เกณฑ์ โครงการ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 2)

ด้านล่างเป็นรายการสำหรับวิทยาเขตบางเขนเป็นหลัก สำหรับสาขาในวิทยาเขตอื่นกรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของวิทยาเขตดังนี้
วิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (ภาษาไทย ปกติ) 60
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ) 90
วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 90
วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 60
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ) 90
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 60
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาษาไทย ปกติ) 100
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ) 80
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ) 5
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 90
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) 60
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ) 70
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ) 30
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (ภาษาไทย ปกติ) 90
วท.บ. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ) 120
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ) 80
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
บช.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 100
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ) 150
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาษาไทย ปกติ) 60
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ) 60
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ) 100
บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน (ภาษาไทย ปกติ) 40
น.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 60
รป.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 60
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
ส.บ. (ภาษาไทย ปกติ) 40
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
  อ่านรายละเอียดได้ที่ ระบบรับสมัครวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ) 40
วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ) 40