เกณฑ์ โครงการ โรงเรียนชลประทานวิทยา (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์ จำนวนรับ เงื่อนไขขั้นต่ำ เกณฑ์การพิจารณา
วิทยาลัยการชลประทาน (วิทยาเขตบางเขน)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ) 10
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทานวิทยา
 3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต
 4. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต
 5. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต
 6. GAT ไม่ต่ำกว่า 115.00 คะแนน
 7. PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 40.00 คะแนน
 8. PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 80.00 คะแนน
 9. O-NET (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16.00 คะแนน
 1. คำนวณจาก GAT , PAT 1 และ PAT3 ใช้คะแนนรวมตามสัดส่วน สัดส่วน 5.00
  1. GAT สัดส่วนย่อย 2.00
  2. PAT 1 สัดส่วนย่อย 3.00
  3. PAT 3 สัดส่วนย่อย 5.00
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน สัดส่วน 2.00
 3. การสอบสัมภาษณ์ สัดส่วน 3.00