โครงการเรียนล่วงหน้า

วิทยาเขต: ทุกวิทยาเขต
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/1 (24 – 31 ต.ค. 60)

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก แผนการเรียน สัมภาษณ์ จำนวนรับ
เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เงื่อนไข
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1010 คหกรรมศาสตร์

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

2
1020 เคมีการเกษตร

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

1
1030 วิทยาศาสตร์เกษตร

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

4
1040 เกษตรเขตร้อน

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

1
1050 อาหารและโภชนาการ

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

1
1060 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

≥C+

-

-

≥C+

-

วิทย์-คณิต

/

1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
1070 ประมง

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1080 วนศาสตร์

≥C+

≥C+

≥C+

-

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1090 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

≥C+

≥C+

≥C+

-

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1100 คณิตศาสตร์

≥C+*

≥B+

≥C+*

-

*เลือกเคมีหรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

4
1110 เคมี

≥B

≥B*

≥B*

-

*เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

10 *1
1120 เคมีอุตสาหกรรม

≥B

≥B*

≥B*

-

*เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

10 *1
1130 ชีววิทยา

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

4
1140 สถิติ

≥B*

≥B

≥B*

-

*เลือกเคมีหรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

4
1150 ฟิสิกส์

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

4
1160 จุลชีววิทยา

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

4
1170 พันธุศาสตร์

≥C+*

≥C+*

≥C+*

≥B

*เลือกเคมีหรือคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

10
1180 พฤกษศาสตร์

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

6
1190 สัตววิทยา

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

4
1200 ชีวเคมี

≥B

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

4
1210 วิทยาการคอมพิวเตอร์

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

4
1220 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

≥B

≥B

≥B

-

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

6
1230 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

≥C+

≥C+

-

≥C+

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

4
1240 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

≥B

≥B

≥B

-

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

4
1250 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

≥C+*

≥C+*

≥C+*

≥B

*เลือกเคมีหรือคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1260 เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ 1)

-

≥B+

≥B+

-

เลือก 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า B+

วิทย์-คณิต

/

20 *2
1265 เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ 2)

≥B

≥B

≥B

-

เลือก 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า B

วิทย์-คณิต

/

20 *2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1270 สัตวแพทยศาสตร์

≥B+

≥B+

≥B+

≥B+

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา หรือเฉลี่ย B+ จาก 2 วิชา

วิทย์-คณิต

/

20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1280 เทคโนโลยีการบรรจุ

≥B

≥B

≥B

≥B

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
1290 เทคโนโลยีชีวภาพ

≥B

≥B

≥B

≥B

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
1300 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

≥B

≥B

≥B

≥B

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
1310 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

≥B

≥B

≥B

≥B

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา

วิทย์-คณิต

/

8
1320 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

≥C+

≥C+

≥C+

≥C+

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
1330 เทคนิคการสัตวแพทย์

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

5
1340 การพยาบาลสัตว์

≥C+

-

-

≥B

-

วิทย์-คณิต

/

5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
1350 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

≥C+

≥C+

-

≥C+

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1360 เกษตรศาสตร์

≥C

-

-

≥C

-

วิทย์-คณิต

/

10
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
1370 ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน)

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1380 วิศวกรรมเกษตร

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

10
1390 วิศวกรรมโยธา

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

2
1400 วิศวกรรมการอาหาร

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1410 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

2
1420 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-

≥B

≥B

-

-

วิทย์-คณิต

/

2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1430 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

≥C

-

≥C

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
1440 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ

≥C

-

≥C

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
1450 เคมี

≥C+

≥C+*

≥C+*

-

*เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

/

5
1460 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

≥C+

≥C+

-

≥C+

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
1470 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1480 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1490 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1500 วิศวกรรมโยธา

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1510 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
1520 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

-

≥C+

≥C+

-

-

วิทย์-คณิต

/

5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1530 เทคโนโลยีการอาหาร

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1540 ทรัพยากรเกษตร

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1550 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1560 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1570 ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
1580 สัตวศาสตร์

≥C

≥C

-

≥C

ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา

วิทย์-คณิต

/

10
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1010 คหกรรมศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
1020 เคมีการเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
1030 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1040 เกษตรเขตร้อน
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
1050 อาหารและโภชนาการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
1060 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
1070 ประมง
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1080 วนศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1090 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1100 คณิตศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+*
  • คณิตศาสตร์: ≥B+
  • ฟิสิกส์: ≥C+*
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: *เลือกเคมีหรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1110 เคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B*
  • ฟิสิกส์: ≥B*
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: *เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10 *1
1120 เคมีอุตสาหกรรม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B*
  • ฟิสิกส์: ≥B*
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: *เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10 *1
1130 ชีววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1140 สถิติ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B*
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B*
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: *เลือกเคมีหรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1150 ฟิสิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1160 จุลชีววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1170 พันธุศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+*
  • คณิตศาสตร์: ≥C+*
  • ฟิสิกส์: ≥C+*
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: *เลือกเคมีหรือคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1180 พฤกษศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
6
1190 สัตววิทยา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1200 ชีวเคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1210 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1220 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
6
1230 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1240 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
4
1250 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+*
  • คณิตศาสตร์: ≥C+*
  • ฟิสิกส์: ≥C+*
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: *เลือกเคมีหรือคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1260 เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ 1)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B+
  • ฟิสิกส์: ≥B+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: เลือก 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า B+
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
20 *2
1265 เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ 2)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: เลือก 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า B
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
20 *2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1270 สัตวแพทยศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B+
  • คณิตศาสตร์: ≥B+
  • ฟิสิกส์: ≥B+
  • ชีววิทยา: ≥B+
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา หรือเฉลี่ย B+ จาก 2 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
20
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1280 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1290 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1300 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1310 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥B
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
8
1320 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 4 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
1330 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1340 การพยาบาลสัตว์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥B
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
1350 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1360 เกษตรศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
1370 ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1380 วิศวกรรมเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1390 วิศวกรรมโยธา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
1400 วิศวกรรมการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1410 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
1420 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥B
  • ฟิสิกส์: ≥B
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1430 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: ≥C
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1440 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: -
  • ฟิสิกส์: ≥C
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
1450 เคมี
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+*
  • ฟิสิกส์: ≥C+*
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: *เลือกคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1460 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C+
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C+
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
1470 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1480 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1490 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1500 วิศวกรรมโยธา
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1510 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
1520 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: -
  • คณิตศาสตร์: ≥C+
  • ฟิสิกส์: ≥C+
  • ชีววิทยา: -
  • เงื่อนไข: -
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1530 เทคโนโลยีการอาหาร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1540 ทรัพยากรเกษตร
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1550 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1560 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1570 ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10
1580 สัตวศาสตร์
 • รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก
  • เคมี: ≥C
  • คณิตศาสตร์: ≥C
  • ฟิสิกส์: -
  • ชีววิทยา: ≥C
  • เงื่อนไข: ผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 วิชา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
10

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   สาขาเคมีและเคมีอุตสาหกรรมรับรวมกัน 10 คน
*2   คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรวม 20 คน