ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน

ประกาศผลโครงการโควตาท้องถิ่น 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ), โครงการโควตานักกีฬา, และโควตาสาธิตเกษตร

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรอบ 2 การสัมภาษณ์รอบที่ 2 จะมีในวันที่ 25 ก.พ. 2558
      ผลรอบที่ 1: ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรอบ 1
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
  การสอบสัมภาษณ์จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดประกาศสถานที่สัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ได้แล้ว
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) ดาวน์โหลดประกาศฉบับร่าง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์จะมีในวันที่ 25 ก.พ. 2558 ดาวน์โหลดประกาศสถานที่สัมภาษณ์

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 184 สาขา จำนวน 5,118 คน ในการพิจารณาจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญและอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (อ่านรายละเอียดสาขาและเกณฑ์การพิจารณารับ) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2558 (อ่านกำหนดการ)

เข้าระบบรับสมัครออนไลน์
KU Admission

ข่าวการสมัครรับตรง KU Admission

 • ประกาศ สำหรับผู้สมัครสาขาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) คณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะมีการสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี ในวันที่ 15 ก.พ. 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดาวน์โหลดประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดคำแนะนำและแนวปฏิบัติ
 • ประกาศ ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าพิจารณาสถิติการเลือกสาขาโครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสาขาได้แล้ว สถิติการเลือกดังกล่าวจะมีการปรับปรุงรายวัน สถิติการเลือกสาขา
 • ประกาศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสถิติจำนวนและคะแนนสูง-ต่ำของวิชาสามัญ 7 วิชา โครงการรับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2557 (การคัดเลือกในปีก่อน) เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกอันดับในการสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้แล้ว ดาวน์โหลด
 • มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ผลการสอบ GAT/PAT ผิดพลาดในหน้าเว็บ ข้อมูลที่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การสมัครโครงการรับตรง KU Admission นั้น สำหรับนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จะใช้การผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 แต่ในกรณีที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะใช้ผลการทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด ทางทีมงานระบบรับตรงต้องขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้
 • ในช่วงเช้าของวันที่ 10 พ.ย. 557 ระบบมีปัญหาในส่วนพิมพ์ barcode ในใบชำระเงิน สำหรับผู้สมัครที่พิมพ์ใบชำระเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ทางทีมงานระบบต้องขอรบกวนให้พิมพ์ใบชำระเงินกับธนาคารใบใหม่ ทางทีมงานระบบรับตรงต้องขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศ

คุณสมบัติ
และการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำหรับในปีการศึกษานี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้สองรูปแบบ คือเลือกหลายสาขา โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 สาขา หรือเลือกเพียงแค่ 1 สาขาเพื่อของแจ้งความประสงค์ให้พิจารณาเป็นตัวสำรองในกรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก

รายละเอียด


กำหนดการ

การรับสมัครจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2557 ถึง 2 ก.พ. 2558 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาใช้คะแนนการสอบวิชาสามัญ และในบางสาขาใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT นักเรียนที่สนใจจะต้องเข้าสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามกำหนดการสอบด้วย

รายละเอียด

สาขาวิชาและ
เกณฑ์การพิจารณา

โครงการรับตรง KU Admission เปิดรับนิสิตใหม่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 184 สาขา จำนวน 5,118 คน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลสาขาที่มีการประกาศรับ และเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาได้

รายละเอียด

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น

ข่าวการสมัครโควตา

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรอบ 2 การสัมภาษณ์รอบที่ 2 จะมีในวันที่ 25 ก.พ. 2558
      ผลรอบที่ 1: ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรอบ 1
 • ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ได้แล้ว ดาวน์โหลดประกาศสถานที่สัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
  การสอบสัมภาษณ์จะมีในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
  การสอบสัมภาษณ์จะมีในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 สามารถดูเวลาได้ในประกาศ
 • ประกาศด่วน ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตานักกีฬาและโครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด เนื่องจากวันที่ 9 มกราคม 2558 อยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  • กำหนดการใหม่โควตานักกีฬาเลื่อนสัมภาษณ์รอบที่ 1 เป็นวันที่ 28 มกราคม 2558 สำหรับกำหนดการอื่น กรุณาดูจากประกาศแก้ไข ดาวน์โหลดประกาศ
  • กำหนดการใหม่โควตาพิเศษ 30 จังหวัดเลื่อนการสัมภาษณ์เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับกำหนดการอื่น กรุณาดูจากประกาศแก้ไข ดาวน์โหลดประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อเพิ่มเติม
 • ประกาศด่วน ขอเลื่อนวันทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาของโควตานักกีฬาดีเด่นฯ จากวันที่ 16 ธ.ค. 2557 เป็นวันที่ 22 ธ.ค. 2557 โดยยังใช้เวลาและสถานที่เดิม ดาวน์โหลดประกาศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา ดาวน์โหลดประกาศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดประกาศ

โควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการรับนิสิตสำหรับนักเรียน จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ)

รายละเอียด ดาวน์โหลดประกาศ

เข้าระบบรับสมัคร

โควตานักกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 147 คน (15 คณะ) การสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 โดยใช้เกณฑ์ทั้งคะแนนทดสอบทางวิชาการ และคะแนนทดสอบความสามารถทางกีฬา

รายละเอียด ดาวน์โหลดประกาศ

เข้าระบบรับสมัคร

โควตาประเภทอื่น ๆ

นอกจากโควตาพิเศษและโควตานักกีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีช่องทางในการรับนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น ความสามารถด้านดนตรี นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ และนักเรียนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

เข้าระบบรับสมัครโควตาสาธิต