โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

วิทยาเขต: สกลนคร
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/1 (1 ต.ค. - 17 พ.ย. 60), รอบที่ 1/2 (22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

หมายเหตุ : ผู้สมัคร สมัครได้ 1 หลักสูตร


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม จำนวนรับ
GPA (≥) แผนการเรียน สัมภาษณ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1 ทรัพยากรเกษตร

2.50

วิทย์-คณิต

-

45
2 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต

2.50

วิทย์-คณิต

-

45
3 เทคโนโลยีการอาหาร

2.50

วิทย์-คณิต

-

45
4 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

2.50

วิทย์-คณิต

-

45
5 ประมง

2.50

วิทย์-คณิต

-

45
6 สัตวศาสตร์

2.75

วิทย์-คณิต

-

45
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

-

20 *1
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.00

อาชีวศึกษา

-

20 *1
9 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

2.50

วิทย์-คณิต

-

70 *2
10 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

3.00

อาชีวศึกษา

-

70 *2
11 วิศวกรรมไฟฟ้า

2.75

วิทย์-คณิต

-

50
12 วิศวกรรมโยธา

2.50

วิทย์-คณิต

-

40 *3
13 วิศวกรรมโยธา

3.00

อาชีวศึกษา

-

40 *3
14 เคมีประยุกต์

2.75

วิทย์-คณิต

-

22
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

-

25 *4
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.00

อาชีวศึกษา

-

25 *4
17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.75

วิทย์-คณิต

-

30
18 วิศวกรรมอุตสาหการ

2.70

วิทย์-คณิต

-

30
20 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

2.00

วิทย์-คณิต/อาชีวศึกษา

-

20
21 วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

2.00

วิทย์-คณิต/อาชีวศึกษา

-

15
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
22 การจัดการ

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา

-

50
23 การบัญชี

2.99

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/อาชีวศึกษา

-

75
24 การตลาด

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา

-

30
25 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา

-

50
26 ภาษาอังกฤษ

3.00

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/ศิลป์-พละ/อาชีวศึกษา

-

30
27 การเงิน

3.00

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/อาชีวศึกษา

-

20
28 รัฐประศาสนศาสตร์

2.75

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา

-

35
29 นิติศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา

-

30
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
30 สาธารณสุขศาสตร์

2.50

วิทย์-คณิต

-

35
31 อนามัยสิ่งแวดล้อม

2.50

วิทย์-คณิต

-

20
32 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

2.00

วิทย์-คณิต

-

100
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1 ทรัพยากรเกษตร
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
2 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
3 เทคโนโลยีการอาหาร
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
4 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
5 ประมง
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
6 สัตวศาสตร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
45
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
  • สัมภาษณ์: -
20 *1
8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
20 *1
9 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
70 *2
10 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
70 *2
11 วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
50
12 วิศวกรรมโยธา
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
40 *3
13 วิศวกรรมโยธา
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
40 *3
14 เคมีประยุกต์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
22
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
  • สัมภาษณ์: -
25 *4
16 วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
25 *4
17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
30
18 วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.70
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
30
20 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
20
21 วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
15
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
22 การจัดการ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
50
23 การบัญชี
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.99
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
75
24 การตลาด
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
30
25 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
50
26 ภาษาอังกฤษ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/ศิลป์-พละ/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
30
27 การเงิน
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 3.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
20
28 รัฐประศาสนศาสตร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.75
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
35
29 นิติศาสตร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ/ศิลป์-ภาษา/ศิลป์-สังคม/อาชีวศึกษา
  • สัมภาษณ์: -
30
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
30 สาธารณสุขศาสตร์
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
35
31 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.50
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
20
32 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • GPA (≥): 2.00
  • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
  • สัมภาษณ์: -
100

หมายเหตุจำนวนรับ

*1   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศรับสองแผนการเรียนรวมกัน 20 คน
*2   สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตรับสองแผนการเรียนรวมกัน 70 คน
*3   สาขาวิศวกรรมโยธารับสองแผนการเรียนรวมกัน 40 คน
*4   สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับสองแผนการเรียนรวมกัน 25 คน