โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

วิทยาเขต: ทุกวิทยาเขต
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/1 (10 – 30 ต.ค. 60)

สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา แผนการเรียน สัมภาษณ์ จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

2 *1
2 เคมีการเกษตร

วิทย์-คณิต

/

2 *1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร

วิทย์-คณิต

/

2 *1
4 เกษตรเขตร้อน

วิทย์-คณิต

/

2 *1
5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

วิทย์-คณิต

/

2 *1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
6 การจัดการประมง

วิทย์-คณิต

/

2
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
7 วนศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

3
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
8 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

/

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน

วิทย์-คณิต

/

2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
10 พลศึกษา

-

/

10
11 สุขศึกษา

วิทย์-คณิต

/

3
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
12 เศรษฐศาสตร์

-

/

1
13 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

วิทย์-คณิต

/

2
14 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

วิทย์-คณิต

/

1
15 ธุรกิจการเกษตร

วิทย์-คณิต

/

1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
16 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

-

/

1
17 จิตวิทยา (เลือกแขนงในวันสอบสัมภาษณ์)

วิทย์-คณิต

/

1
18 รัฐศาสตร์ (เลือกแขนงในวันสอบสัมภาษณ์)

-

/

1
19 รัฐประศาสนศาสตร์

-

/

1
20 นิติศาสตร์

-

/

2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 สัตวแพทยศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
22 เลืกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์

วิทย์-คณิต

/

2
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
23 ปรัชญาและศาสนา

-

/

1
24 ภาษาไทย

-

/

2
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
25 การเงิน

-

/

2
26 การจัดการ

-

/

2
27 การจัดการการผลิต

-

/

2
28 การตลาด

-

/

2
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
29 เทคนิคการสัตวแพทย์

วิทย์-คณิต

/

1
30 การพยาบาลสัตว์

วิทย์-คณิต

/

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
31 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทย์-คณิต

/

1
32 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทย์-คณิต

/

1
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

วิทย์-คณิต

/

1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทย์-คณิต

/

3
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
35 เกษตรศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
36 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

วิทย์-คณิต

/

1
37 วิศวกรรมโยธา

วิทย์-คณิต

/

2
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
38 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ( 4 ปี)

วิทย์-คณิต

/

1
39 พลศึกษาและสุขศึกษา ( 5 ปี)

-

/

2
40 ภาษาอังกฤษศึกษา ( 5 ปี)

-

/

1
41 คณิตศาสตร์ศึกษา ( 5 ปี)

วิทย์-คณิต

/

1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
42 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

-

/

2
43 การจัดการธุรกิจการบิน

-

/

1
44 การโรงแรมและภัตตาคาร

-

/

1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
45 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทย์-คณิต

/

2
46 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

/

2
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
47 เศรษฐศาสตร์

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
48 วิทยาศาสต์การเดินเรือ

วิทย์-คณิต

/

1
49 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

วิทย์-คณิต

/

1
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
50 การจัดการ

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
51 การตลาด

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
52 ธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
53 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
54 การจัดการโลจิสติกส์

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
55 การบัญชีบริหาร

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
56 การเงินและการลงทุน

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2 *2
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
57 เคมี

วิทย์-คณิต

/

1
58 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

/

2
59 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

2
61 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

วิทย์-คณิต

/

2
62 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิทย์-คณิต

/

2
63 วิศวกรรมโยธา

วิทย์-คณิต

/

2
64 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

วิทย์-คณิต

/

2
65 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)

วิทย์-คณิต

/

2
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
66 เทคโนโลยีการอาหาร

วิทย์-คณิต

/

1
67 ทรัพยากรเกษตร

วิทย์-คณิต

/

3
68 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

วิทย์-คณิต

/

1
69 ประมง

วิทย์-คณิต

/

2
70 สัตวศาสตร์

วิทย์-คณิต

/

1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
71 เคมีประยุกต์

วิทย์-คณิต

/

2
72 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

/

2
73 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

วิทย์-คณิต

/

2
74 วิศวกรรมไฟฟ้า

วิทย์-คณิต

/

2
75 วิศวกรรมโยธา

วิทย์-คณิต

/

2
76 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทย์-คณิต

/

2
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
77 การจัดการ

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2
78 การบัญชี

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2
79 การตลาด

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2
80 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

/

5
81 ภาษาอังกฤษ

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

1
82 การเงิน

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

2
83 รัฐประศาสนศาสตร์

-

/

1
84 นิติศาสตร์

-

/

2
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2 *1
2 เคมีการเกษตร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2 *1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2 *1
4 เกษตรเขตร้อน
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2 *1
5 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2 *1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
6 การจัดการประมง
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
7 วนศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
3
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
8 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
10 พลศึกษา
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
10
11 สุขศึกษา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
3
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
12 เศรษฐศาสตร์
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
13 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
14 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
15 ธุรกิจการเกษตร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
16 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
17 จิตวิทยา (เลือกแขนงในวันสอบสัมภาษณ์)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
18 รัฐศาสตร์ (เลือกแขนงในวันสอบสัมภาษณ์)
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
19 รัฐประศาสนศาสตร์
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
20 นิติศาสตร์
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 สัตวแพทยศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
22 เลืกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
23 ปรัชญาและศาสนา
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
24 ภาษาไทย
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
25 การเงิน
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
26 การจัดการ
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
27 การจัดการการผลิต
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
28 การตลาด
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
29 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
30 การพยาบาลสัตว์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
31 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
32 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
3
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
35 เกษตรศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
36 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
37 วิศวกรรมโยธา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
38 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ( 4 ปี)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
39 พลศึกษาและสุขศึกษา ( 5 ปี)
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
40 ภาษาอังกฤษศึกษา ( 5 ปี)
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
41 คณิตศาสตร์ศึกษา ( 5 ปี)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
42 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2
43 การจัดการธุรกิจการบิน
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
44 การโรงแรมและภัตตาคาร
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
45 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
46 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
47 เศรษฐศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
48 วิทยาศาสต์การเดินเรือ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
49 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
50 การจัดการ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
51 การตลาด
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
52 ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
53 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
54 การจัดการโลจิสติกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
55 การบัญชีบริหาร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
56 การเงินและการลงทุน
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2 *2
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
57 เคมี
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
58 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
59 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
61 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
62 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
63 วิศวกรรมโยธา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
64 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
65 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
66 เทคโนโลยีการอาหาร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
67 ทรัพยากรเกษตร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
3
68 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
69 ประมง
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
70 สัตวศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
71 เคมีประยุกต์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
72 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
73 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
74 วิศวกรรมไฟฟ้า
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
75 วิศวกรรมโยธา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
76 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • สัมภาษณ์: /
2
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
77 การจัดการ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2
78 การบัญชี
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2
79 การตลาด
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2
80 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • สัมภาษณ์: /
5
81 ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
1
82 การเงิน
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • สัมภาษณ์: /
2
83 รัฐประศาสนศาสตร์
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
1
84 นิติศาสตร์
 • แผนการเรียน: -
 • สัมภาษณ์: /
2

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   คณะเกษตรรับรวมทุกสาขาจำนวน 2 คน
*2   คณะวิทยาการจัดการ รับรวมทุกสาขาจำนวน 2 คน