เกณฑ์ โครงการ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 60
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 90
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (ภาษาไทย ปกติ) 90
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 60
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ) 60
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 90
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 120
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 90
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 60
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 95
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 80
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 3
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 3. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 4. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 3. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 4. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 75.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 10.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 70
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 3. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 2. PAT 3 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 1 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 150
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 4. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 5. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย (09) สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา (19) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ (29) สัดส่วน 1.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) 40
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) สัดส่วน 1.00
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 20
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. GAT ส่วน 1 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 6. GAT ส่วน 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 7. PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 8. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 9. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 10. วิชาสามัญ เคมี (59) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 11. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) ไม่ต่ำกว่า 1.00 คะแนน
 1. GAT ส่วน 1 สัดส่วน 1.00
 2. GAT ส่วน 2 สัดส่วน 1.00
 3. PAT 2 สัดส่วน 1.00
 4. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 (39) สัดส่วน 1.00
 5. วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (49) สัดส่วน 1.00
 6. วิชาสามัญ เคมี (59) สัดส่วน 1.00
 7. วิชาสามัญ ชีววิทยา (69) สัดส่วน 1.00