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  1.10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
  1.11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
  1.12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
  1.13 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
  1.14 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
  1.15 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
  1.16 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ
  1.17 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
  1.18 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
  1.19 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
  1.20 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
  1.21 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
  1.22 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
  1.23 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
  1.24 โรงเรียนหนองหญ้าไชวิทยา
  1.25 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
  1.26 โรงเรียนอู่ทอง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ภ.สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 40.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. คะแนนสอบ สัดส่วน 50.00
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วนย่อย 20.00
  2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนย่อย 40.00
  3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วนย่อย 20.00
  4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วนย่อย 20.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00