เกณฑ์ โครงการ เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. GAT
 3. PAT 2
 4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  4.1 เกษตรกร หรือทายาท
  4.2 ชาวประมง หรือทายาท
  4.3 เจ้าของกิจการประกอบอาหาร หรือทายาท
  4.4 เจ้าของธุรกิจ Startup หรือ SME
  4.5 เป็นผู้นำท้องถิ่น หรือชุมชน
  4.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในโครงการตามพระราชดำริหรือโครงการหลวง
 1. GAT สัดส่วน 40.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 60.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 8
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 6
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 1.00
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25
 5. GAT
 6. PAT 1
 7. PAT 2
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 9. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงหรือ
   แปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สำเร็จการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา
  3. เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทางด้านวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัดส่วน 1.00
 3. เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ตามข้อที่ 10 หรือ 11 สัดส่วน 1.00
 4. GAT สัดส่วน 1.00
 5. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 6. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 8. การสอบสัมภาษณ์
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 2. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลเดียวกับที่ตั้งของสถานีฝึกวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครทั้ง 7 แห่ง ดังนี้
  1) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
  3) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  4) สถานีวิจัยและฝึกนิสิ ตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  5) สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  6) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
  7) สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ต.ทุ่งพระยา และต.ท่ากระดาน
  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงททรา
  โดยมีหนังสือรับรองภูมิลำเนาของนักเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29)
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49)
 7. วิชาสามัญ เคมี (59)
 1. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 2. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) สัดส่วน 1.00
 6. การวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 6. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 8. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 9. Portfolio
 10. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 11. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 12. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาชีววิทยา สัดส่วน 1.00
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 7. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง โดยมีเอกสารรับรอบการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานราชการ
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25.00 คะแนน
 5. คะแนน ใช้คะแนนรวม
  1. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  3. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 1. PAT 2 สัดส่วน 50.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. GAT สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)
 4. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 9. Portfolio
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา)
 4. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 6. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 9. Portfolio
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน แผนการเรียนวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 3. บิดามารดาประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. เกษตรกร หรือธุรกิจด้านการเกษตร
  2. ชาวประมง หรือธุรกิจด้านการประมง
  3. นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์
  4. ธุรกิจฟาร์มสัตว์เลี้ยง หรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์
  5. สัตวแพทย์
 4. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 437.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 125.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน
  5. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  6. OOPT ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 1.00
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ
 3. GAT
 4. PAT 1
 5. PAT 2
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 15.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 3. GAT สัดส่วน 15.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 25.00
 6. การสอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน
  1. คำถามเชิงวิชาการ/การใช้ภาษาอังกฤษ
  2. ทัศนคติและความเหมาะสมในการศึกษา
  3. ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (ระบุ)
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. เป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของผู้ประกอบอาชีพ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1) เกษตรกร
  2) ชาวประมง
  3) เจ้าของธุรกิจ Startup หรือ SME
  4) เป็นผู้นำท้องถิ่น หรือชุมชน
  5) เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในโครงการตาม พระราชดำริหรือโครงการหลวง โดยมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 7. PAT 1
 8. PAT 2
 9. portfolio
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. มี portfolio ดีเด่นด้านการเรียนและอื่นๆ
 1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 4
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร หรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 3. PAT 1
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. บิดา หรือ มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร/ชาวประมง/ธุรกิจด้านประมง/ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
 4. GAT
 5. PAT 1
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09)
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19)
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29)
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 10. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 11. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. GAT
 3. PAT 1
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09)
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19)
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29)
 8. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 9. เอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ของบิดาหรือมารดาซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 10
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. บิดา หรือ มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร/ชาวประมง/ธุรกิจด้านประมง/ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
 4. GAT
 5. PAT 1
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09)
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19)
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29)
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 10. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 11. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. GAT
 3. PAT 1
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09)
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19)
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29)
 8. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39)
 9. เอกสารรับรองการประกอบอาชีพ ของบิดาหรือมารดาซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. GAT
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 6. บิดาหรือมารดาเป็นเกษตรกร ชาวประมง สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
 2. GAT
 3. PAT 1
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 5. การสอบสัมภาษณ์
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 7. ใบรับรองบิดา หรือมารดาเป็นเกษตรกร ชาวประมง สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. GAT
 5. PAT 1
 6. PAT 2
 7. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ชาวประมง หรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. GAT สัดส่วน 1.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 2
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 1
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 3. GAT
 4. ต้องมี Portfolio Statement of Purpose (ไม่จำกัดหน้า)
 5. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หรือเป็นนักการเมือง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 3
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 2
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. GAT
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 5
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทำประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 5. GAT
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือชาวประมง
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 1.00
 2. GAT สัดส่วน 3.00
 3. การสอบสัมภาษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต (กรณีไม่ใช่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีเอกสารที่แสดงความสามารถหรือผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน (หากกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า) หรือ 6 ภาคเรียน (หากสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนน SAT Math ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนน GSAT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 4. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 5. หากมีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. TOEFL PBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  2. TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 173.00 คะแนน
  3. TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61.00 คะแนน
  4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.50 คะแนน
  5. OOPT ไม่ต่ำกว่า 60.00 คะแนน
  6. KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
  7. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
  8. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 520.00 คะแนน
  9. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500.00 คะแนน
  10. หมายเหตุ
   1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT, TOEIC ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
   2. คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุ หรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 7. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 3.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปบรรจุภัณฑ์ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
  กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 250 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ประจำชั้นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 1
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง หรือพลังงาน โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
  กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของ
  กลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 7
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชาไม่น้อยกว่า 270 คะแนน
 8. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิต หรือแปรรูปอาหาร โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการของกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหนังสือรับรองกิจการ ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการของกลุ่มวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31.00 คะแนน
 4. GAT
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงเเรม ร้านอาหาร บริษัทจัดนำเที่ยว สายการบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองการประกอบอาชีพซึ่งออกโดยสถานประกอบการ
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 20.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. GAT สัดส่วน 20.00
 4. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40.00
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ
  ประชุมหรือนิทรรศการ ด้านธุรกิจที่พักแรม ด้านธุรกิจร้านอาหาร หรือเป็นกรรมการ
  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
 5. GAT ไม่ต่ำกว่า 170.00 คะแนน
 6. PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ PAT7 (77-83) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 7. คะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา คือ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา และ (29) ภาษาอังกฤษ โดยคะแนนรวม 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 1.00
 2. คะแนน O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 3. คะแนน GAT PAT1 หรือ PAT7 สัดส่วน 1.00
 4. คะแนนวิชาสามัญ 3 วิชา คือ (09) ภาษาไทย (19) สังคมศึกษา และ (29) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
 5. การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. O-NET (01) ภาษาไทย
 5. O-NET (02) สังคมศึกษา
 6. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 50.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 3. O-NET (01) ภาษาไทย สัดส่วน 15.00
 4. O-NET (02) สังคมศึกษา สัดส่วน 15.00
 5. การสอบสัมภาษณ์
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 4. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร/ธุรกิจการเกษตร/อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (เน้นธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน)
 5. วิชา GAT/PAT
  1. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. GAT สัดส่วน 20.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 5. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร/ธุรกิจการเกษตร/อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (เน้นธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน) สัดส่วน 30.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวประมง
 4. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร/ธุรกิจการเกษตร/อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 5. วิชา GAT/PAT
  1. GAT ไม่ต่ำกว่า 150.00 คะแนน
  2. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50.00 คะแนน
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30.00 คะแนน
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. GAT สัดส่วน 20.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 4. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 20.00
 5. พิจารณาความต้องการในการประกอบอาชีพการเกษตร/ธุรกิจการเกษตร/อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สัดส่วน 30.00
 6. การสอบสัมภาษณ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 7. GAT
 8. PAT 1
 9. PAT 2
 10. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ห้องปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
 11. ใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตาไม่บอดสี) (นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. GAT สัดส่วน 50.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 20.00
 4. PAT 2 สัดส่วน 30.00
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ
 6. การสอบสัมภาษณ์
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 4
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 4. GAT
 5. PAT 1
 6. PAT 2
 7. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น ร้านตัดขน ร้านอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านขายอาหารสัตว์ เจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เป็นต้น โดยแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกิจการหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ
 1. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 15.00
 2. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 15.00
 3. GAT สัดส่วน 40.00
 4. PAT 1 สัดส่วน 10.00
 5. PAT 2 สัดส่วน 20.00
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนราชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพ เกษตรกร ชาวประมง หรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. GAT สัดส่วน 20.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 30.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 50.00
 4. การสอบสัมภาษณ์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 5
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00
 4. GAT
 5. เป็นทายาทเจ้าของกิจการธุรกิจ
 1. GAT สัดส่วน 1.00
 2. การสอบสัมภาษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 2
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าขึ้นไป
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 120.00 คะแนน
 7. PAT 4 ไม่ต่ำกว่า 100.00 คะแนน
 8. เป็นทายาทโดยกำเนิดของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจประกอบ อาทิ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลจากกิจการ หรือภาพถ่ายของธุรกิจหรือกิจการ โดยมีลักษณะของกิจการหรือการประกอบการข้อใดข้อหนึ่ง ตามรายการดังนี้
  ก. ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
  ข. ผู้ประกอบการด้านการผลิตอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
  ค. ผู้ประกอบการด้านอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร
 1. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) สัดส่วน 10.00
 2. GAT สัดส่วน 5.00
 3. PAT 4 สัดส่วน 5.00
 4. การสอบสัมภาษณ์ การแสดงทักษะและความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้าคณะกรรมการ สัดส่วน 30.00
 5. ความเหมาะสมของกิจการ และการเป็นทายาทของกิจการที่จะนำความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด สัดส่วน 50.00
 6. คณะจะตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครปลอมแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลในประวัติ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 115.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 9. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 10. เป็นบุตรของเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรม หรือสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. คำนวณจาก GAT , PAT 1 และ PAT 3 ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 4.00
  1. GAT สัดส่วนย่อย 2.00
  2. PAT 1 สัดส่วนย่อย 3.00
  3. PAT 3 สัดส่วนย่อย 5.00
 2. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 6.00