โครงการโควตาศิลปวัฒนธรรมฯ

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน
1.2 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร
1.3 เป็นผู้มีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง ไทยสากล และขับร้องประสานเสียง


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา วิชาเฉพาะ (60%) วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%) O-NET เงื่อนไขเฉพาะ GPAX แผนการเรียน จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 วิชา 03
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
11 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3 *1
12 เคมีการเกษตร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3 *1
13 คหกรรมศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3 *1
14 วิทยาศาสตร์เกษตร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3 *1
15 เกษตรเขตร้อน

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3 *1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 เทคนิคการสัตวแพทย์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

3.00

วิทย์-คณิต

1
22 การพยาบาลสัตว์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

3.00

วิทย์-คณิต

1
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
31 การเงิน

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

-

-

-

-

16

2.00

-

5
32 การจัดการ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

-

-

-

-

16

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2
33 การจัดการการผลิต

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
34 บัญชี

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

16

3.00

-

1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
40 ประมง

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

4
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
51 ปรัชญาและศาสนา

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

-

1
52 ภาษาไทย

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

-

2
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
61 วนศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

2
62 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
71 ชีววิทยา

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

1
72 ฟิสิกส์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

3.00

วิทย์-คณิต

2
73 พันธุศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

25

3.00

วิทย์-คณิต

1
74 พฤกษศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

1
75 สัตววิทยา

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

1
76 ชีวเคมี

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

3.00

วิทย์-คณิต

1
77 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

2
78 เคมี

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

20

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.50

วิทย์-คณิต

2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
80 เลือกในวันสอบสัมภาษณ์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

-

/

-

-

16

3.75

วิทย์-คณิต

2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
91 พลศึกษา

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

/

16

2.50

วิทย์-คณิต

2
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
101 เศรษฐศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

-

-

-

-

16

มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

1
102 ธุรกิจการเกษตร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

≥60

≥60

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
103 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

≥60

≥60

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
111 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

/

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

2
112 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

/

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

2
113 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

/

-

16

2.75

วิทย์-คณิต

1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
130 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
140 สัตวแพทยศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

3.80

-

1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
151 เทคโนโลยีการบรรจุ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
152 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
153 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
154 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
156 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

/

/

-

-

-

31

สอบสัมภาษณเป็นภาษาอังกฤษ

2.50

วิทย์-คณิต

1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1201 ประวัติศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา

2
1202 รัฐประศาสนศาสตร์

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1203 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1204 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1205 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1206 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3
1207 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1208 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3
1209 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3
1210 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

1
1211 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม

/

-

-

-

-

-

16

2.50

วิทย์-คณิต

3
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
11 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3 *1
12 เคมีการเกษตร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3 *1
13 คหกรรมศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3 *1
14 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3 *1
15 เกษตรเขตร้อน
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3 *1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
21 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
22 การพยาบาลสัตว์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
31 การเงิน
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: -
5
32 การจัดการ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
2
33 การจัดการการผลิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
34 บัญชี
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
40 ประมง
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
4
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
51 ปรัชญาและศาสนา
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
1
52 ภาษาไทย
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
2
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
61 วนศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
62 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
71 ชีววิทยา
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
72 ฟิสิกส์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
73 พันธุศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
74 พฤกษศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
75 สัตววิทยา
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
76 ชีวเคมี
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
77 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
78 เคมี
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 20
 • เงื่อนไขเฉพาะ: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
80 เลือกในวันสอบสัมภาษณ์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
91 พลศึกษา
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: /
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
101 เศรษฐศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ: มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มละ 2.75 ขึ้นไป
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
1
102 ธุรกิจการเกษตร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: ≥60
  • PAT1: ≥60
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
103 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: ≥60
  • PAT1: ≥60
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
111 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
112 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
113 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: /
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
130 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
140 สัตวแพทยศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 3.80
 • แผนการเรียน: -
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
151 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
152 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
153 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
154 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
155 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
156 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • เงื่อนไขเฉพาะ: สอบสัมภาษณเป็นภาษาอังกฤษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1201 ประวัติศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา
2
1202 รัฐประศาสนศาสตร์
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1203 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1204 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1205 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1206 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
1207 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1208 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
1209 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3
1210 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
1
1211 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • วิชาเฉพาะ (60%): ทดสอบทักษะทางศิลปวัฒนธรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (40%)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะ:
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
3

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   คณะเกษตรรับรวมทุกสาขา 3 คน