ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนผู้สมัครที่เลือกสาขาต่าง ๆ ในระบบรับสมัครที่รวมทั้งการเลือกอันดับรูปแบบที่ 1 (ที่เลือกได้ 4 อันดับ) และรูปแบบที่ 2 โดยรวมผู้สมัครทั้งหมด ทั้งที่ชำระค่าสมัครแล้วและยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร    ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณจำนวนผู้สมัครที่สนใจเลือกสาขาเพื่อให้ผู้สมัครใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น อนึ่งผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายสาขาทำให้ข้อมูลในตารางจะมากกว่าจำนวนผู้สมัครจริง ข้อมูลสถิติในตารางด้านล่างนี้จะถูกปรับปรุงรายวัน

วิทยาเขตบางเขน
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 105 870
สาขาวิชาเคมีการเกษตร 15 108
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 15 115
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 20 263
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 10 150
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 15 593
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 15 321
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 10 16
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาประมง 140 1,020
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวนศาสตร์ 30 969
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 10 128
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 321
สาขาวิชาเคมี 8 510
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 5 326
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 436
สาขาวิชาชีวเคมี 2 401
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5 120
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 5 155
สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 137
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16 334
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 16 149
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 4 255
สาขาวิชาสถิติ 11 231
สาขาวิชาชีววิทยา 11 1,254
สาขาวิชาสัตววิทยา 4 377
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 35 95
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 15 34
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 15 900
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 1,157
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 25 742
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 55 1,351
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 1,432
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 421
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 60 1,409
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 40 535
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 390
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25 657
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 1,166
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 50 457
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 60 894
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 75 881
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 25 500
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 40 411
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 35 213
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 55 838
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 15 150
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 89
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 109
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 10 138
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 30 191
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 30 190
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 15 77
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 20 315
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4 505
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 2,931
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 30 346
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 10 177
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 40 942
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) 30 141
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 40 715
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 20 103
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 585
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 3 766
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 3 1,164
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 3 357
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 3 345
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 359
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 375
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) 25 60
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) 25 260
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) 25 71
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) 25 97
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ภาคพิเศษ) 20 ** 310
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) 20 ** 353
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 20 ** 123
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาคพิเศษ) 10 200
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 150
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 55 214
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 55 274
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 50 2,486
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 25 192
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50 550
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 25 393
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 1,103
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 30 167
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 40 113
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 30 102
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 35 98
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 40 465
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 30 61
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 25 75
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) 20 240
สาขาวิชาภาษาไทย 30 1,523
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 2,135
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 269
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 10 128
สาขาวิชาภาษาจีน 10 873
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 20 404
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 5 2,234
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 5 356
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) (ภาคพิเศษ) 40 824
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาการเงิน (วิทย์-คณิต) 17 529
สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์-คำนวณ) 17 227
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) 20 387
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) 15 263
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์-คณิต) 6 318
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ศิลป์-คำนวณ) 4 101
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) 5 327
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) 5 223
สาขาวิชาบัญชี (วิทย์-คณิต) 35 1,464
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-คำนวณ) 10 377
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-ภาษา) 5 121
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต) 35 476
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-คำนวณ) 10 140
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-ภาษา) 5 39
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 30 1,352
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 30 550
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 892

วิทยาเขตกำแพงแสน
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 75
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 289
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 10 125
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา) 40 279
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 95
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 234
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 7 208
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 355
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 10 195
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 10 230
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2 288
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 5 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 2 13
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 5 46
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 140
สาขาวิชาเคมี 3 91
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 60
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 478
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 180
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 46
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 227
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 10 499
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 278
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 20 158
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5 169
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 35 116
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 10 44
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 15 118
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 10 141
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 3 392
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5 496
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5 217
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 3 290
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 226
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 32

วิทยาเขตศรีราชา
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต) 15 374
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คำนวณ) 15 317
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) 15 220
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) 15 219
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) 15 224
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) 15 217
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต) 15 277
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์-คำนวณ) 15 254
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) 15 565
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) 15 407
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต) 15 442
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ศิลป์-คำนวณ) 15 198
สาขาการเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต) 15 238
สาขาการเงินและการลงทุน (ศิลป์-คำนวณ) 15 129
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 30 245
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 30 145
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 30 145
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 30 253
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 30 296
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 30 230
สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 30 129
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 146
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 192
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 195
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 5 187
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 230
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 5 70
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 68
สาขาวิชาเคมี 15 205
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 192
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 239
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 115
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 58
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 1,276
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 20 104
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 141
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 20 158

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 40 9
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 40 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 30 38
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 30 22
สาขาวิชาประมง 30 16
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 47
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 30 59
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 74
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 65
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 43
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 34
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 30 40
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 27
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 18
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 24
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 30 23
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 30 19
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาการจัดการ 20 25
สาขาวิชาการบัญชี 50 72
สาขาวิชาการตลาด 10 18
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 50 33
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 142
สาขาวิชาการเงิน 50 14
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 50 63
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 123
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 41

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 100 130
หมายเหตุ:
** สาขารัฐศาสตร์ภาคพิเศษ การปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย รับรวมสามสาขาย่อย 20 คน