เกณฑ์ โครงการ เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส.
 2. เป็นบุตรของเกษตรกรทุกสาขา โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 50.00
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 30.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง หรือแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สำเร็จการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเอกสารการสำเร็จการศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 10.00
 4. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. มีคุณสมบัติ ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลเดียวกับที่ตั้งสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
   ไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ทั้ง 7 แห่ง ดังนี้
   1) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
   3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว
   จ.นครราชสีมา
   4) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   5) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์พังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
   6) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
   7) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา และ ต.ท่ากระดาน
   อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงทรา
   โดยมีหนังสือรับรองภูมิลำเนาของนักเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ นายกเทศมนตรี และหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานีข้างต้นของคณะวนศาสตร์
  2. เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. หรือในชุมชนที่มีป่าชุมชน หรือพื้นที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า) โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสวนป่า หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน หรือหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที (ทดสอบในวันสอบสัมภาษณ์)
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบการเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการทางการเกษตร และที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 60.00
 3.  การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. A-Level Bio ชีววิทยา
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. A-Level Bio ชีววิทยา
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. บิบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือองค์การจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เกษตรกร หรือธุรกิจด้านการเกษตร
  2. ชาวประมง หรือธุรกิจด้านการประมง
  3. นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์
  4. ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์
  5. สัตวแพทย์
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 460.00 คะแนน
  2. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.00 คะแนน
  4. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบการเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 25.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 40.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 20.00
  1. ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สัดส่วนย่อย 60.00
  2. ทัศนคติ สัดส่วนย่อย 40.00
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 100.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 80.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 37.00 คะแนน
 3. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 46.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 3. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 40.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 35.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 35.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง ธุรกิจด้านประมง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวประมง ธุรกิจด้านประมง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Math1 ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 50.00
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 9. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 6. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 10.00
 7. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. A-Level Math ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. A-Level Kor ภาษาเกาหลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. A-Level Chi ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. A-Level Bal ภาษาบาลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  8. A-Level Spn ภาษาสเปน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. ประวัติผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ รวม 1 ไฟล์)
 9. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักการเมือง โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Math ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 10.00
  1. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  2. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 4. A-Level Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สัดส่วน 10.00
 5. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 6. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 10.00
 7. A-Level ภาษาต่างประเทศ ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 10.00
  1. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ
  2. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส
  3. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น
  4. A-Level Kor ภาษาเกาหลี
  5. A-Level Chi ภาษาจีน
  6. A-Level Bal ภาษาบาลี
  7. A-Level Bal ภาษาบาลี
  8. A-Level Spn ภาษาสเปน
 8. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. ผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ชุมชน การทำประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและคาดหวังของตนเอง รวมความยาว 3 – 5 หน้า รวม 1 ไฟล์
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 30.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปบรรจุภัณฑ์ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. 7.1 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ประจำชั้นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ยาอาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 25.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 50.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 30.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
  1. มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  2. มีหนังสือรับรองการเป็นทายาท เช่น สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. มีภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายเครื่องมือสำหรับการผลิต และภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทจัดนำเที่ยว สายการบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยสถานประกอบการ
 1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 2. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 70.00
 3. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  2. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  3. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  4. A-Level Kor ภาษาเกาหลี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  5. A-Level Chi ภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  6. A-Level Spn ภาษาสเปน ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
  7. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการประชุม หรือนิทรรศการด้านธุรกิจที่พักแรม ด้านธุรกิจร้านอาหาร หรือเป็นกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 4. A-Level ใช้คะแนนมากที่สุด สัดส่วน 20.00
  1. A-Level Fre ภาษาฝรั่งเศส
  2. A-Level Ger ภาษาเยอรมัน
  3. A-Level Jap ภาษาญี่ปุ่น
  4. A-Level Kor ภาษาเกาหลี
  5. A-Level Chi ภาษาจีน
  6. A-Level Spn ภาษาสเปน
  7. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย สัดส่วน 30.00
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. A-Level Soc สังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. A-Level Thai ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเป็นผู้ที่ทำงานด้านการศึกษา หรือศาสนา หรือวัฒนธรรม หรือบริการช่วยเหลือสังคม ทั้งในหน่วยงานราชการหรือเอกชน หรือมูลนิธิที่มีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 25.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 25.00
 3. A-Level Thai ภาษาไทย สัดส่วน 25.00
 4. A-Level Soc สังคมศาสตร์ สัดส่วน 25.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพการเกษตร ธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเอกสารหลักฐานทางราชการรับรองการประกอบอาชีพ
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 30.00
 2. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 4. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพธุรกิจด้านการผลิต และด้านเทคโนโลยี/ธุรกิจที่เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อม สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. บิดาหรือมารดาประกอบธุรกิจทางด้านโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพตามที่สาขาวิชากำหนด โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
 10. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสีทุกรูปแบบ) นำใบรับรองแพทย์มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรฯ กำหนด
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 15.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 15.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 15.00
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 5. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 15.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 15.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 15.00
 5. A-Level Eng ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 20.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง หรือเจ้าหน้าป่าไม้ โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 9. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 10. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 20.00
 2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 3. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 5. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 20.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง หรือเจ้าหน้าป่าไม้ โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00
 4. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. A-Level Chem เคมี ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. A-Level Bio ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 8. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 9. คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วน 20.00
 2. A-Level Chem เคมี สัดส่วน 40.00
 3. A-Level Bio ชีววิทยา สัดส่วน 20.00
 4. A-Level Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สัดส่วน 20.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจทุกสาขา โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจทุกสาขา โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจทุกสาขา โดยมีเอกสารหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ
 3. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 100.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6. เป็นทายาทโดยกำเนิดของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจประกอบ อาทิ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลจากกิจการ หรือภาพถ่ายของธุรกิจหรือกิจการ โดยมีลักษณะของกิจการหรือการประกอบการข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายการดังนี้
  ก. ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
  ข. ผู้ประกอบการด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ค. ผู้ประกอบการด้านอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร
 7. คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครปลอมแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลในประวัติ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 5.00
 3. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัดส่วน 5.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 30.00
 5. ความเหมาะสมของกิจการ และการเป็นทายาทของกิจการที่จะนำความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด สัดส่วน 50.00
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. TGAT ความถนัดทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 6. เป็นทายาทโดยกำเนิดของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจประกอบ อาทิ ตัวอย่างผลงานที่เป็นอาคาร หรือผลิตภัณฑ์จากกิจการ และภาพถ่ายการดำเนินงานของธุรกิจหรือกิจการ โดยมีลักษณะของกิจการหรือการประกอบการข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายการดังนี้
  1) การออกแบบอาคารหรืออุปกรณ์อาคาร
  2) การก่อสร้างอาคาร
  3) การบริหารจัดการอาคาร
  4) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  5) การประเมินหรือตรวจสอบอาคาร
  6) การผลิตวัสดุอุปกรณ์อาคาร
  7) การให้คำปรึกษาแก่กิจการตามข้อ 1) ถึง 6)
 7. คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครปลอมแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลในประวัติ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. TGAT ความถนัดทั่วไป สัดส่วน 10.00
 3. TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัดส่วน 10.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 30.00
 5. ความเหมาะสมของกิจการ และการเป็นทายาทของกิจการที่จะนำความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบอาคารไปต่อยอด สัดส่วน 40.00
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ที่บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 7. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 35.00 คะแนน
 8. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 9. A-Level Phy ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15.00 คะแนน
 10. มีทุนการศึกษา และมีสัญญาผูกพันกับคณะอนุกรรมการสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน
 1. คะแนนสอบ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 30.00
  1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สัดส่วนย่อย 20.00
  2. TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนย่อย 40.00
  3. A-Level Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สัดส่วนย่อย 20.00
  4. A-Level Phy ฟิสิกส์ สัดส่วนย่อย 20.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 70.00