สาขาและโครงการที่รับ - วิทยาเขตบางเขน

เลือกคณะหรือวิทยาเขตเพื่อตรวจสอบสาขาและโครงการ/รอบที่รับสมัคร สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขเกณฑ์การรับของโครงการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้
เลือกคณะหรือวิทยาเขต
สาขาวิชา

ช้างเผือก

เรียนล่วงหน้า

นานาชาติและ
ภาษาอังกฤษ

ทีมชาติและ
เยาวชนทีมชาติ

พสวท.

โอลิมปิก
วิชาการ

สาธิตแห่ง มก.

เมล็ดพันธุ์
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

เพชรนนทรี

ลูกพระพิรุณ

โควตาพิเศษ
30 จังหวัด

นักกีฬา

ศิลป
วัฒนธรรม

ความร่วมมือ

สัตวแพทย์เกษตร
คืนถิ่น

Admission

รับตรงอิสระ

พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

สควค. ระยะที่ 4

รับนิสิตพิเศษ

ส่งเสริมโอกาสคณะแพทยศาสตร์

นานาชาติและภาษาอังกฤษ(รอบ 2)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ)
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ)
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ)
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ)
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
น.บ. (ภาษาไทย ปกติ)
น.บ. (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สพ.บ. (ภาษาไทย ปกติ)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (ภาษาไทย ปกติ)
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บช.บ. (ภาษาไทย ปกติ)
บช.บ. (ภาษาไทย พิเศษ)
บธ.บ. (นานาชาติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ภ.สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
สถ.บ. (ภาษาไทย ปกติ)
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ)
คณะแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
พ.บ. (ภาษาไทย ปกติ)