โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกระบุในโครงการนี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครจะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใด ยกเว้นคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา GPAX แผนการเรียน วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน) O-NET เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7 วิชา 03
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

2
2 เคมีการเกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

3
4 เกษตรเขตร้อน

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

1
5 อาหารและโภชนาการ

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

1
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

1
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

2.50

วิทย์-คณิต

≥75

≥75

≥75

-

-

-

-

16

-

1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

5
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วนศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

5
10 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 คณิตศาสตร์

3.00

วิทย์-คณิต

≥180

≥40

≥80

-

-

-

-

16

-

2
12 เคมี

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

30

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%

5
13 ชีววิทยา

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

1
14 สถิติ

3.00

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

3
15 ฟิสิกส์

3.00

วิทย์-คณิต

/

≥50

≥70

-

-

-

-

16

-

5
16 จุลชีววิทยา

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

3
17 พันธุศาสตร์

3.00

วิทย์-คณิต

/

≥40

≥80

-

-

-

-

25

-

1
18 พฤกษศาสตร์

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

4
19 สัตววิทยา

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

1
20 ชีวเคมี

3.00

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

5
21 วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.00

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

3
22 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

-

10
23 เคมีอุตสาหกรรม

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

30

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%

1
24 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

3.50

วิทย์-คณิต

/

≥40

≥80

-

-

-

-

25

-

1
25 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

3.50

วิทย์-คณิต

/

≥40

≥80

-

-

-

-

25

-

1
26 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

2.00

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

31

-

5
27 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%

2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
28 วิศวกรรมเครื่องกล

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
29 วิศวกรรมไฟฟ้า

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
30 วิศวกรรมโยธา

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
31 วิศวกรรมอุตสาหการ

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
32 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
33 วิศวกรรมเคมี

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
34 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
35 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
36 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
37 วิศวกรรมวัสดุ

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
38 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

3.25

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
39 พลศึกษา

2.00

-

/

-

-

-

-

/

-

16

สัดส่วน GAT = 30% , PAT5 = 20% , ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก = 50%

30
41 การสอนคณิตศาสตร์

3.00

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

-

-

-

-

/

-

16

7
42 การสอนวิทยาศาสตร์

3.00

วิทย์-คณิต

/

-

/

-

-

/

-

16

สัดส่วน GAT = 30% , PAT2 = 30% , PAT5 = 40%

5
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
43 เศรษฐศาสตร์

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥90

≥40

-

-

-

-

-

16

1
44 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥120

≥90

-

-

-

-

-

16

5
45 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥120

≥120

-

-

-

-

-

16

2
46 ธุรกิจการเกษตร

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥120

≥90

-

-

-

-

-

16

5
47 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥120

≥90

-

-

-

-

-

16

5
48 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

≥120

≥90

-

-

-

-

-

16

10
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3.00

-

/

-

-

-

-

-

-

16

8
50 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

1
51 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

1
52 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

1
53 รัฐประศาสนศาสตร์

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

1
54 ภูมิศาสตร์

2.50

-

/

-

-

-

-

-

-

16

ไม่พิการสายตา (ตาบอดสี, ตาบอด)

5
55 ประวัติศาสตร์

3.00

-

/

-

-

-

-

-

-

16

3
56 นิติศาสตร์

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

4
57 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

3.00

-

/

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

4
58 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)

2.50

วิทย์-คณิต

/

-

-

-

-

-

-

16

2
59 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

10
60 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

2
61 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

3
62 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

10
63 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

2
64 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ

2.50

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
65 เทคโนโลยีการบรรจุ

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

1
66 เทคโนโลยีชีวภาพ

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

1
67 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3.00

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

1
68 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

1
69 เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
70 ภาษาอังกฤษ

3.00

-

/

-

-

-

-

-

-

16

1
71 ภาษาฝรั่งเศส

3.00

-

/

-

-

-

-

-

PAT 77

16

3
72 ภาษาเยอรมัน

3.50

-

/

-

-

-

-

-

PAT 78

16

1
73 ภาษาจีน

3.00

-

/

-

-

-

-

-

PAT 80

16

2
74 สื่อสารมวลชน

2.75

-

/

-

-

-

-

-

-

16

2
75 ภาษาไทย

2.50

-

/

-

-

-

-

-

-

16

3
76 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

3.00

-

/

/

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-80

16

5
77 ภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ

2.75

-

/

-

-

-

-

-

-

16

8
78 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

3.00

-

≥ 30

-

-

-

-

-

เลือกสอบ 77-82

16

3
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
79 การเงิน

2.50

-

/

/

-

-

-

-

-

16

20
80 การจัดการ

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

/

-

-

-

-

-

16

5
81 การจัดการการผลิต

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

/

-

-

-

-

-

16

2
82 การตลาด

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

/

/

-

-

-

-

-

16

1
83 บัญชี

3.00

-

/

≥x̅+30

-

-

-

-

-

16

GAT ส่วน 1 ≥ x̅+50 , GAT ส่วน 2 ≥ x̅+35

3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
84 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2.75

วิทย์-คณิต

≥150

-

-

-

≥120

-

-

16

1
85 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2.75

วิทย์-คณิต

≥150

-

-

-

≥120

-

-

16

1
86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

2.75

วิทย์-คณิต

≥150

-

-

-

≥120

-

-

16

1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.75

วิทย์-คณิต

/

/

/

-

-

-

-

16

3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
88 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

-

-

/

-

-

-

-

-

-

16

30
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
89 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

3.00

วิทย์-คณิต

-

-

-

-

16

สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%

2
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
90 เทคนิคการสัตวแพทย์

3.00

วิทย์-คณิต

/

-

/

-

-

-

-

16

3
91 การพยาบาลสัตว์

3.00

วิทย์-คณิต

/

-

/

-

-

-

-

16

3
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 คหกรรมศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
2
2 เคมีการเกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
3 วิทยาศาสตร์เกษตร
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
3
4 เกษตรเขตร้อน
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
5 อาหารและโภชนาการ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
6 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
7 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥75
  • PAT1: ≥75
  • PAT2: ≥75
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
8 ประมง
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วนศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
10 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 คณิตศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥180
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
2
12 เคมี
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 30
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%
5
13 ชีววิทยา
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
14 สถิติ
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
3
15 ฟิสิกส์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: ≥70
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
16 จุลชีววิทยา
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
3
17 พันธุศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
18 พฤกษศาสตร์
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
4
19 สัตววิทยา
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
20 ชีวเคมี
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
21 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
3
22 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
10
23 เคมีอุตสาหกรรม
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 30
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%
1
24 วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 • GPAX: 3.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
25 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • GPAX: 3.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 25
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
1
26 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
27 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 20% , PAT1 = 20% , PAT2 = 60%
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
28 วิศวกรรมเครื่องกล
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
29 วิศวกรรมไฟฟ้า
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
30 วิศวกรรมโยธา
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
31 วิศวกรรมอุตสาหการ
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
32 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
33 วิศวกรรมเคมี
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
34 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
35 วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
36 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
37 วิศวกรรมวัสดุ
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
38 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
 • GPAX: 3.25
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
39 พลศึกษา
 • GPAX: 2.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: /
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 30% , PAT5 = 20% , ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก = 50%
30
41 การสอนคณิตศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: /
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
7
42 การสอนวิทยาศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: /
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 30% , PAT2 = 30% , PAT5 = 40%
5
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
43 เศรษฐศาสตร์
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥90
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
44 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥120
  • PAT1: ≥90
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
5
45 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥120
  • PAT1: ≥120
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
46 ธุรกิจการเกษตร
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥120
  • PAT1: ≥90
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
5
47 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥120
  • PAT1: ≥90
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
5
48 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥120
  • PAT1: ≥90
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
10
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
49 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
8
50 รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
51 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
52 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
53 รัฐประศาสนศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
54 ภูมิศาสตร์
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: ไม่พิการสายตา (ตาบอดสี, ตาบอด)
5
55 ประวัติศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
56 นิติศาสตร์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
4
57 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
4
58 จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
59 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
10
60 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
61 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
62 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
10
63 จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
64 จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
65 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
1
66 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
1
67 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
1
68 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
1
69 เทคโนโลยีการบรรจุ ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ย 3 วิชารวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
70 ภาษาอังกฤษ
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
71 ภาษาฝรั่งเศส
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: PAT 77
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
72 ภาษาเยอรมัน
 • GPAX: 3.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: PAT 78
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
73 ภาษาจีน
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: PAT 80
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
74 สื่อสารมวลชน
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
75 ภาษาไทย
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
76 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-80
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
5
77 ภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ภาคพิเศษ
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
8
78 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥ 30
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: เลือกสอบ 77-82
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
79 การเงิน
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
20
80 การจัดการ
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
5
81 การจัดการการผลิต
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
2
82 การตลาด
 • GPAX: 2.50
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
83 บัญชี
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: ≥x̅+30
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT ส่วน 1 ≥ x̅+50 , GAT ส่วน 2 ≥ x̅+35
3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
84 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥150
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: ≥120
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
85 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥150
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: ≥120
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: ≥150
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: ≥120
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
1
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
87 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • GPAX: 2.75
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
88 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
 • GPAX: -
 • แผนการเรียน: -
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
30
วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ)
89 วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: x̅
  • PAT2: -
  • PAT3: x̅
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT = 50% , PAT1 = 25% , PAT3 = 25%
2
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
90 เทคนิคการสัตวแพทย์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3
91 การพยาบาลสัตว์
 • GPAX: 3.00
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: -
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT4: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา:
3