เกณฑ์ โครงการ ขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ≥16 หรือ GAT ส่วนที่ 2 ≥24
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ≥16 หรือ GAT ส่วนที่ 2 ≥24
 1. GAT สัดส่วน 60.00
 2. PAT 1 สัดส่วน 40.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.85
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.85
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.85
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.85
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.80
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.80
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.80
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 50
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  4. ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
  6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
  7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  8. GAT ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 100
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 250
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ แผนการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี
 3. แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 5. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ หรือ GAT ส่วนที่ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง
  1. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
  2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 24.00 คะแนน
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. แผนการเรียน วิทย์-คณิน และศิลป์-คำนวณ
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 8. ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 7. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 8. รับเฉพาะเพศชาย/ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
 9. ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หลักสูตรมี 2 สาขาวิชา
 3. สาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 4. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 9. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 10. ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 50
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. หลักสูตรมี 2 สาขาวิชา (รับเฉพาะเพศชาย)
 3. สาขาวิชาที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 4. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 7. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 8. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 9. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 10. รับเฉพาะเพศชาย/ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
 11. ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง