เกณฑ์ โครงการ Admission 1 (รอบที่ 3)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
หน่วยกิต GPAX O-NET GAT/PAT (ขั้นต่ำ) เงื่อนไขขั้นต่ำอื่น ๆ
คณิต วิทย์ ภาษาตปท. 03 GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 10 - GAT(ส่วน2) ≥ 30
- GAT (20%)
- PAT1 (20%)
- PAT2 (60%)
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 69 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ) 9 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2 12 22 2.50 56 - สามัญ29 ≥ 56
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 13 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 100 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
- สามัญ59 (16.67%)
- สามัญ69 (16.67%)
- GAT (16.67%)
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 70 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 12 12 22 9 2.75 16 50 40 - GAT (25%)
- PAT1 (50%)
- PAT2 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 3 30 - สามัญ39 ≥ 25
- สามัญ49 ≥ 25
- สามัญ59 ≥ 40
- ONET03 (25%)
- สามัญ39 (25%)
- สามัญ49 (25%)
- สามัญ59 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.50 30 60 60 60 - สามัญ39 ≥ 12
- สามัญ59 ≥ 40
- O-NET (03) ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 30.00 (33.33%)
- สามัญ39 (33.33%)
- สามัญ59 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5 12 22 9 2.50 31 40 50 - ONET03 (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.75 16 100 40 60 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.75 25 - สามัญ39 ≥ 20
- สามัญ49 ≥ 20
- สามัญ59 ≥ 30
- สามัญ69 ≥ 25
- คะแนนรวมวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่ต่ำกว่า 220 คะแนน
- สามัญ09 (14.29%)
- สามัญ19 (14.29%)
- สามัญ29 (14.29%)
- สามัญ39 (14.29%)
- สามัญ49 (14.29%)
- สามัญ59 (14.29%)
- สามัญ69 (14.29%)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 100 40 60 - PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- GAT (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 16 100 40 60 - PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- GAT (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 2.75 16 120 40 70 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 20 12 22 9 2 31 100 30 50 - ONET03 (40%)
- ผลคะแนนสอบ GAT (20%)
- ผลคะแนน PAT 1 (20%)
- ผลคะแนน PAT 2 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.50 20 - GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- ONET03 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 15 12 22 9 2.75 16 130 10 20 - PAT1 (15%)
- PAT2 (35%)
- GAT (25%)
- ONET03 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 9 2.50 16 100 30 50 - GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน  (50%)
- PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน (20%)
- PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน (30%)
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 40 60 - PAT1 (40%)
- PAT2 (60%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.75 16 130 40 60 - PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- GAT (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ) 16 12 22 9 2.50 16 40 70 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ) 35 12 22 9 2 16 35 60 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 16 12 22 9 3 16 130 50 80 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- ONET03 (25%)
12 9 3 16 130 50 80 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ
- GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- ONET03 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 35 12 9 3 16 100 35 70 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ
- GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- ONET03 (25%)
12 22 9 2.25 16 100 35 70 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- ONET03 (25%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 140 50 90 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 34
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 25
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 7
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ) 30
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ) 32
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ) 25
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ) 30
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 15
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 50
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 60 16 130 40 90 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 40
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ) 60
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ) 40
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 25
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ) 5
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 56 16 130 45 90 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 130 40 75 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) 15 40 130 40 90 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ) 20 2.50 31 130 40 - GAT (50%)
- PAT1 (50%)
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 6 2.75 16 50 120 - สามัญ09 ≥ 10
- สามัญ19 ≥ 10
- สามัญ29 ≥ 1
- สามัญ39 ≥ 1
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน (10%)
- GAT (30%)
- PAT5 (30%)
- สามัญ09 (7.50%)
- สามัญ19 (7.50%)
- สามัญ29 (7.50%)
- สามัญ39 (7.50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 15 2.75 16 150 80 150 - สามัญ09 ≥ 25
- สามัญ19 ≥ 25
- สามัญ29 ≥ 25
- สามัญ39 ≥ 25
- GAT (16.67%)
- PAT1 (16.67%)
- PAT5 (16.67%)
- สามัญ09 (12.50%)
- สามัญ19 (12.50%)
- สามัญ29 (12.50%)
- สามัญ39 (12.50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี (ภาษาไทย ปกติ) 2 12 22 2.75 16 120 120 - สามัญ39 ≥ 25
- สามัญ59 ≥ 30
- GAT (20%)
- PAT5 (30%)
- สามัญ39 (15%)
- สามัญ59 (35%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 2 12 22 2.75 16 120 120 - สามัญ39 ≥ 25
- สามัญ69 ≥ 35
- GAT (20%)
- PAT5 (30%)
- วิชาสามัญ 9 วิชา 39  (15%)
- วิชาสามัญ 9 วิชา 69 (35%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 1 12 22 2.75 16 120 120 - สามัญ39 ≥ 25
- สามัญ49 ≥ 30
- GAT (20%)
- PAT5 (30%)
- สามัญ39 (15%)
- สามัญ49 (35%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 16 2.75 16 50 100 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน V-NET
- GPAX (20%)
- GAT (30%)
- PAT5 (30%)
- ทักษะภาษาและการสื่อสาร (5%)
- ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (5%)
- ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (5%)
- ทักษะการจัดการงานอาชีพ (5%)
2.75 16 50 100 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT5 (30%)
- สามัญ09 (7.50%)
- สามัญ19 (7.50%)
- สามัญ29 (7.50%)
- สามัญ39 (7.50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 4 3 65 50 100 - สามัญ29 ≥ 1
- GAT (25%)
- PAT5 (25%)
- สามัญ09 (12.50%)
- สามัญ19 (12.50%)
- สามัญ29 (12.50%)
- สามัญ39 (12.50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 6 3 16 150 150 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระไทย ≥ 3
- สามัญ09 ≥ 60
- GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT5 (30%)
- สามัญ09 (30%)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 10 2.75 30 150 150 - ONET04 ≥ 30
- สามัญ29 ≥ 40
- สามัญ39 ≥ 25
- ใช้วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1 (39) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ
- ONET (20%)
- GAT (20%)
- PAT5 (20%)
- วิชาสามัญ39 หรือ วิชาสามัญ89 (20%)
- GPAX (20%)
2.75 30 150 150 - ONET04 ≥ 30
- สามัญ29 ≥ 40
- สามัญ89 ≥ 25
- ใช้วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2 (89) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ
- ONET (20%)
- GAT (20%)
- PAT5 (20%)
- วิชาสามัญ39 หรือ วิชาสามัญ89 (20%)
- GPAX (20%)
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 2 2 16 - GAT (25%)
- PAT5 (25%)
- สามัญ09 (12.50%)
- สามัญ19 (12.50%)
- สามัญ29 (12.50%)
- สามัญ39 (12.50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 15 3 16 150 - GAT (25%)
- PAT5 (25%)
- สามัญ09 (12.50%)
- สามัญ19 (12.50%)
- สามัญ29 (12.50%)
- สามัญ99 (12.50%)
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 2.75 31 120 60 - ONET01 ≥ 50
- ONET04 ≥ 50
- GAT(ส่วน2) ≥ 30
- GAT (20%)
- PAT1 (20%)
- ONET01 (20%)
- ONET03 (20%)
- ONET04 (20%)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 40 12 2.75 31 120 60 - ONET01 ≥ 50
- ONET04 ≥ 50
- GAT(ส่วน2) ≥ 30
- GAT (20%)
- PAT1 (20%)
- ONET01 (20%)
- ONET03 (20%)
- ONET04 (20%)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) 5 12 2.25 56 60 - ONET04 ≥ 40
- GAT(ส่วน2) ≥ 75
- GAT_2 (30%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (20%)
- ONET04 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 60 30 - ONET01 (10%)
- ONET02 (10%)
- ONET03 (10%)
- ONET04 (20%)
- สามัญ09 (10%)
- สามัญ19 (10%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 100 - ONET01 (10%)
- ONET02 (10%)
- ONET03 (10%)
- ONET04 (20%)
- สามัญ09 (10%)
- สามัญ19 (10%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ) 70 16 30 - GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- ONET (25%)
- ONET03 (25%)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย พิเศษ) 80 16 - GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- ONET (25%)
- ONET03 (25%)
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 15 2 35 45 - ONET04 ≥ 35
- GAT(ส่วน2) ≥ 75
- GAT_2 (15%)
- PAT1 (30%)
- GPAX (30%)
- ONET04 (10%)
- ONET03 (15%)
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ) 5 2.50 16 - GPAX (16.67%)
- GAT (16.67%)
- PAT1 (16.67%)
- PAT2 (16.67%)
- ONET03 (16.67%)
- สามัญ09 (3.33%)
- สามัญ19 (3.33%)
- สามัญ29 (3.33%)
- สามัญ39 (3.33%)
- สามัญ69 (3.33%)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ) 4
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ) 10
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 20 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (30%)
- PAT 7 (7.1-7.4 หรือ 7.7) (20%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (30%)
- PAT1 (20%)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 35 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (30%)
- PAT 7 (7.1-7.4 หรือ 7.7) (20%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (30%)
- PAT1 (20%)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GAT (25%)
- ONET01 (5%)
- ONET02 (5%)
- ONET03 (5%)
- ONET04 (5%)
- ONET05 (5%)
- PAT1 (25%)
- GPAX (25%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GAT (25%)
- ONET01 (5%)
- ONET02 (5%)
- ONET03 (5%)
- ONET04 (5%)
- ONET05 (5%)
- PAT 7 (7.1-7.4 หรือ 7.7) (25%)
- GPAX (25%)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ) 40 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GAT (25%)
- GPAX (25%)
- สามัญ09 (8.33%)
- สามัญ19 (8.33%)
- สามัญ29 (8.33%)
- PAT1 (25%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GAT (25%)
- GPAX (25%)
- สามัญ09 (8.33%)
- สามัญ19 (8.33%)
- สามัญ29 (8.33%)
- PAT 7 (7.1-7.7) (25%)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 6 12 15 2.50 16 100 30 50 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (20%)
- PAT1 (15%)
- PAT2 (15%)
12 22 9 2.50 16 100 30 50 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (20%)
- PAT1 (15%)
- PAT2 (15%)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2.50 16 100 30 50 - มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่มีความบกพร่องทางสายตา (เช่น ตาไม่บอดสี ตาบอด เป็นต้น) โดยนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
- GPAX (20%)
- ONET01 (6%)
- ONET02 (6%)
- ONET03 (6%)
- ONET04 (6%)
- ONET05 (6%)
- GAT (20%)
- PAT1 (15%)
- PAT2 (15%)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 2.50 16 - GAT (30%)
- PAT1 (20%)
- สามัญ09 (2.50%)
- สามัญ19 (2.50%)
- สามัญ29 (2.50%)
- สามัญ39 (2.50%)
- GPAX (20%)
- ONET01 (4%)
- ONET02 (4%)
- ONET03 (4%)
- ONET04 (4%)
- ONET05 (4%)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ) 6
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 6
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 7
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 6
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 6
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ) 7
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 20 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GAT (40%)
- GPAX (20%)
- ONET01 (4%)
- ONET02 (4%)
- ONET03 (4%)
- ONET04 (4%)
- ONET05 (4%)
- PAT 7 (7.1-7.7) (20%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GAT (40%)
- GPAX (20%)
- ONET01 (4%)
- ONET02 (4%)
- ONET03 (4%)
- ONET04 (4%)
- ONET05 (4%)
- PAT1 (20%)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7
- GAT (40%)
- GPAX (20%)
- ONET01 (4%)
- ONET02 (4%)
- ONET03 (4%)
- ONET04 (4%)
- ONET05 (4%)
- PAT 7 (7.1-7.7) (20%)
2.75 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GAT (40%)
- GPAX (20%)
- ONET01 (4%)
- ONET02 (4%)
- ONET03 (4%)
- ONET04 (4%)
- ONET05 (4%)
- PAT1 (20%)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 65
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 10 12 22 9 2.50 41 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 147 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 2.75 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 140 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.50 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 140 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 25 12 22 9 2.75 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 145 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.75 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 15 12 22 9 2.25 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 9 3 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 187 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 5 12 22 9 2.50 16 - วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69) รวมกันไม่น้อยกว่า 147 คะแนน
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 10 2.75 56 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 12 3 50 - PAT7.1 ≥ 80
- PAT.1 ไม่ตำกว่า 80 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
3 50 - PAT7.2 ≥ 80
- PAT.2 ไม่ตำกว่า 80 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
3 50 - PAT7.3 ≥ 80
- PAT.3 ไม่ตำกว่า 80 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
3 50 - PAT7.4 ≥ 80
- PAT.4 ไม่ตำกว่า 80 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
3 50 - PAT7.7 ≥ 80
- PAT.7 ไม่ตำกว่า 80 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
3 50 50 - PAT1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
- สามัญ09 (33.33%)
- สามัญ19 (33.33%)
- สามัญ29 (33.33%)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 1 16 - ONET03 (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ) 15 3 16 - PAT7.4 ≥ 120
- PAT7.4 (50%)
- GAT (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ) 40 3 31 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย ปกติ) 20 3 16 - PAT7.3 ≥ 195
- PAT7.3 (50%)
- GAT (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2.75 16 - PAT7.3 ≥ 180
- PAT7.3 (50%)
- GAT (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ) 10 2.75 16 150 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ) 5 3 16 - PAT7.1 ≥ 150
- PAT7.1 (80%)
- GAT (20%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ) 10 3 16 - PAT7.2 ≥ 150
- GAT (50%)
- PAT7.2 (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 19 3 50 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 42 3 50 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ) 25 3 25 180 - ONET01 ≥ 50
- GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 10 3 50 180 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 16 2.75 16 50 - สามัญ09 (25%)
- สามัญ19 (25%)
- สามัญ29 (25%)
- GAT (25%)
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ) 35 3 30 100 45 - GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (30%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 25 3 30 150 55 - GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (30%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 15 2.75 30 150 55 - GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (30%)
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 80 3 30 200 80 - สามัญ29 ≥ 40
- สามัญ39 ≥ 40
- GPAX (10%)
- GAT (20%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (20%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (10%)
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ) 80 2.75 30 180 70 - สามัญ29 ≥ 30
- สามัญ39 ≥ 30
- GPAX (10%)
- GAT (20%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (20%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (10%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 8 2.50 30 150 50 - GPAX (10%)
- GAT (30%)
- PAT1 (30%)
- ONET03 (30%)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 2.75 16 - GAT(ส่วน2) ≥ 40
- GAT (50%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (10%)
- สามัญ49 (10%)
- สามัญ59 (10%)
- สามัญ69 (10%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ) 20 12 22 9 2.75 16 - GAT(ส่วน2) ≥ 40
- GAT (50%)
- สามัญ29 (10%)
- สามัญ39 (10%)
- สามัญ49 (10%)
- สามัญ59 (10%)
- สามัญ69 (10%)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 20 9 2.50 16 - GAT(ส่วน2) ≥ 40
- GPAX (20%)
- GAT (20%)
- PAT1 (10%)
- PAT2 (20%)
- ONET05 (30%)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ) 35 12 20 9 2.50 16 - GAT(ส่วน2) ≥ 40
- GPAX (20%)
- GAT (20%)
- PAT1 (10%)
- PAT2 (20%)
- ONET05 (30%)
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 2.50 16 - GAT (12.50%)
- PAT1 (12.50%)
- PAT2 (25%)
- สามัญ39 (12.50%)
- สามัญ59 (25%)
- สามัญ69 (12.50%)
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 25 10 15 5 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 1 12 22 9 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 8 12 22 9 2.75 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 13 12 22 9 2 16 - PAT1 (30%)
- PAT2 (30%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ) 8 12 22 9 2 16 - PAT1 (30%)
- PAT2 (30%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 22 2.50 16 - สามัญ29 ≥ 1
- สามัญ39 ≥ 1
- สามัญ49 ≥ 1
- GAT (20%)
- PAT1 (30%)
- PAT2 (20%)
- PAT3 (30%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2 16 65 80 100 - GAT (25%)
- PAT1 (25%)
- PAT2 (25%)
- PAT3 (25%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 15 2.50 16 30 50 50 - PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2.50 16 20 50 50 - PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 22 9 2.50 16 50 70 90 - PAT1 (40%)
- PAT2 (20%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 9 2.50 25 55 50 - PAT1 (40%)
- PAT2 (20%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 6 12 22 9 2.50 16 50 50 60 - PAT1 (40%)
- PAT2 (20%)
- PAT3 (40%)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 2.50 16 1 1 1 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2.75
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2.50
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 25 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ) 5 2 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ) 35 2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 2 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 15 2.50 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 5 2.50 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2.50 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2.50 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2.50
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 2.50
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 5 2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.00
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 2.00
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
2 16 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ≥ 2
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 2.00
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 20 2.50 16 1 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิคศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 2 16 1 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 25 16 1 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 20 16 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.75 16 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 60 2.50 16 1 - รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (25%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (25%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (25%)
- รหัส 39 (วิชาคณิตศาสตร์ 1) (25%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 - GAT (50%)
- PAT1 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 80 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT1
- GAT (50%)
- PAT1 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 20 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.4
- GAT (50%)
- PAT7.4 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 15 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.1
- GAT (50%)
- PAT7.1 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 15 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.3
- GAT (50%)
- PAT7.3 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 15 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.7
- GAT (50%)
- PAT7.7 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 5 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.2
- GAT (50%)
- PAT7.2 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 3 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.6
- GAT (50%)
- PAT7.6 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน PAT7.5
- GAT (50%)
- PAT7.5 (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาษาไทย ปกติ) 25 16 - GAT (50%)
- PAT 7 (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 - GAT (50%)
- PAT 7 (50%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาษาไทย ปกติ) 10 16 - GAT (50%)
- PAT1 (50%)
ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ) 25 2.50 16 1 1 - PAT1 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.1 ≥ 1
- PAT7.1 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.2 ≥ 1
- PAT7.2 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.7 ≥ 1
- PAT7.7 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.3 ≥ 1
- PAT7.3 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.4 ≥ 1
- PAT7.4 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.5 ≥ 1
- PAT7.5 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
2.50 16 1 - PAT7.6 ≥ 1
- PAT7.6 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
- รหัส 09 (วิชาภาษาไทย) (33.33%)
- รหัส 19 (วิชาสังคมศึกษา) (33.33%)
- รหัส 29 (วิชาภาษาอังกฤษ) (33.33%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 60 2.75 40 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาตปท. ≥ 3
- GAT (50%)
- PAT 7 (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ) 90 2.75 30 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาตปท. ≥ 3
- GAT (50%)
- PAT 7 (50%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาษาไทย ปกติ) 20 16 - GAT (100%)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 18 6 2 16 50 50 50 - สามัญ29 ≥ 20
- สามัญ59 ≥ 30
- สามัญ69 ≥ 30
- GAT (16.67%)
- PAT1 (16.67%)
- PAT2 (16.67%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ59 (16.67%)
- สามัญ69 (16.67%)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 7 2 16 70 70 - GAT (50%)
- PAT5 (50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 20 3 20 100 100 - คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาตปท. ≥ 3
- GAT (50%)
- PAT5 (50%)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 6 12 18 6 3 16 100 50 100 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT5 (33.33%)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 21 12 18 6 3 16 100 50 100 - GAT (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- PAT5 (33.33%)
ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ) 5 12 18 6 2 16 70 50 70 - GAT (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- PAT5 (33.33%)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ) 17 12 16 1 1 1 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 12 หน่วยกิต
- GAT (40%)
- PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
22 16 1 1 1 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 22 หน่วยกิต
- GAT (40%)
- PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ) 5 12 16 1 1 1 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นต่ำ 12 หน่วยกิต
- GAT (40%)
- PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
22 16 1 1 1 - หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นต่ำ 22 หน่วยกิต
- GAT (40%)
- PAT1 (20%)
- PAT2 (40%)
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาษาต่างประเทศ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 30 2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2.50 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย พิเศษ) 15 2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน GAT/PAT
- GAT (60%)
- PAT1 (40%)
2 16 - สำหรับผู้สมัครที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
- สามัญ09 (20%)
- สามัญ19 (20%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (40%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 10 12 22 2 16 90 30 60 - GAT (30%)
- PAT1 (30%)
- PAT3 (40%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 25
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ภาษาไทย ปกติ) 20
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ) 10
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 5
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 2 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ) 50 12 22 16 - สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (20%)
- สามัญ59 (20%)
- สามัญ69 (20%)
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 16 - สำหรับผู้สมัครสายสามัญ
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
- สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ) 40 5 5 9 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.50 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 50 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ) 50
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 2.50 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- สามัญ09 (8.33%)
- สามัญ19 (8.33%)
- สามัญ29 (8.33%)
- สามัญ39 (8.33%)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ) 30 12 2 16 - GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- สามัญ09 (8.33%)
- สามัญ19 (8.33%)
- สามัญ29 (8.33%)
- สามัญ39 (8.33%)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
วท.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล (ภาษาไทย ปกติ) 30 22 2.25 16 - สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
- GAT (50%)
- PAT1 (50%)
12 2.25 16 - สำหรับแผนการเรียนศิลป-คำนวณ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
- GAT (50%)
- PAT1 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 2.25 16 - รับเฉพาะเพศชาย / ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT2 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 40 12 22 9 2.25 16 - ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 9 2.25 16 - รับเฉพาะเพศชาย/ต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
- GAT (33.33%)
- PAT1 (33.33%)
- PAT3 (33.33%)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 50 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 80 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 80 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 50 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 50 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 2 16 1 1 - PAT1 (50%)
- PAT2 (50%)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 59 69) รวมกัน 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- สามัญ29 (12.50%)
- สามัญ39 (12.50%)
- สามัญ59 (12.50%)
- สามัญ69 (12.50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 80 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39) รวมกัน 2 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- สามัญ29 (25%)
- สามัญ39 (25%)
- PAT2 (50%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 30 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 3 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 5 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 40 16 1 - วิชาสามัญ 9 วิชา (29 39 49) รวมกัน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
- PAT3 (50%)
- สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150 2 16 1 - GAT (100%)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 10 2 16 1 1 - GAT (50%)
- PAT2 (50%)
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 10 2 16 1 1 - GAT (50%)
- PAT2 (50%)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 30 2 16 - GAT (100%)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ) 5 100 - สามัญ29 ≥ 20
- สามัญ39 ≥ 20
- สามัญ49 ≥ 20
- GAT_1 (17%)
- PAT4 (32%)
- สามัญ29 (17%)
- สามัญ39 (17%)
- สามัญ49 (17%)
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 20 120 - GAT (15%)
- PAT4 (35%)
- สามัญ29 (20%)
- สามัญ39 (20%)
- สามัญ49 (10%)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 25 150 - สามัญ29 ≥ 30
- สามัญ39 ≥ 25
- สามัญ49 ≥ 25
- GAT (20%)
- PAT4 (35%)
- สามัญ29 (15%)
- สามัญ39 (15%)
- สามัญ49 (15%)
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ) 8 120 - สามัญ29 ≥ 20
- สามัญ39 ≥ 20
- สามัญ49 ≥ 20
- GAT_1 (17%)
- PAT4 (32%)
- สามัญ29 (17%)
- สามัญ39 (17%)
- สามัญ49 (17%)
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 11 12 22 9 2.75 16 115 40 80 - GAT (20%)
- PAT1 (30%)
- PAT3 (50%)
คณะประมง กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ) 30 12 22 2.50 16 - สามัญ29 (16.67%)
- สามัญ39 (16.67%)
- สามัญ49 (16.67%)
- สามัญ59 (16.67%)
- สามัญ69 (16.67%)
- GAT (16.67%)
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 20 12 22 9 2.50 16 - GAT (12.50%)
- PAT1 (12.50%)
- PAT2 (25%)
- สามัญ39 (12.50%)
- สามัญ59 (25%)
- สามัญ69 (12.50%)