โครงการเด็กไทยสู่สากล

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 2 (15 - 30 ม.ค. 61 (20:00 น.))

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
3. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน และคะแนนทดสอบวิชาอื่นของ สทศ. ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) O-NET แผนการเรียน GPAX คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา จำนวนรับ
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT5 PAT7 วิชา 03
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 เคมี

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50

4
2 เคมีอุตสาหกรรม

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

-

2
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

-

5
4 พฤกษศาสตร์

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษา อย่างใดอย่างหนึ่ง
TOEFL (iBT) ≥ 61 , CU-TEP SCORE ≥ 61 , IELTS ≥ 5.0

2
5 พันธุศาสตร์

-

≥40

≥80

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
6 ฟิสิกส์

-

≥50

≥70

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

-

5
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

3.00

สัดส่วน GAT85 = 20% , PAT71 = 50% , PAT72 = 30%

2
8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

/

/

/

-

-

-

31

วิทย์-คณิต

3.00

คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
TOEFL PBT/ITP>450 , TOEFL CBT>125 , TOEFL IBT>41 , IELTS>4

30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

20
10 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
11 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

20
12 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
13 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
14 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ)

/

/

-

/

-

-

16

-

-

มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
- CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
- เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
15 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

/

-

/

-

-

16

-

-

จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ 40% , ฟิสิกส์ 40% , ภาษาอังกฤษ (REW Test) 60%
ทั้งนี้สามารถใช้คะแนนใดดังต่อไปนี้เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้งหมดได้
1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
O-NET ≥85% , TOEFL PBT≥547,IBT≥78,CBT≥210 , IELTS Overall band Score≥5.5 , RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 1 Standardized Score ≥50% , SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥670 , AP Calculus AB or BC ≥3 , A Levels Math or Further Maths ≥C , AS Levels Math or Further Maths ≥B , GSCE or IGCSE Math≥A , IB Diploma Math HL≥5
3. วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
PAT 3 Standardized Score ≥50% , SAT Physics ≥670 , AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3 , A Levels Physics ≥C , AS Levels Physics ≥B , GSCE or IGCSE Physics≥A , IB Diploma Physics HL≥5
หรือ ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทนข้อ 2. และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300

เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
16 เทคโนโลยีการบรรจุ

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
17 เทคโนโลยีชีวภาพ

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.75

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
20 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5
21 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.50

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)

/

/

/

-

-

-

16

วิทย์-คณิต

2.00

GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

2
24 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

/

/

/

-

-

-

31

-

2.00

1. GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
25 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

-

-

-

-

-

-

16

-

3.00

มีคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ IGCSE 5 วิชา , TOEFL ≥ 500 , IELTS ≥ 5.5
- สอบวิชาเฉพาะของสาขา

15
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
26 การตลาด

/

/

-

-

-

-

16

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

2.50

สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
1 เคมี
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
4
2 เคมีอุตสาหกรรม
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
2
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
4 พฤกษศาสตร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบภาษาต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษา อย่างใดอย่างหนึ่ง
  TOEFL (iBT) ≥ 61 , CU-TEP SCORE ≥ 61 , IELTS ≥ 5.0
2
5 พันธุศาสตร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥40
  • PAT2: ≥80
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
6 ฟิสิกส์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: ≥50
  • PAT2: ≥70
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: -
5
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัดส่วน GAT85 = 20% , PAT71 = 50% , PAT72 = 30%
2
8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
  TOEFL PBT/ITP>450 , TOEFL CBT>125 , TOEFL IBT>41 , IELTS>4
30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
9 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
20
10 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
11 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
20
12 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
13 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
14 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  - CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคะแนนทดสอบ SAT ให้แนบมาด้วย
  - เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
15 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: x̅
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: /
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: จัดสอบข้อเขียน 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ 40% , ฟิสิกส์ 40% , ภาษาอังกฤษ (REW Test) 60%
  ทั้งนี้สามารถใช้คะแนนใดดังต่อไปนี้เพื่อใช้ยกเว้นการสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทั้งหมดได้
  1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  O-NET ≥85% , TOEFL PBT≥547,IBT≥78,CBT≥210 , IELTS Overall band Score≥5.5 , RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  PAT 1 Standardized Score ≥50% , SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥670 , AP Calculus AB or BC ≥3 , A Levels Math or Further Maths ≥C , AS Levels Math or Further Maths ≥B , GSCE or IGCSE Math≥A , IB Diploma Math HL≥5
  3. วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  PAT 3 Standardized Score ≥50% , SAT Physics ≥670 , AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3 , A Levels Physics ≥C , AS Levels Physics ≥B , GSCE or IGCSE Physics≥A , IB Diploma Physics HL≥5
  หรือ ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทนข้อ 2. และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300

  เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
16 เทคโนโลยีการบรรจุ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
17 เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
3
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.75
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
20 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5
21 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2
24 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: /
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 31
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: 1. GAT, PAT1, PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
  2. เงื่อนไขการสอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
25 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: -
  • PAT1: -
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: มีคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ IGCSE 5 วิชา , TOEFL ≥ 500 , IELTS ≥ 5.5
  - สอบวิชาเฉพาะของสาขา
15
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
26 การตลาด
 • วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
  • GAT: /
  • PAT1: /
  • PAT2: -
  • PAT3: -
  • PAT5: -
  • PAT7: -
 • O-NET
  • วิชา 03: 16
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
 • GPAX: 2.50
 • คะแนนขั้นต่ำ/เงื่อนไขเฉพาะของสาขาวิชา: สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5