โครงการช้างเผือก

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/1 (10 – 30 ต.ค. 60)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่รับสมัคร)
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา) ณ วันที่รับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องมีประวัติผลงานหรือเอกสารเพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ : ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา แผนการเรียน GPAX คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 คณิตศาสตร์

วิทย์-คณิต

3.25

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50

15
2 เคมี

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

2
3 เคมีอุตสาหกรรม

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

4
4 จุลชีววิทยา

วิทย์-คณิต

3.00

-

10
5 ชีวเคมี

วิทย์-คณิต

3.50

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00

1
6 พฤกษศาสตร์

วิทย์-คณิต

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
2. โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในระดับ ม.ปลาย

3
7 พันธุศาสตร์

วิทย์-คณิต

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
2. ข้อเสนอโครงงานที่น่าสนใจที่จะทำในระดับปริญญาตรี

5
8 ฟิสิกส์

วิทย์-คณิต

3.00

-

10
9 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

วิทย์-คณิต

3.80

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00

5
10 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

วิทย์-คณิต

3.80

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00

5
11 วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทย์-คณิต

3.25

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Portfolio และมีการส่งผลงานโปรแกรมประกวด

10
12 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

วิทย์-คณิต

3.00

1. มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

5
13 สถิติ

วิทย์-คณิต

3.50

-

20
14 ชีววิทยา

วิทย์-คณิต

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)

1
15 สัตววิทยา

วิทย์-คณิต

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
16 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
17 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
18 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
19 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
20 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
21 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
22 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

5
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
23 คหกรรมศาสตรศึกษา

วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
2. กิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู หรือคหกรรมศาสตร์ (Portfolio)
3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

3
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
24 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

4 *1
25 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

4 *1
26 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

4 *1
27 รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

4 *1
28 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

3.00

-

10
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
30 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
31 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
32 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
33 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
34 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

1
35 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

-

3.00

1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา

3
36 นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

-

3.25

-

10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
37 เทคโนโลยีการบรรจุ

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

3
38 เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

5
39 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

5
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

5
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

วิทย์-คณิต

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00

5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
42 ภาษาเยอรมัน

-

3.00

1. มีเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
- ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80% ขึ้นไป)
- ระดับ B1 ผลระดับคะแนน "befriedigend" (70% ขึ้นไป)
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารได้ดี

5
43 ภาษาไทย

-

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป

2
44 ดนตรีไทย

-

3.00

1. ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวง ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
2. สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีในระดับกลางขึ้นไป
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น เป็นอย่างดี (ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่, ขลุ่ย, ซอด้วง, ซออู้, ซอสามสาย, จะเข้, ขิม และขับร้อง)

10
45 ดนตรีตะวันตก

-

3.00

1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิกตะวันตกในวงซิมโฟนีออเคสตร้าทุกชนิด รวมถึงขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รับสมัครสอบ รีคอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า)
2. สำเนาบันทึก DVD การบรรเลงเครื่องดนตรีบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยกัน ที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board โดยให้เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน
3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบทักษะเฉพาะทางดนตรีตะวันตกในวันสอบสัมภาษณ์

15
46 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

ศิลป์-ภาษา/
ศิลป์-คำนวณ

3.00

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า นักเรียนได้มี "ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม" ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

15
47 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

-

3.00

1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
TOEFL 45, IELTS 500 KU-OOPT (เทียบเท่า), CU-TEP (เทียบเท่า), TU-GET (เทียบเท่า) ,GED
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
48 วรรณคดีอังกฤษ

-

3.25

1. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 4 ทุกภาคการศึกษา
2. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ

5
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

วิทย์-คณิต

3.25

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี และชีววิทยา วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 159 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 หรือ KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 55
3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

10
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
50 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

-

3

1. เรียงความ "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว" อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และทดสอบ EQ

10
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทย์-คณิต

3

-

3
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
15
2 เคมี
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
2
3 เคมีอุตสาหกรรม
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
4
4 จุลชีววิทยา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
10
5 ชีวเคมี
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00
1
6 พฤกษศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
  2. โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในระดับ ม.ปลาย
3
7 พันธุศาสตร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) หรือเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
  2. ข้อเสนอโครงงานที่น่าสนใจที่จะทำในระดับปริญญาตรี
5
8 ฟิสิกส์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
10
9 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.80
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00
5
10 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.80
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 4.00 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00
5
11 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Portfolio และมีการส่งผลงานโปรแกรมประกวด
10
12 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
5
13 สถิติ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
20
14 ชีววิทยา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
1
15 สัตววิทยา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
16 วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
17 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
18 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
19 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
20 วิศวกรรมวัสดุ ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
21 วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
22 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.25 ทั้งนี้ ผู้ที่มี GPAX อยู่ในลำดับที่ 1-20 ของโรงเรียน (โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
23 คหกรรมศาสตรศึกษา
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
  2. กิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความสนใจในวิชาชีพครู หรือคหกรรมศาสตร์ (Portfolio)
  3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
3
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
24 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
 • แผนการเรียน: ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
4 *1
25 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • แผนการเรียน: ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
4 *1
26 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
 • แผนการเรียน: ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
4 *1
27 รัฐประศาสนศาสตร์
 • แผนการเรียน: ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  2. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)
4 *1
28 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • แผนการเรียน: ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
10
29 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
30 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
31 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
32 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
33 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
34 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
1
35 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่ออำเภอ/จังหวัด/สังคม (ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด)
  3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักจิตวิทยา
3
36 นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
37 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
3
38 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
5
39 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
5
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
5
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >393, CBT >90, iBT >29), IELTS >3.0, OOPT >10 หรือ KU-EPT >20)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) เชิงประจักษ์ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  หมายเหตุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีข้อ 1-2 และมีคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
42 ภาษาเยอรมัน
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. มีเอกสารรับรองระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ
  - ระดับ A2 ผลระดับคะแนน " gut" (80% ขึ้นไป)
  - ระดับ B1 ผลระดับคะแนน "befriedigend" (70% ขึ้นไป)
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารได้ดี
5
43 ภาษาไทย
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับภูมิภาคขึ้นไป
2
44 ดนตรีไทย
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวง ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
  2. สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีในระดับกลางขึ้นไป
  3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น เป็นอย่างดี (ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่, ขลุ่ย, ซอด้วง, ซออู้, ซอสามสาย, จะเข้, ขิม และขับร้อง)
10
45 ดนตรีตะวันตก
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิกตะวันตกในวงซิมโฟนีออเคสตร้าทุกชนิด รวมถึงขับร้อง เปียโน กีตาร์คลาสสิก (ไม่รับสมัครสอบ รีคอร์เดอร์ และเครื่องดนตรีไฟฟ้า)
  2. สำเนาบันทึก DVD การบรรเลงเครื่องดนตรีบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยกัน ที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5 อ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity Guildhall Examinations Board โดยให้เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน
  3. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบทักษะเฉพาะทางดนตรีตะวันตกในวันสอบสัมภาษณ์
15
46 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • แผนการเรียน: ศิลป์-ภาษา/
  ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า นักเรียนได้มี "ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม" ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือการประกวดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
  2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
15
47 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
  TOEFL 45, IELTS 500 KU-OOPT (เทียบเท่า), CU-TEP (เทียบเท่า), TU-GET (เทียบเท่า) ,GED
  2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
48 วรรณคดีอังกฤษ
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 4 ทุกภาคการศึกษา
  2. เรียงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ
5
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี และชีววิทยา วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 159 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ OOPT ไม่ต่ำกว่า 40 หรือ KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 55
  3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
10
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
50 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: 1. เรียงความ "แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว" อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
  2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ มีการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และทดสอบ EQ
10
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร / เกณฑ์การคัดเลือก: -
3

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   สาขาการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย และรัฐประศาสนศาสตร์ รับรวม 4 คน