โครงการโควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขต: ศรีราชา
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/1 (1 – 31 ต.ค. 60)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จะต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ตาไม่บอดสี, การได้ยินปกติ (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรงเป็นต้น


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา โครงการ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม จำนวนรับ
แผนการเรียน GPAX เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
1 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ลูกหลานชาวเรือ

สายวิทย์-คณิต

2.5

ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล

2
2 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

ลูกหลานชาวเรือ

สายวิทย์-คณิต

2.5

ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล

5
3 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ลูกหลานชาวเรือ

สายวิทย์-คณิต

2.5

ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล

10
4 การขนส่งทางทะเล

ลูกหลานชาวเรือ

สายวิทย์

2.5

ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล

5
5 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ช้างเผือก

สายวิทย์-คณิต

3.00

ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก

3
6 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

ช้างเผือก

สายวิทย์-คณิต

3.00

ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก

10
7 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ช้างเผือก

สายวิทย์-คณิต

3.00

ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก

40
8 การขนส่งทางทะเล

ช้างเผือก

สายวิทย์

3.00

ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก

20
9 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ

สายวิทย์-คณิต

3.50

10
10 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ

สายวิทย์-คณิต

3.50

10
11 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ

สายวิทย์-คณิต

3.50

20
12 การขนส่งทางทะเล

ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ

สายวิทย์

3.50

10
13 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะละ ปัตตานี นราธิวาส)

สายวิทย์-คณิต

3.00

เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

3
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
1 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • โครงการ: ลูกหลานชาวเรือ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 2.5
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล
2
2 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 • โครงการ: ลูกหลานชาวเรือ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 2.5
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล
5
3 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • โครงการ: ลูกหลานชาวเรือ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 2.5
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล
10
4 การขนส่งทางทะเล
 • โครงการ: ลูกหลานชาวเรือ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์
  • GPAX: 2.5
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล
5
5 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • โครงการ: ช้างเผือก
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.00
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก
3
6 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 • โครงการ: ช้างเผือก
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.00
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก
10
7 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • โครงการ: ช้างเผือก
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.00
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก
40
8 การขนส่งทางทะเล
 • โครงการ: ช้างเผือก
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์
  • GPAX: 3.00
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: ต้องมีหนังสือนำส่งโครงการช้างเผือก
20
9 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • โครงการ: ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.50
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม:
10
10 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
 • โครงการ: ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.50
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม:
10
11 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • โครงการ: ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.50
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม:
20
12 การขนส่งทางทะเล
 • โครงการ: ท็อปเท็นสู่พาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์
  • GPAX: 3.50
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม:
10
13 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • โครงการ: 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะละ ปัตตานี นราธิวาส)
 • คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
  • แผนการเรียน: สายวิทย์-คณิต
  • GPAX: 3.00
  • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม: เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
3