เกณฑ์ โครงการ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
พ.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 12
 1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด ดังนี้
  1.1 เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 6 คน
  1.1.1 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คน
  1.1.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ กาญจนบุรี จำนวน 3 คน
  1.2 เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 6 คน
  1.2.1 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 คน
  1.2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู จำนวน 3 คน
  โดยทั้งภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและ โรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันรับสมัคร
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. ผลการเรียนสะสมในแต่ละกลุ่มวิชา
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เฉพาะฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 4. Statement of Purpose (SOP)/ Personal Statement
  4.1 อธิบาย แนะนำตนเอง เป้าหมายในชีวิต (30 คะแนน)
  4.2 เหตุผลที่อยากเรียนแพทย์ (30 คะแนน)
  4.3 แรงจูงใจที่อยากมาเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (30 คะแนน)
  4.4 ภาพรวมในการเขียน (10 คะแนน)
  หมายเหตุ : ในข้อที่ 4 ให้เขียนด้วยลายมือตัวเอง ตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 5. ผ่านการตรวจสุขภาพ
 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. ผลการเรียนสะสมในแต่ละกลุ่มรายวิชา สัดส่วน 5.00
 3. คะแนนสอบวิชา TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) สัดส่วน 30.00
 4. คะแนนสอบวิชา A-Level รวมกัน 5 วิชา
  4.1. วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) 40%
  4.2. คณิตศาสตร์ 1 20%
  4.3. ภาษาอังกฤษ 20%
  4.4. ภาษาไทย 10%
  4.5. สังคมศึกษา 10% สัดส่วน 60.00
 5. Statement of Purpose (SOP) /Personal Statement สัดส่วน 5.00
 6. สอบสัมภาษณ์