โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ

วิทยาเขต: บางเขน
รอบการรับสมัคร: รอบที่ 1/2 (22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคแรก/ถ้ามี) ณ วันที่รับสมัคร
2. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เกรด 12) ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3. ต้องมีคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ : ผู้สมัครเลือกได้เพียง 1 สาขา


สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับสมัคร

หมายเลข สาขาวิชา แผนการเรียน GPAX คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

-

-

คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

30
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

วิทย์-คณิต

2.50

มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
2. IELTS > 4
3. KU-EPT > 40
4. OOPT > 40

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

30
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)

วิทย์-คณิต

2.50

1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 วิชาเคมี และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (iBT) score ≥ 61 , CU-TEP score ≥ 6 , IELTS score ≥ 5.0
3. SAT I (Math) , SAT II (Math) ≥ 550
4. SAT II (Chemistry) ไม่กำหนดคะแนน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
5 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
6 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
7 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
9 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ)

-

2.50

การสมัครแบบที่ 1
1.1 มีผลสอบ SAT1
-Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
-Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
-IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
การสมัครแบบที่ 2
2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

5
10 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

-

-

ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อยื่นสมัคร
1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-TOEFL PBT≥ 547,IBT≥ 78,CBT≥ 210
-IELTS Overall band Score≥ 5.5
-RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 670
-AP Calculus AB or BC ≥ 3
-A Levels Math or Further Maths ≥ C
-AS Levels Math or Further Maths ≥ B
-GSCE or IGCSE Math ≥ A
-IB Diploma Math HL ≥ 5
3. วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-SAT Physics ≥670
-AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3
-A Levels Physics ≥C -AS Levels Physics ≥B
-GSCE or IGCSE Physics ≥A
-IB Diploma Physics HL≥5
หรือ ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทน
ข้อ 2. และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)ทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

-

2.00 หรือเทียบเท่า

1. ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
TOEFL (IBT) ≥ 70, TOEFL (ITP-based)≥ 520, IELTS≥ 5.0,
CU-TEP≥ 75, KU-EPT≥ 60, OOPT≥ 60, GAT1≥ 75 คะแนน
*กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้นำจดหมายรับรองความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับมาประกอบร่วมในการสมัครด้วย
2. ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- SAT(Math) ≥ 480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT1≥ 60 คะแนน
- มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
3. (Optional) เป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นบุตรหลานผู้ประกอบการ)
4. (Optional) ผู้สมัครที่มีแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมและความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ใบรับรอง ฯลฯ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษได้

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

75
12 เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ)

-

2.25

ต้องผ่านทั้งเกณฑ์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. เกณฑ์คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ (จัดสอบโดยโครงการ ช่วงเดือนธันวาคม), SAT I (Math)≥ 530
2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (IBT) ≥ 62 (or equivalent), IELTS ≥ 5, SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ≥ 350, CU-TEP≥ 70, TU-GET ≥ 500, KU-EPT ≥ 60
*หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
2. คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

วิทย์-คณิต*

2.50

- คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(TOEFL (PBT/ITP >433, CBT >120, iBT >40), IELTS >3.5, OOPT >20 หรือ KU-EPT >30)
- ผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
* กรณีไม่ใช่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีเอกสารที่แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

8
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)

-

3.00

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL ≥ 450
IELTS ≥ 5.00
KU-OOPT ≥ 50
CU-TEP (เทียบเท่า)
TU-GET ≥ 520
O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) ≥ 50 คะแนน

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

10
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
15 การตลาด (นานาชาติ)

-

2.50

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL≥ 550 IELTS≥ 5.5

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

50
หมายเลข สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
1 เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
30
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. TOEFL (PBT/ITP) > 437 CBT > 125 IBT > 43
  2. IELTS > 4
  3. KU-EPT > 40
  4. OOPT > 40
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
30
3 เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: 1. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 วิชาเคมี และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL (iBT) score ≥ 61 , CU-TEP score ≥ 6 , IELTS score ≥ 5.0
  3. SAT I (Math) , SAT II (Math) ≥ 550
  4. SAT II (Chemistry) ไม่กำหนดคะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4 วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
5 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
6 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
7 วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
8 วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
9 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: การสมัครแบบที่ 1
  1.1 มีผลสอบ SAT1
  -Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  -Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน
  1.2 มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  -IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  การสมัครแบบที่ 2
  2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
  2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการควรแสดงถึงกิจกรรมที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ เป็นต้น
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
5
10 วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: -
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: ใช้ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อยื่นสมัคร
  1. ภาษาอังกฤษ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  -TOEFL PBT≥ 547,IBT≥ 78,CBT≥ 210
  -IELTS Overall band Score≥ 5.5
  -RMIT English Worldwide Test = Intermediate Level
  2. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  -SAT I Math or SAT II Math Level 2 ≥ 670
  -AP Calculus AB or BC ≥ 3
  -A Levels Math or Further Maths ≥ C
  -AS Levels Math or Further Maths ≥ B
  -GSCE or IGCSE Math ≥ A
  -IB Diploma Math HL ≥ 5
  3. วิชาฟิสิกส์ เลือกผลการสอบมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  -SAT Physics ≥670
  -AP Physics I or II B or C Mechanics ≥3
  -A Levels Physics ≥C -AS Levels Physics ≥B
  -GSCE or IGCSE Physics ≥A
  -IB Diploma Physics HL≥5
  หรือ ผลการสอบมาตรฐาน SAT วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทดแทน
  ข้อ 2. และ 3. ดังนี้ SAT MATH (I or II) + SAT PHYSICS ≥1300
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio)ทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบิน
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
11 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.00 หรือเทียบเท่า
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: 1. ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
  TOEFL (IBT) ≥ 70, TOEFL (ITP-based)≥ 520, IELTS≥ 5.0,
  CU-TEP≥ 75, KU-EPT≥ 60, OOPT≥ 60, GAT1≥ 75 คะแนน
  *กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้นำจดหมายรับรองความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับมาประกอบร่วมในการสมัครด้วย
  2. ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  - SAT(Math) ≥ 480, EEBA-MPT ผ่านเกณฑ์, PAT1≥ 60 คะแนน
  - มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
  3. (Optional) เป็นผู้ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง หรือเป็นเจ้าของร่วม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นบุตรหลานผู้ประกอบการ)
  4. (Optional) ผู้สมัครที่มีแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมและความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ใบรับรอง ฯลฯ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นพิเศษได้
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
75
12 เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.25
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: ต้องผ่านทั้งเกณฑ์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนี้
  1. เกณฑ์คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ (จัดสอบโดยโครงการ ช่วงเดือนธันวาคม), SAT I (Math)≥ 530
  2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL (IBT) ≥ 62 (or equivalent), IELTS ≥ 5, SAT I (Evidence-Based Reading and Writing) ≥ 350, CU-TEP≥ 70, TU-GET ≥ 500, KU-EPT ≥ 60
  *หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันผลการสอบ TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP, TU-GET, KU-EPT ฉบับจริง ทางโครงการฯ อนุโลมให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมระบุ username และ password เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. คะแนนการทดสอบที่นำมายื่นในการสมัครต้องยังไม่หมดอายุหรือให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองผลคะแนนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: วิทย์-คณิต*
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: - คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (TOEFL (PBT/ITP >433, CBT >120, iBT >40), IELTS >3.5, OOPT >20 หรือ KU-EPT >30)
  - ผลงานเชิงประจักษ์ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
  * กรณีไม่ใช่แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีเอกสารที่แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. ประวัติผลงาน (Portfolio)
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
8
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
14 การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL ≥ 450
  IELTS ≥ 5.00
  KU-OOPT ≥ 50
  CU-TEP (เทียบเท่า)
  TU-GET ≥ 520
  O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) ≥ 50 คะแนน
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
10
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
15 การตลาด (นานาชาติ)
 • แผนการเรียน: -
 • GPAX: 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร: คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL≥ 550 IELTS≥ 5.5
 • เกณฑ์การคัดเลือก: 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
50