ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

รายละเอียดที่สำคัญ

 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาประกาศไว้
 • การพิจารณาผู้สมัครจะใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ โดยอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนที่ได้ รวมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT (อ่านรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับสมัคร) ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบเกณฑ์และสมัครสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
 • เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ
  • กรณีเลือกสมัครมากกว่า 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาคะแนนเรียงตามอันดับการเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 แต่จะไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2
  • กรณีเลือกสมัครเพียง 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น และถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 โดยเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาวิชาที่สมัคร
 • เริ่มรับสมัครวันที่ 20 ธ.ค. 2559 จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 2560 (อ่านกำหนดการการสมัคร KU Admission)
 • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร หรือทาง Counter Service โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
 • การสอบวิชาเฉพาะ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนด
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินประกันสิทธิ์และเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบเคลียริงเฮาส์ของสอท.

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด ทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

 1. คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ แผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยแบ่งเป็น
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสม (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) รวม 5 ภาคการศึกษา
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคการศึกษา
 2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ได้แก่
  1. ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
  2. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณา ของคณะ/สาขาวิชา แต่มิได้นำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยแบ่งเป็น
   • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559)
   • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2559 หรือครั้งที่ 1/2559 โดยจะนำผลคะแนนทดสอบ ครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
  3. การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ดังนี้
   • การสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ (กำหนดทดสอบในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร ศูนย์เรียนรวม 3 (ห้องสอบและเลขประจำตัวสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
  4. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

รูปแบบ เงื่อนไขการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร

กำหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ

 • กรณีเลือกสมัครมากกว่า 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาคะแนนเรียงตามอันดับการเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 แต่จะไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2
 • กรณีเลือกสมัครเพียง 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น และถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 โดยเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาวิชาที่สมัคร
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสมัครทั้ง 2 รูปแบบ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่คณะ สาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร (อ่านรายละเอียดสาขาที่รับสมัครและเกณฑ์) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • ผู้สมัครเลือก 1 คณะ / สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
 • อันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท / ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จะต้องชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้ชำระเงินในวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดจะประกาศต่อไป ขณะนี้สามารถอ่านกำหนดการการสมัคร KU Admission ก่อนได้