สาขาและโครงการที่รับ - วิทยาเขตบางเขน

เลือกคณะหรือวิทยาเขตเพื่อตรวจสอบสาขาและโครงการ/รอบที่รับสมัคร สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขเกณฑ์การรับของโครงการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้
เลือกคณะหรือวิทยาเขต
สาขาวิชา

ช้างเผือก

เรียนล่วงหน้า

นานาชาติและภาษาอังกฤษ

ทีมชาติและ
เยาวชนทีมชาติ

พสวท.

โอลิมปิกวิชาการ

สาธิตแห่ง มก.

เมล็ดพันธุ์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

เพชรนนทรี

ลูกพระพิรุณ

เด็กไทยสู่สากล

โควตาพิเศษ30 จังหวัด

นักกีฬาดีเด่นฯ

ศิลป
วัฒนธรรม

โรงเรียนชลประทานวิทยา

ศอ.บต.

MOU
วนศาสตร์

เขตพื้นที่การศึกษา

MOU
วิทยาศาสตร์

แลกเปลี่ยนตปท.
กับสนง.การศึกษาเอกชน

Admission 1

Admission 2

รับตรงอิสระ

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย ปกติ)
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (ภาษาไทย ปกติ)
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาประมง (ภาษาไทย ปกติ)
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา วิชาเอกสัตววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสื่อสาร (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกนวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย ปกติ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาไทย พิเศษ)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาต่างประเทศ)
วศ.บ. รับรวมแยกสาขาตอนปี 2 (ภาษาไทย ปกติ)
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศบ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาษาไทย พิเศษ)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาษาไทย ปกติ)
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีไทย (ภาษาไทย ปกติ)
ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย ปกติ)
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
บัญชีบัณฑิต (ภาษาไทย พิเศษ)
บธ.บ. สาขาวิชาการเงิน (ภาษาไทย ปกติ)
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาษาไทย พิเศษ)
วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาษาไทย พิเศษ)
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาษาไทย ปกติ)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (ภาษาไทย ปกติ)
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ)